Pracovní právo

Postaráme se o komplexní pracovní právo ve Vaší firmě. Zajistíme nebo revidujeme pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty, připravíme kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy dle Zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů, vypracujeme stanoviska ke sporným otázkám, zastoupíme Vás v soudních sporech nebo při kontrolách ze strany OIP. Poradíme Vám při šetření a odškodňování pracovních úrazů, ale třeba i se zaměstnáváním cizinců.

Zpracování nebo revize kolektivních smluv

Zajistíme zpracování nebo revizi kolektivní smlouvy. Jedná se o písemnou dohodu mezi působícími odbory ve společnosti a zaměstnavatelem. Kolektivní smlouva slouží zejména k prosazování práv zaměstnanců a zlepšování jejich pracovních podmínek. Může upravovat také mzdové nároky zaměstnanců.

Zaměstnávání cizinců

Chcete zaměstnávat cizince, ale nevíte si rady, jak to udělat legální cestou? Obraťte se na náš specializovaný tým. Nabízíme Vám komplexní pracovněprávní poradenství při zaměstnávání cizinců. Zastoupíme Vás na úřadech, vyřídíme všechny potřebné dokumenty (povolení k pobytu, víza, smlouvy apod.), zajistíme zaměstnaneckou či modrou kartu, ohlásíme zaměstnance na úřad práce, zpracujeme interní směrnice BOZP a připravíme celou daňovou agendu. Vše kompletně na klíč.

Zastupování při kontrolách ze strany státních úřadů

Kontroly z oblastního inspektorátu práce (OIP), státního požárního dozoru (SPD) nebo krajské hygienické stanice (KHS) se při spolupráci s námi účastnit už nemusíte. Této role se zhostí náš právník, který má znalosti pracovního práva, ale např. i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bude Vám krýt záda a poskytne odbornou pomoc v průběhu celé kontroly, až do jejího ukončení. Případně Vám zpracujeme odborné stanovisko k závěrům stanoveným v protokolu z provedené státní kontroly.

Konzultace při šetření a odškodňování pracovních úrazů

Zajistíme Vám posouzení, konzultace a odborná stanoviska právníka se znalostí pracovního práva, včetně zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Poskytujeme právní součinnost při šetření příčin a okolností vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, při vedení veškeré písemné agendy o pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při jejich odškodňování.

Stanoviska ke sporným otázkám

Pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance nabízíme konzultace a posouzení sporných otázek v rámci uzavřených pracovněprávních vztahů. V případě Vašeho požadavku posouzení končí vydáním písemného stanoviska právníka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti pracovního práva.

Právní právo pro zaměstnance nebo zaměstnavatele

Pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jsou upravené zejména Zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy. V pracovním právu zaměřeném na ochranu zaměstnanců řešíme zejména následující právní případy: vznik pracovního poměru, neplnění a porušování pracovních povinností zaměstnance nebo zaměstnavatele, skončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti, pracovněprávní spory a zastupování zaměstnanců nebo zaměstnavatelů v soudním řízení.

Zpracování nebo revize pracovněprávních dokumentů

Pomůžeme Vám s revizí pracovněprávní dokumentace nebo se zpracováním nové dokumentace (pracovní smlouva, pracovní řád atd.) odpovídající konkrétním podmínkám zaměstnavatele a platným legislativním požadavkům.

Korporátní právo

Svěřte korporátní právo do rukou zkušených a ostřílených profesionálů. V oblasti korporátního práva zajišťujeme zakládání a likvidaci obchodních společností a družstev, zápisy a změny zápisů v obchodním rejstříku, převody obchodních podílů, nákupy a prodej akcií, zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti nebo změny společenských smluv a stanov.

Obchodní rejstřík a sbírka listin

Zajistíme vám splnění povinnosti obchodních společností zakládat vybrané dokumenty do sbírky listin podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Zakládání obchodních společností a družstev

Zakládání obchodních společností a družstev; zápisy a změny; převody podílů, atd.

Stanoviska ke sporným otázkám

Poskytneme vám stanovisko ke sporným otázkám legislativy.

Valné hromady

Zajistíme přípravu a organizaci valných hromad včetně zastupování na valných hromadách.

Obchodní právo

Nechte obchodní závazkové právo na nás. Budete mít jistotu, že Vaše obchodní smlouvy budou zpracovány podle legislativních požadavků a tak, aby byly neprůstřelné. Zajišťujeme smlouvy kupní, prodejní, franchisingové, o dílo, o mlčenlivosti, o ochraně obchodního tajemství nebo o know-how apod.

Obchodní smlouvy

Sepíšeme vám nebo přezkoumáme následující smlouvy:

Smlouva o obchodním zastoupení - Smlouva o tichém společenství - Smlouva o koupi závodu - Smlouva o skladování - Smlouva komisionářská - Smlouva zasilatelská - Smlouva o přepravě věci - Smlouva o nájmu dopravního prostředku - Smlouva o provozu dopravního prostředku

Bankovní právo

Poskytujeme poradenství při sjednávání úvěrů, leasingu a splátkového prodeje. Připravíme úvěrovou a zajišťovací dokumentaci, kontrolu a analýzy návrhů bankovních úvěrových smluv. Poskytujeme právní pomoc při veřejném nabízení nebo privátním umisťováním obligací.

Finanční právo

Nabízíme komplexní daňové a finanční služby. Poradíme vám se všemi typy daňových přiznání.

Duševní vlastnictví

Připravíme vám smluvní dokumentaci zajišťující ochranu know-how a obchodní tajemství, zejména konkurenční doložky managementu, dohody o zachování mlčenlivosti, zaměstnanecké smlouvy a smlouvy s dodavateli.

Poskytneme konzultace při výběru ochranné známky, doménových jmen, zajistíme registraci ochranných známek, sledování konkurenčních známek a následnou pomoc při ochraně značky.

Veřejné zakázky

Nabízíme kompletní sestavení nabídky pro veřejnou zakázku. Zajistíme všechny dokumenty nebo poskytneme součinnost při jejich vytváření, tak aby splnily požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabídku vytvoříme jak v listinné, tak elektronické podobě. Postup zadavatele při výběrovým řízení monitorujeme a jsme schopni reagovat na případné změny a dodatečné požadavky. Poskytujeme konzultace jak získat potřebná oprávnění (certifikace) nebo kvalifikační požadavky.

Zajišťujeme hlídání zakázky tak, aby nebyly opomenuty termíny nebo dodatečné podmínky zadavatele.

Soutěžní právo

Zastupujeme klienty v řízeních před soutěžními úřady a poskytujeme poradenství v souvislosti s obchodní politikou firmy.

Poskytujeme poradenství na dodržování předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže včetně vypracování soutěžních auditů.

Rozhodčí řízení

V rámci řešení sporů hledáme nejoptimálnější řešení. Napomáháme ke smírnému řešení sporů, které je obvykle časově i nákladově nejefektivnější. Pokud takové řešení není možné, poskytneme zastoupení v soudních řízeních v České republice.

IT právo

Pomůžeme vám s ochranou know-how, nastavíme smlouvy a dokumenty. Zkontrolujeme vám smlouvu o dílo, licenční smlouvu, SLA, NDA, nastavíme procesy pro nakládání s osobními údaji podle GDPR.

Insolvenční právo

Poradíme s povinnostmi statutárních orgánů při oddlužení firmy nebo insolvenčního řízení tak, aby všechny dokumenty a postupy eliminovaly nebo omezily odpovědnost statutárních orgánů při insolvenci. Následně navrhneme optimální postupy řešení úpadku včetně sepsání insolvenčního návrhu, zajistíme zastupování v průběhu insolvenčního řízení a komunikaci se správci.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES