Zkoušky a testování

Provádíme destruktivní i nedestruktivní zkoušky Materiálové zkoušky, zkoušky elektrokompatibility

Zkoušky provádíme v akeditoivaných laboratořích.

Mechanické zkoušky

Pro uvedení výrobku na trh a ověření jeho bezpečnostních parametrů, je nutné ověřit jeho vlastnosti extrémním namáháním, tedy provedením mechanických zkoušek.

Zajistíme vám provedení příslušných destruktivních i nedestruktivních zkoušek v akreditovaných laboratořích.

Klimatické zkoušky

Pro uvedení výrobku na trh a ověření jeho bezpečnostních parametrů, je nutné ověřit jeho vlastnosti v různých klimatických podmínkách.

Zajistíme vám provedení příslušných klimatických zkoušek v akreditovaných laboratořích.

Elektromagnetická kompatibilita - ČSN EN 61000 - X

Pro uvedení výrobku na trh je nutné ověřit zda výrobkem vyzařované elektromagnetické vlny neovlivňují výkon ostatních výrobků ve svém okolí, ani jimi nebude sám ovlivněn.

Zajistíme vám provedení příslušných zkoušek elektromagnetické kompatibility v akreditovaných laboratořích.

Posuzování svařovacích postupů (WPQR)

Zajistíme Vám akreditované posouzení svařovacích postupů podle ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů a navazujících norem.

Kvalifikace se provádí na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (dle ČSN EN ISO 15610) Tuto normu použijeme pro obloukové i plamenové svařování.

Systémová certifikace

Nabízíme Vám komplexní služby našich odborných konzultantů a auditorů, kteří Vás provedou více či méně spletitými cestami vedoucími k nastavení a následnému udržování systémů řízení splňujících požadavky rozličných mezinárodních standardů. Projdeme s Vámi kompletním procesem o tvorby dokumentace, přes absolvování certifikačního auditu až po dlouhodobou spolupráci při udržování zavedeného systému a jeho opakovaných kontrol stran certifikačního orgánu.

ISO/IEC 27001 - Management bezpečnosti informací (ISMS) - certifikace

Řízením bezpečnosti informací se rozumí komplexní soubor opatření na různých úrovních, jejichž účelem je ochránit důležitá data, informace či obecně aktiva, před neoprávněným zásahem. Tímto zásahem můžeme rozumět přístup neoprávněné osoby nebo narušení parametrů důvěrnosti, dostupnosti, integrity či jejich kombinace. Naším cílem je pomoci Vám nastavit ucelenou sadu opatření v oblasti bezpečnosti informací tak, aby byly Vaše data a informace v adekvátním bezpečí a celá tato oblast byla systematicky řízena a neustále zlepšována. Bonusem vzájemné spolupráce je, v případě Vašeho zájmu, bezproblémový průběh certifikačního auditu shody se standardem ISO/IEC 27001:2013. Tento audit a následně certifikát o shodě systému řízení bezpečnosti informací provádí a vydává nezávislý certifikační orgán. Hlavním přínosem dobře nastaveného systému řízení bezpečnosti informací je kvalitní a řízené zabezpečení Vašich informací, mitigace rizik spojených se ztrátou či zneužitím informací a v neposlední řadě konkurenční výhoda s lepší šancí na získání některých zakázek díky mezinárodně uznávanému certifikátu o shodě systému řízení bezpečnosti informací s referenčními normami.

V rámci bezpečnosti informací jsou řešeny dílčí oblasti jako například kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů (GDPR) – podívejte se, jak Vám s těmito disciplínami můžeme pomoci.

Zdroje: ISO 27001 - implementace Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

ISO 9001 - systém managementu kvality (QMS)

Mezinárodní standard ISO 9001:2015 zabývající se Systémy managementu kvality je jedním ze základních prvků certifikovatelných systémů řízení. Systém managementu kvality je potřeba chápat jako systém v řízení celé společnosti. Nejedná se o produktovou certifikaci. Naší činností je pomoci Vám nastavit efektivní systém managementu kvality, který bude v souladu se standardem ISO 9001:2015, ale zároveň nepřinese zbytečnou administrativní zátěž. V souvislosti s kvalitou se s Vámi podíváme na procesy spojené s výrobou, vývojem, případně poskytováním služeb, tedy procesy s přímým dopadem na zákazníka. Samozřejmě se nevyhneme procesům z oblasti personalistiky, kontroly i samotného vrcholového vedení společnosti. 

V současné době je management kvality dle ISO 9001:2015 komplexním systémem, který pomáhá organizaci s efektivním řízením interních procesů, zdrojů, rizik, příležitostí, řešením reklamací nebo třetích stran. V některých oblastech, jako například automotive je již v drtivé většině případů certifikace systému řízení kvality provedená nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem vyžadována. S absolvováním certifikačního auditu shody systému managementu kvality s referenční normou ISO 9001:2015 Vám pomůžeme, stejně jako s případnými následnými kroky, jako jsou konzultace v oblasti neustálého zlepšování, případně neshod a nápravných opatření.

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 13485 - Systém managementu jakosti - zdravotnické prostředky (MDQMS)

Norma, přesným názvem ISO 13485 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů, ukládá primárně požadavky na řízení rizik v rámci realizace produktu a celého životního cyklu zdravotnického prostředku. Zahrnuty jsou veškeré fáze od návrhu a vývoje, přes výrobu, sklad a distribuci, instalaci, servis, včetně vyřazení a likvidace zdravotnických prostředků. Normou jsou kladeny požadavky zároveň na související činnosti.

S implementací a následnou certifikací systému řízení kvality v rámci zdravotnických prostředků Vám pomůžeme, stejně jako s následnými kroky v oblasti neustálého zlepšování, implementace nových zákonných požadavků (zejména vydaných orgány EU) a dalšími souvisejícími činnostmi.

SCC certifikát - Certifikace bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

SCC certifikát / VCA certifikát je určen pro průmyslové firmy, společnosti a zaměstnance. SCC certifikát je znám jako bezpečnostní osvědčení. Jde o certifikáty pro pracovníky, které mohou být využívány v kombinaci s certifikacemi společnosti v oblasti BOZP (např. ISO 45001).

SCC certifikát / VCA certifikát deklaruje vysokou důvěryhodnost vaší firmy a je jedním ze základních pilířů vyžadovaným při získávání zakázek zejména v německy mluvících zemích a Nizozemsku. Dále je vyžadován například holdingem MOL.

ISO 50001 - systém managementu hospodaření s energií (EnMS)

Efektivně implementovaný systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001, včetně všech jeho nástrojů má za účel přinést Vaší organizaci výrazné úspory energií. Jedná se o soubor nástrojů vedoucím k úsporám v hlavním výrobním procesu a tím bezprostředně ke snížení nákladů firmy. Cílem je optimalizovat využití výrobních zařízení s cílem nižší spotřeby, zefektivnit organizaci práce s o ohledem na úspory ve vytápění, klimatizaci a osvětlení. EnMS umožňuje ovlivňovat budoucí spotřebu při plánování budoucí výroby a výrobních kapacit. Vysoce efektivní je při integraci a následné hromadné optimalizaci se systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí.

Zajistíme Vám bezproblémový průběh akreditovaného certifikačního auditu. Absolvování těchto auditů, mimo jiné, nahrazuje povinnost provádět energetický audit dle §9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 14001 - systém environmentálního managementu (EMS)

Systém environmentálního managementu (EMS) je dalším ze základních systémů řízení vhodných k implementaci napříč obory podnikání. Je určen jak výrobcům, tak dodavatelům a poskytovatelům služeb. Účelem zavedení EMS ve společnosti je snížení dopadů vlastních činností na životní prostředí. Následkem je, mimo zlepšení profilu společnosti, zlepšení životního prostředí. Tento systém mapuje rámec legislativních a jiných požadavků, které organizace musí a může dodržovat za účelem efektivnějšího využívání vlastních zdrojů, snižování nákladů a omezování plýtvání.

Můžeme Vám nabídnout spolupráci s odborníky v oblasti ekologie, kteří mimo vlastního nastavení systému poradí i s praktickým výkonem činností vedoucích ke snižování dopadů činnosti společnosti na životní prostředí. S následným absolvováním certifikačního auditu o shodě systému environmentálního managementu s referenční normou ISO 14001 Vám pomůžeme, stejně jako s případnými následnými kroky, jako jsou další konzultace v oblasti neustálého zlepšování, případně neshod a nápravných opatření či identifikace změn v právním rámci.

Návod jak implementovat normu najdete zde

IATF 16949 - management kvality v automobilovém průmyslu

Norma IATF 16949 definuje požadavky na systém řízení kvality výrobců dílů pro automotive. V jádru jde o systém managementu kvality podle ISO 9001, který je rozšířen o požadavky automobilového průmyslu. Norma rozšiřuje požadavky na řízení rizik a celkovou traceabilitu výrobku. Bližší specifikace se také dostává zavádění nových výrobků, schvalovacího procesu výrobku se zákazníkem a v neposlední řadě je kladen ještě vyšší důraz na neustálé zlepšování.

S absolvováním certifikačního auditu shody systému managementu kvality v automobilovém průmyslu Vám pomůžeme, stejně jako s případnými následnými kroky, jako jsou konzultace v oblasti neustálého zlepšování, případně řízení neshod a nápravných opatření.

ISO 22301 - Systém managementu kontinuity podnikání (BCMS)

Vaše společnost funguje efektivně a vše běží jako na drátkách? Gratulujeme. Zasáhla Vás a Vaši společnost nenadálá událost? A přestáli jste ji bez úhony a ztrát? Pak je vše v pořádku. Pokud se potýkáte s krizovou situací nebo cítíte, že na krizi nejste efektivně připraveni, může být systém managementu kontinuity podnikání tím pravým pro Vás a Vaši organizaci.

Ve spolupráci s námi identifikujeme úzká místa ve Vašich procesech, potřebné zdroje a nastavíme opatření a postupy pro jejich udržení a obnovu. Pomůžeme Vám nastavit plány zvládání krizových situací, které Vám pomohou zvládat nastalou krizi efektivně a bez významných ztrát. Zvýší se tak celková bezpečnost Vašeho byznysu, stejně jako celkový přehled o zdrojích, jejich důležitosti a tím také dobrý pocit z toho, že víte co dělat, když nastanou nepředvídatelné okolnosti. Konec konců světová pandemie zcela jistě pomohla uvědomit si důležitost hesla: „Kdo je připraven není překvapen.“

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 37001 - Systém protikorupčního managementu (ABMS)

Účelem standardu ISO 37001 je v organizaci nastavit efektivní systém protikorupčního managementu (ABMS z anglického Anti-Bribery Management System). V konečném důsledku jde o to, aby za použití vhodných protikorupčních procesních a technických opatření, bylo předcházeno korupci nebo byla korupce odhalována.

Tento systém managementu je vhodný pro všechny organizace, včetně veřejné správy. Naším úkolem je pomoci Vaší organizaci s nastavením efektivního systému a následně Vám poskytnout podporu při absolvování certifikačního auditu prováděného nezávislou akreditovanou společností.

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 45001/OHSAS 18001 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&SMS)

Norma ISO 45001 nahradila v České republice standard OHSAS 18001 využívaný do roku 2018. Největším přínosem vydání systému pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako normy ISO je nesporně jednodušší integrace do stávajícího systému společnosti. Základní principy zůstaly zachovány. Základním účelem ISO 45001 je vytvořit rámec pro efektivní prevenci úrazů, nemocí z povolání a různých nehod zaměstnanců. Principy jako jsou vydání politiky nebo identifikace právních a jiných požadavků a další zůstaly, pouze jsou rozšířené ve shodě s ostatními systémy managementu dle norem ISO.

Pro efektivní implementaci normy ISO 45001 Vám poskytneme konzultace prováděné zkušenými odborníky, kteří mají v oblasti systémů managementu dle ISO norem i v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bohaté zkušenosti. Pomůžeme s identifikací klíčových předpisů a v neposlední řadě Vám poskytneme podporu při průběhu certifikačního auditu prováděného nezávislou akreditovanou společností.

ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS)

Standard ISO 22000 je efektivním nástrojem v rámci potravinářského průmyslu, kde je potřeba zajistit veškeré procesy tak, aby koncový zákazník měl potraviny v maximální kvalitě. Tato norma přebírá a spojuje standardy zabývající se kvalitou potravin a definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin v celém obchodním řetězci. Jinými slovy je jedno, jestli pracujete se základními surovinami nebo finálním výrobkem, případně obalovým materiálem nebo jste dopravcem. Standard přebírá požadavky HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) a klade nároky na zajištění nezávadnosti potravin, efektivní a bezpečné technologické postupy výroby, pravidelné kontroly kritických bodů a v neposlední řadě zajištění dokumentace všech souvisejících procesů.

Implementaci a následnou certifikaci můžeme doporučit všem firmám, které se podílejí na libovolných i dílčích činnostech v potravinářském průmyslu. Nabízíme Vám konzultace v rámci celého procesu implementace standardu do systému managementu Vaší firmy a následnou podporu při certifikačním auditu a případných následných krocích.

ISO 20000-1 - Management IT služeb (ITMS)

Řízení IT služeb může být vědeckou disciplínou se všemi svými úskalími. Implementace požadavků ISO/IEC 20000-1 Vám může pomoci se těmto úskalím vyhnout nebo je pochopit a být při poskytování IT služeb efektivní. V průběhu zavádění standardu Vám pomůžeme popsat a standardizovat procesy spojené s poskytováním služeb, čímž dostáhnete vyšší efektivity činností, snížíte riziko vysoké chybovosti a tím docílíte kvalitnější a dostupnější IT služby. Při nastavování či zlepšování procesů spojených s IT službami využíváme dlouholeté zkušenosti z oboru a zároveň využíváme mezinárodně uznávané principy (jako jsou praxí prověřené koncepty a postupy popsané v ITIL).

Třešničkou na dortu implementace systému managementu IT služeb je pak certifikace prováděná nezávislým a akreditovaným certifikačním orgánem. Na certifikační audit Vás připravíme a poskytneme Vám podporu v jeho průběhu i při následných činnostech spojených s efektivně fungujícím systémem managementu.

HACCP - Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

Zavedení a provoz systému HACCP u výrobců potravin je povinné na základě legislativy Evropské unie. Systém managementu kritických bodů je určen potravinářským podnikům, které vyrábí, zpracovávají nebo distribuují potraviny, ale také pro firmy vstupující svými činnostmi do potravinového řetězce. Požadavky tohoto systému jsou úzce spjaté se standardem ISO 22000.

Rádi Vám a Vašemu podniku pomůžeme s nastavením efektivního systému dle HACCP a poskytneme Vám i podporu při certifikačním auditu, který provádí nezávislá akreditovaná společnost. Naše podpora spočívá v poskytnutí kompletního informačního servisu, pomoci s nastavením nezbytných kontrolních bodů, nastavením práce s dokumentovanými informacemi (záznamy) a samozřejmě ve spolupráci na vytvoření sanitačních a provozních řádů a nezbytných manuálů. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému.

ISO 28000 - Systém managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce (SCM)

Efektivně implementovaný systém managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce pomáhá snižovat rizika spojená s hrozbami spojenými s přepravou a skladováním zboží. Může se jednat o kriminalitu, přírodní faktory či další rizikové oblasti, které mohou dodavatelský řetězec negativně ovlivnit.

Stejně jako ostatní systémy managementu dle norem ISO i tento systém lze certifikovat. Pomůžeme Vám systém efektivně nastavit a poté Vám poskytneme podporu při nezávislém certifikačním auditu prováděným akreditovaným certifikačním orgánem.

Inspekce a měření

Provádíme akreditovaná i neakreditovaná měření a inspekce jako je měření hluku, emisí apod.

Rozsah inspekce odpovídá požadavkům zákazníka nebo požadavkům legislativy.

Inspekce elektrických zařízení

Zajistíme revize elektrických zařízení objektů, elektrických VN zařízení VN a objektů třídy B, elektrických svářeček, přenosného nářadí a elektrických spotřebičů.

Dále provádíme revize staveništních rozvodů, rozváděčů a hromosvodů.

Certifikace provozovaných strojů

Provádíme posouzení strojního zařízení dle předepsané legislativy tj. především NV 378/2001 Sb., Evropská směrnice 2006/42/ES a česká verze evropské směrnice NV 176/2008 Sb.

Zajistíme chybějící dokumentaci pro bezpečný provoz, např. jako jsou návody k obsluze a údržbě, technická dokumentace ke strojům, analýza rizik, prohlášení o shodě.

Inspekce ocelových konstrukcí

Zajistíme kontroly a inspekce na všech druzích ocelových konstrukcí, jako jsou například haly, jeřáby, mostní konstrukce a jiné konstrukční části různých zařízení a jejich instalací.

Inspekce potrubních rozvodů

Zajistíme kamerové zkoušky, kontroly a revize trubních sítí.

Výsledkem inspekce je písemný protokol a videozáznam na médiu podle vaší potřeby.

Inspekce lešení

Speciální defektoskopie

Měření provádí odboníci s kvalifikací Level II. a Level III. Podle normy ISO 9712

Inspekce strojních zařízení

Zajistíme posouzení strojního zařízení a shody s požadavky na jejich technickou bezpečnost podle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., (2006/42/ES) o technických požadavcích na strojní zařízení.

Inspekce plynových zařízení - 2014/68/EU

Zajistíme posouzení shody nových a rekonstruovaných tlakových zařízení v rozsahu stanoveném Směrnicí evropského Parlamentu a Rady 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb.)

Součásti jsou odborné technické služby nedestruktivního zkoušení a svařování.

Inspekce zdvihacích zařízení

Zajistíme revize, zkoušky, inspekce, zvláštní posouzení a kontroly strojních částí zdvihacích zařízení.

Sledujeme předepsané termíny podle příslušných legislativních předpisů.

Měření hluku - stavební akustika

Zajišťujeme měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti na stavbách, ověření akustické kvality oken na stavbě dle ČSN 73 0532.

Součásti služby je návrh akustického zesílení stavebních konstrukcí.

Inspekce tlakových zařízení

Měření vad metodou vířívých proudů

CE značka - certifikáty

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU.

Pomůžeme Vám s jeho získáním.

Posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Poradíme vám s interpretací požadavků nařízení EU č. 305/2011 včetně zjišťování povinností výrobců, dovozců nebo distributorů stavebních výrobků při jejich uvádění nebo dodávání na trh.

Součástí služby je i sledování četných změn nařízení EU č. 305/2011 a souvisejících harmonizovaných norem.

Uvádění stavebních výrobků na trh podle nařízení vlády č. 163/2013 Sb. (bez označení CE)

Posuzování shody tlakových zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU

Certifikace výrobků

Výrobková certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobků s požadavky technického předpisu.

Zajistíme splnění požadavků zákona č. 22/1997 Sb a evropských směrnic a nařízení.

RoHS - Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezování některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Nařízení vlády požaduje, aby elektrozařízení, která jsou uváděna na trh, obsahovala v homogenních materiálech maximální přípustné množství nebezpečných látek jako je olovo, rtuť, kadmium šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery.

Zajistíme vám pro vyráběná a dovážená zařízení nezávislé posouzení, zda materiály obshují maximální povolené množství nebezpečných látek.

SIL (Safety integrity level) - ČSN EN 61508-X, 61511-X.

Úroveň integrity bezpečnosti SIL je definována jako diskrétní úroveň (jedna ze čtyř úrovní definovaná normou) pro hodnocení požadavků na integritu bezpečnosti zařízení. Zajsitíme vám posouzení zařízení na bezpečnostní funkce.

Analýzu zpracujeme v souladu s normami ČSN EN 61508-X, 61511-X.

Konzultace a implementace

Máme zkušenosti s implementací systémů řízení, které poskytují základ pro plnění požadavků norem a legislativních dokumentů.

Postupy a řídící dokumentaci připravujeme podle specifických podmínek provozu objednatele.

EU prohlášení o shodě

Pomůžeme Vám s vypracováním technické dokumentace obsahující informace o konstrukci výrobku a jeho fungování podle požadavků evropských směrnic za účelem prohlášení o shodě 

Zpracujeme analýzu rizik a identifikujeme nebezpečí, které může váš výrobek představovat.

Implementace systémů řízení za účelem certifikace

Naší konzultanti Vám vypracují dokumentaci integrovanou s vaším systémem řízení, tak aby byly splněny požadavky normy

Poskytujeme školení a asistenci s certifikačním auditem

Konzultace a poradenství v oblasti bezpečnosti informací (ISMS)

Pomůžeme Vám s přechodem od nesystémového řízení bezpečnosti k bezpečnosti řízené a komplexní

Připravíme vaši společnost na cerfikaci podle normy ISO 27001

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES