ISO 14001 - implementace Systému environmentálního managementu (EMS)

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 28.12.2022

Aktualizace: 28.12.2022

Mohlo by Vás zajímat

Obsah:

 • Co je ISO 14001?
 • Co přinese organizaci certifikace podle ISO 14001?
 • Jak implementovat ISO 14001?

Co je ISO 14001?

Norma ISO 14001 (Systém environmentálního managementu - EMS)  je základní norma rodiny mezinárodních standardů ISO 14000 zaměřená na management životního prostředí v organizacích. Všechny standardy rodiny ISO 14000 jsou vydávané Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO.

Norma specifikuje požadavky na organizaci tak, aby:

 • zavedla systémový přístup k řízení životního prostředí,
 • vyvíjela a udržovala politiku a cíle ochrany životního prostředí,
 • identifikovala a kontrolovala dopad svých činností, produktů nebo služeb na životní prostředí,
 • zavedla postupy pro monitorování a měření jejich environmentální výkonnosti,
 • přijímala nápravná a preventivní opatření k řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat,
 • implementovala princip neustálého zlepšování environmentální výkonnosti a snižování dopadu své činnosti na životní prostředí
 • implementovala věcný přístup k rozhodování.

ISO 14001 je použitelná pro jakékoliv organizace, velké i malé, ať už ve veřejném, soukromém nebo dobrovolném sektoru a v jakékoliv zemi. Jde o nástroj, který lze přizpůsobit povaze organizace bez ohledu na typ výroby nebo poskytovaných služeb.

Co přinese organizaci certifikace podle ISO 14001?

Certifikace podle ISO 14001 je dobrovolná a je na každé jednotlivé organizaci, aby se rozhodla, zda certifikaci bude či nebude využívat. Existuje však národní legislativa, která může požadovat povinnou certifikaci, zejména pro organizace poskytující veřejné služby, využívající veřejné zdroje pro svou činnost nebo realizující činnost v oblastech s vysokým rizikem vlivu na životní prostředí.

Zlepšený environmentální výkon

Implementace EMS na základě požadavků normy ISO 14001 může organizacím pomoci identifikovat a kontrolovat dopady jejich činnosti  na životní prostředí a přijmout opatření ke snížení těchto dopadů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Zlepšená pověst a důvěryhodnost

Certifikace podle ISO 14001 může zúčastněným stranám prokázat, že se organizace zavázala k ochraně životního prostředí a udržitelnosti, což může zlepšit její pověst a důvěryhodnost. Zúčastněnými stranami mohou být zákazníci, orgány státní správy nebo samotná veřejnost v místech působení organizace.

Zajištění shody s legislativou

ISO 14001 pomůže organizacím plnit a řídit jejich právní a regulační povinnosti související s ochranou životního prostředí, které stanoví národní legislativa v jednotlivých zemích.

Zlepšená efektivita a úspora nákladů

Implementovaný systém environmentálního managementu pomáhá organizacím identifikovat a eliminovat nehospodárné praktiky, což může vést ke zvýšení efektivity a úsporám nákladů.

Lepší přístup na trh

Nejen národní legislativa, ale některé organizace mohou vyžadovat, aby jejich dodavatelé byli certifikováni podle ISO 14001 jako předpoklad pro obchodování s nimi. Certifikace proto může organizacím pomoci v přístupu na nové trhy a k novým zákazníkům.

Zvyšuje efektivitu a rozhodování

EMS vám může pomoci zefektivnit vaše procesy a identifikovat příležitosti pro zlepšení, což může vést ke zvýšení efektivity a zmírnit rizika dopadu činnosti na životní prostředí. Věcný přístup k rozhodování požadovaný normou ISO 14001 vám může pomoci činit informovanější rozhodnutí založená na datech.

Jak implementovat ISO 14001?

Implementace normy ISO 14001 do organizace zahrnuje několik níže uvedených kroků. Pokud se pro implementaci rozhodnete, vše pro vás zajistíme na klíč.

Krok 1.  Rozsah systému řízení životního prostředí (EMS)

Rozsah EMS podle ISO 14001 jsou činnosti, produkty a služby, které organizace provádí a které mohou mít dopad na životní prostředí. Zahrnuje všechny operace, činnosti a procesy, které jsou pod kontrolou a vlivem organizace. Rozsah EMS by měl být jasně definován v environmentální politice organizace a zdokumentován v příručce EMS.

Organizace si může vybrat, zda bude mít jeden EMS, který pokrývá všechny její činnosti, nebo může mít více EMS, které pokrývají různé části jejích operací. Například organizace s více lokalitami se může rozhodnout mít samostatný EMS pro každou lokalitu nebo se může rozhodnout mít jeden EMS, který pokrývá všechny jeho lokality. Norma nepřipouští vyčlenit rozsah EMS jen pro část činností v jedné lokalitě nebo výrobním zařízení, předpokládá se, že dopady na životní prostředí ovlivňuje lokalita nebo zařízení jako celek.

Krok 2.  Environmentální politika

Environmentální politika je prohlášení o závazku organizace chránit životní prostředí a minimalizovat jeho dopady na životní prostředí. Podle ISO 14001 je environmentální politika základním prvkem systému environmentálního managementu (EMS). Měla by být vypracována v rámci organizace ve spolupráci s nejvyšším vedením, měla by být sdělena všem zaměstnancům a měla by být dostupná veřejnosti, nejoptimálněji prostřednictvím webu organizace.

Environmentální politika by měla obsahovat následující prvky:

 • Prohlášení o závazku organizace chránit životní prostředí a dodržovat příslušné zákony, předpisy a další požadavky na ochranu životního prostředí, které stanoví národní legislativa.
 • Stanovení environmentálních cílů organizace. Ty by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).
 • Popis přístupu organizace k environmentálnímu managementu, včetně všech zásad, postupů a praktik, které má organizace k minimalizaci dopadů na životní prostředí.
 • Závazek neustále zlepšovat environmentální výkonnost organizace a předcházet znečištění.
 • Prohlášení, že všichni zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování politiky životního prostředí a přijímání opatření na ochranu životního prostředí.
 • Závazek konzultovat záležitosti životního prostředí se zainteresovanými stranami, včetně zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a místní komunity.
 • Environmentální politika by měla být pravidelně přezkoumávána, aktualizována a zveřejňována.

Krok 3.  Závazek a odpovědnost managementu

Norma ISO 14001 stanoví vůči vrcholovému vedení řadu povinností souvisejících se zaváděním a udržováním systému environmentálního managementu (EMS). Mezi tyto odpovědnosti patří:

 • Stanovení směru EMS, přidělování zdrojů a poskytování podpory střednímu managementu a zaměstnancům.
 • Sdělování environmentální politiky a cílů všem zaměstnancům a zajištění toho, aby chápali své role a odpovědnosti ve vztahu k EMS.
 • Zajištění toho, že EMS je konzistentně implementován a udržován v celé organizaci. To zahrnuje vývoj a kontrolu postupů, stanovení cílů a záměrů a monitorování a měření výkonnosti.
 • Identifikace požadavků příslušných zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí, které jsou relevantní činnosti organizace a závazek jejich plnění.
 • Identifikace a vyhodnocení environmentálních dopadů činností, produktů a služeb organizace a přijetí vhodných opatření k prevenci nebo minimalizaci těchto dopadů.
 • Konzultace se zúčastněnými stranami, včetně zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a místní komunity.
 • Pravidelné přezkoumání EMS tak, aby byla zajištěna jeho pokračující účinnost a aby byly identifikovány příležitosti ke zlepšení.
 • Zajištění toho, že EMS je integrován do celkového řízení organizace a že je v souladu s obchodní strategií organizace.

Krok 4.  Environmentální aspekty organizace

Organizace musí identifikovat své environmentální aspekty jako součást procesu vývoje a implementace systému environmentálního managementu (EMS). Environmentální aspekty jsou činnosti, produkty, služby nebo vlastnosti organizace, které mohou mít dopad na životní prostředí. Identifikace environmentálních aspektů zahrnuje analýzu činností, produktů a služeb organizace s cílem určit, které z nich mají největší potenciál ovlivnit životní prostředí. To může zahrnovat analýzu využití surovin, energií a vody; vznik odpadu a emisí; vznik potencionálních nehod nebo incidentů, které by mohly poškodit životní prostředí. Jakmile organizace identifikuje své environmentální aspekty, měla by posoudit potenciální environmentální dopady těchto aspektů a určit, jak je řídit. To může zahrnovat implementaci kontrol, školení, nákup zařízení nebo přijetí jiných opatření k prevenci nebo minimalizaci dopadů. Seznam environmentálních aspektů organizace podléhá pravidelnému přezkoumání a revizím, aby bylo zajištěno, že bude odpovídat organizačním a provozním změnám nebo jako reakce na případné nehody a incidenty.

Krok 5.  Environmentální cíle

Mezi environmentální cíle EMS založeného na ISO 14001 patří:

 • Ochrana životního prostředí zahrnující identifikaci a zmírnění environmentálních dopadů činností, produktů a služeb organizace a vytvoření opatření k prevenci znečištění.
 • Dodržování ekologických předpisů tak, aby činnosti, produkty a služby organizace byly v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy o životním prostředí.
 • Zlepšení environmentální výkonnosti organizace stanovením a přezkoumáním environmentálních cílů a záměrů a implementací procesů pro sledování a podávání zpráv o zlepšování.
 • Zlepšení reputace organizace přijetím závazku k udržitelnosti životního prostředí u zainteresovaných stran.
 • Snížení nákladů díky implementaci EMS, s tím, že identifikuje a eliminuje plýtvání a neefektivitu.

Krok 6.  Akční plán k dosažení environmentálních cílů

Akční plán je dokument, který je součástí řídící dokumentace managementu životního prostředí a je nástrojem pro plánování, implementaci, monitorování a revizi opatření a aktivit, které jsou nezbytné pro plnění požadavků normy. Akční plán by měl být vypracován v rámci implementace systému řízení a podléhat pravidelnému přezkoumání, zda přijatá opatření v rámci plánu jsou stále účinná.

Akční plán by měl obsahovat:

 • Identifikaci a seznam opatření, která jsou nezbytná pro plnění požadavků normy.
 • Stanovení cílů a měřitelných cílových hodnot pro každé opatření.
 • Stanovení časového rámce pro realizaci opatření.
 • Stanovení pravomocí a odpovědnosti za realizaci opatření.
 • Seznam zdrojů, které lze pro realizaci opatření použít.
 • Stanovení způsobu monitorování a měření účinnosti opatření, způsobu získávání informací o průběžném plnění opatření.

Krok 7.  Měření environmentální výkonnosti

Měření environmentální výkonnosti umožní zjistit, jak organizace plní požadavky normy a jak efektivně řeší environmentální cíle. Měření výkonnosti umožní identifikovat oblasti, kde je potřeba revidovat opatření pro dosažení cílových hodnot. Pro měření výkonnosti je důležité stanovit environmentální cíle a cílové hodnoty. Tyto cíle a cílové hodnoty by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).

Pro měření výkonnosti mohou být použity následující nástroje:

 • Environmentální audit - provedení interního nebo externího auditu, kde výstupem je zpráva a případné nálezy a neshody.
 • Environmentální indikátory - použití měřících zařízení se záznamovou funkcí umožní měřit a sledovat konkrétní environmentální výsledky a změny v čase.
 • Environmentální reporting -  zveřejňování informací o environmentální výkonnosti organizace pro interní i externí zájemce umožní získávat zpětnou vazbu.

Měření environmentální výkonnost musí být prováděno plánovaně, kontinuálně a neformálně.

Krok 8. Interní audity

Interní audity jsou důležitou součástí normy ISO 14001 a také účinným nástrojem pro přezkoumání a vyhodnocení účinnosti systému environmentálního managementu organizace (EMS), s cílem zjištění souladu s požadavky normy a vlastními zásadami, postupy a cíli organizace. Interní audity provádí tým zkušených interních auditorů, kteří znají požadavky normy ISO 14001 a EMS organizace. Mohou přezkoumávat různé aspekty EMS, včetně procesů, dokumentace a záznamů organizace z pohledu účinného plnění environmentálních cílů. Cílem interního auditu je identifikovat oblasti, kde EMS nesplňuje požadavky normy nebo interních směrnic v rámci akčního plánu a environmentální politiky.

Provádějí se plánovaně a pravidelně, minimálně jednou ročně, aby se zajistilo, že EMS zůstane účinný, aktuální a efektivní.

Krok 9. Reporting, monitorování, vyšetřování a přezkoumání

Reporting je proces shromažďování a sdílení informací o systému environmentálního managementu (EMS) a jeho výkonnosti. To může zahrnovat skutečnosti jako jsou výsledky kontrol státními orgány, stížnosti zainteresovaných stran, neshody a údaje o výkonu. Součástí reportingu jsou i výsledky měření, analýzy plnění environmentálních cílů a statistické přehledy. Cílem reportingu je poskytnout přehled vrcholovému i střednímu vedení o stavu EMS a identifikovat případné problémy nebo příležitosti ke zlepšení.

Monitorováním se rozumí průběžné hodnocení EMS, aby bylo zajištěno, že funguje efektivně a splňuje environmentální cíle organizace. To může zahrnovat kontinuální sledování a měření ukazatelů emisí, spotřeby materiálů, energií a vody a dalších ukazatelů souvisejících s vlivem na životní prostředí.

Vyšetřování se týká procesu identifikace hlavní příčiny nehod a incidentů nebo problému a určení, jak je odstranit. To může zahrnovat analýzu dat a provedení analýzy hlavních příčin s cílem identifikovat základní faktory, které přispěly k nehodě nebo incidentu.

Přezkoumáváním se rozumí proces hodnocení účinnosti EMS a identifikace příležitostí ke zlepšení. To může zahrnovat provádění interních auditů, analýz výsledků měření environmentální výkonnosti, analýz příčin neshod a incidentů a přezkoumání managementu za účelem posouzení výkonnosti EMS a určení oblastí, které je třeba řešit.

Krok 10. Nápravná opatření a neustálé zlepšování

Norma vyžaduje, aby organizace měla zavedené procesy pro identifikaci a řešení jakýchkoli problémů s vlivem na životní prostředí nebo přímo nehod a incidentů. To zahrnuje implementaci nápravných opatření, což jsou opatření přijatá k nápravě problému, neshod z auditů nebo nehod a incidentů.  Nápravná opatření musí být provedena co nejdříve po zjištění problému a měla by být zdokumentována a sledována, aby bylo zajištěno, že budou realizována včas. Nápravná opatření by měla vést i k přezkoumání a modifikaci akčního plánu, případně přehodnocení environmentálních cílů. 

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES