Bezpečnost práce (BOZP)

Zajistíme pro Vaši firmu komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnující plnění požadavků dle zákona č. 262/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, včetně provádění pravidelných kontrol, zpracování a aktualizace potřebné dokumentace BOZP. Pracoviště pod naším dohledem bude odpovídat všem legislativním požadavkům a bude bezpečné pro všechny zaměstnance a ostatní dotčené osoby.

Zbavíme Vás nepřehledného a zdlouhavého papírování, ale také studování desítek zákonů, nařízení, norem a jiných legislativních povinností a požadavků týkající se bezpečnosti práce. Při spolupráci s námi už BOZP řešit téměř nemusíte.

Pracovní úrazy a mimořádné události

V případě pracovního úrazu vše řešíme my. Od posouzení, přes konzultace až po odborná stanoviska. Poskytujeme veškerou součinnost a komunikaci se všemi dotčenými stranami (zaměstnanec, zaměstnavatel, úřad, pojišťovna) při: ohlášení pracovního úrazu nebo při vzniku podezření nemoci z povolání, šetření příčin a okolností vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vedení písemné agendy (kniha úrazů, sepsání záznamu o úrazu atd.) a samozřejmě také při odškodňování.

Roční prověrka BOZP

Pomůžeme Vám dle § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zorganizovat a kompletně realizovat roční prověrku BOZP na všech provozovaných pracovištích a zařízeních, a to včetně zpracování závěrečné zprávy. Služba zahrnuje např. kontrolu kvality školení zaměstnanců, dokumentace, kategorizace prací, poskytování OOPP, traumatologického plánu, revizí, technologických a pracovních postupů apod.

Kategorizace práce

V součinnosti se zařízením, které poskytuje zaměstnavateli pracovnělékařskou péči, zajistíme povinnost provádět kategorizaci prací dle zákona č. 258/2000 Sb., tedy posouzení práce vykonávané v dané působnosti podle faktorů a metodiky uvedené ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.

Skladování a skladovací předpisy

Zpracujeme pro Vás odpovídající skladovací předpisy podle konkrétního způsobu skladování a k němu používaných příslušných technických zařízení. Tyto předpisy zpracujeme v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a příslušných technických norem.

Poskytování OOPP

Na základě provedeného hodnocení rizik v souladu s požadavky Zákoníku práce a NV č. 495/2001 Sb. pro Vás zajistíme zpracování interního dokumentovaného postupu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a ochranných nápojů. Vaši zaměstnanci budou dobře chráněni a vy budete z obliga.

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik

Identifikujeme nebezpečí na Vašem pracovišti, vyhodnotíme rizika a zpracujeme registr rizik požadovaný Zákoníkem práce, včetně stanovení odpovídajících opatření vedoucích ke snížení nebo odstranění potenciálních nebezpečí na pracovišti. Registr rizik vždy odpovídá zákazníkem provozované činnosti, používaným strojům, technickým zařízením, přístrojům, prostředkům, nářadí, ale i technologiím a pracovním postupům. Součástí je též plnění povinnosti stanovené § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., vzájemné informování o rizicích v případě práce dvou a více zaměstnavatelů na společném pracovišti.

Doprava - MPBP pro provozování dopravních prostředků

Zpracujeme Vám Místní provozní bezpečnostní předpis pro organizování dopravy, včetně nakládky a vykládky vozidel, jejich opravy a údržby, a to na základě požadavků zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 168/2002 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.

Dokumentace BOZP

Zajistíme Vám kompletní zpracování nezbytné dokumentace BOZP odpovídající pracovním podmínkám a provozovaným činnostem. V rámci dokumentace stanovými konkrétní povinnosti a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti zajišťování BOZP. Vše plně v souladu s požadavky platných právních předpisů a technických norem. S dokumentací pracujeme v elektronické podobě pomocí online nástroje BOZP-SYSTEM. Vše tak budete mít zcela pod kontrolou, přístupné kdykoliv a odkudkoliv.

Zastupování při kontrolách státními úřady

Budeme Vám krýt záda při případných kontrolách inspektorů OIP. Účastníme se celého průběhu kontroly, poskytneme Vám odborné poradenství a pomoc, a to až do úplného konce. Případně k závěrům stanoveným OIP v protokolu o státní kontrole zajistíme zpracování odborného stanoviska právníka v oblasti pracovního práva, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Požární ochrana (PO)

Zajistíme pro Vaši firmu komplexní služby v oblasti požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a jeho prováděcích předpisů, včetně posouzení požárního nebezpečí, provádění pravidelných preventivních kontrol, zpracování požárního řádu, poplachových směrnic, dokumentace PO atd. Vše, co se týká požární ochrany, zařídíme my.

Odpadnou Vám starosti týkající se dodržování legislativních povinností na úseku požární ochrany a všech souvisejících požadavků. S námi už nebudete muset řešit evakuační plány, posouzení požárního nebezpečí a další řadu byrokratických povinností.

Posouzení požárního nebezpečí

Zajistíme v případě provozování činnosti uvedené v § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zpracování posouzení požárního nebezpečí a jeho projednání a schválení s příslušným orgánem státního požárního dozoru (§ 6a zákona o požární ochraně a obsah § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Požární řád

Pro pracoviště, kde je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zpracujeme požární řád, který je součástí požární dokumentace (obsah požárního řádu dle § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Stanovení organizace zabezpečení PO

Provozujete-li činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, zpracujeme Vám základní dokument PO pro Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany odpovídající konkrétním podmínkám organizace (6 zákona o požární ochraně a obsah § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Požární poplachové směrnice

Pro pracoviště, kde je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zpracujeme požární poplachové směrnice, které jsou součástí požární dokumentace (obsah požární poplachové směrnice dle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)

Zajistíme Vám přípravu požárně bezpečnostního řešení stavby, která je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby, a to včetně případných změn tohoto dokumentu. Zajistíme také jeho projednání a schválení s příslušným orgánem státního požárního dozoru.

Zastupování při kontrolách státního požárního dozoru

U kontroly státního požárního dozoru už nebudete sami. Při spolupráci s námi můžete počítat s naší účastí, a to včetně poskytnutí odborné pomoci v průběhu této kontroly, až do jejího ukončení. Případně zajistíme zpracování odborného stanoviska právníka či osoby odborně způsobilé v PO k závěrům stanoveným v protokolu o této státní kontrole.

Dokumentace zdolávání požáru

Provozujete-li činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 (se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, kde jsou složité podmínky pro zásah) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zajistíme Vám zpracování dokumentace zdolávání požáru a jeho projednání a schválení s příslušným orgánem státního požárního dozoru (§ 6b zákona o požární ochraně a obsah § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Zpracujeme písemný dokument o provedení začlenění všech Vašich provozovaných činností podle požárního nebezpečí dle požadavku § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyhlášky č. 246/2001 Sb.. Provedené začlenění provozovaných činností je základní povinností jejich provozovatele a následně na základě jeho výsledku jsou stanoveny další povinnosti v oblasti zpracování dokumentace PO, četnosti provádění preventivních kontrol PO atd.

Kontroly požární ochrany

Minimálně jednou ročně na Vašem pracovišti provedeme kontrolu požární ochrany. Pokud provozujete činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, pak provedeme kontrolu v četnosti jednou za šest kalendářních měsíců, respektive tří kalendářních měsíců. Kontroly provádíme v rozsahu a v souladu se zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Výstupem každé kontroly je zápis v požární knize a samostatná zpráva.

Řád ohlašovny požárů

Pro pracoviště, kde je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, a tam kde je provozována ohlašovna požáru, zpracujeme řád ohlašovny požáru, která je součástí požární dokumentace pracoviště (obsah řádu ohlašovny požáru dle § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Požární evakuační plán

Pro pracoviště, kde je provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zpracujeme požární evakuační plán, který je součástí požární dokumentace (obsah požárního evakuační plánu dle § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Ochrana životního prostředí (OŽP)

Nakládání s vodami, odpady, nebezpečnými chemickými látkami a sloučeninami (NCHLS), ochrana ovzduší, prevence závažných havárií, ekologické újmy, IPPC a EIA. To vše včetně plnění povinností vyplývajících z platné legislativy OŽP pro Vámi provozovanou podnikatelskou činnost zajistíme zcela na klíč.

Už nebudete muset své síly soustředit na audity, prevenci závažných havárií, hodnocení rizik ekologické újmy, posuzování vlivu záměrů a celou řadu dalších povinností v oblasti ochrany životního prostředí. O vše se komplexně postaráme my.

Audit plnění povinností v oblasti OŽP

Zajistíme provedení auditu OŽP, který bude zaměřený na plnění zákonných povinností v rámci jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí (voda, odpady, chemické látky a směsi, ovzduší, ekologická újma, havárie, atd.), ve vztahu k provozovaným objektům či areálům, činnostem a zařízením.

Prevence závažných havárii

Zpracujeme Vám protokol o nezařazení objektu a plnění dalších povinností vyplývajících ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Základní hodnocení rizik ekologické újmy

Zajistíme zpracování hodnocení rizik ekologické újmy dle NV č. 295/2011 Sb. a plnění dalších povinností vyplývajících ze zákona č. 168/2007 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě.

Energetický audit

Zajistíme zpracování energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Nakládání s vodami

Poradenství, konzultace a zpracování odpovídajících povolení, souhlasů, provozních řádů apod. v oblasti nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a jeho prováděcími předpisy. Zpracování havarijního plánu pro nakládání s látkami závadných vodám dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a jeho projednání s příslušnými úřady. Zpracování povodňového plánu a jeho projednání s příslušnými úřady.

Ochrana ovzduší

Poradenství, konzultace a zpracování odpovídajících žádostí pro udělení povolení, závazných stanovisek atd. orgánů ochrany ovzduší v rámci provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování provozních řádů, souhrnných technických opatření, souhrnné provozní evidence, poplatků, agendy ISPOP apod. při plnění povinností provozovatele vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší v oblasti ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy.

Nakládání s NCHLS

Poradenství a konzultace v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/2011 Sb.

Nakládání s odpady

Poradenství a konzultace v oblasti nakládání s odpady, včetně nebezpečných, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zpracování žádostí a provozních řádů k provozování zařízení ke shromažďování, využití a odstraňování odpadů. Zpracování plánu odpadového hospodářství.

EIA - posuzování vlivu záměrů

Zajistíme zpracování oznámení o záměru - zahájení procesu EIA. U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí musí před získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment). Dále zajistíme zpracování dokumentace EIA autorizovanou fyzickou osobou v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

Koordinace BOZP

Komplexní služby v oblasti koordinace BOZP na staveništi od zahájení projektové dokumentace, přes přípravné předrealizační práce až po součinnost a výkonné práce při realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. včetně zpracování Plánu BOZP a všech souvisejících činností.

Koordinátor ve fázi přípravy stavby

Zajistíme pro zadavatele stavby (stavebníka - investora) při přípravě jeho stavebního projektu - v průběhu zpracovávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení plnění povinnosti stanovené § 14 zákona č. 309/2006 Sb. Plnění této povinnosti koordinátorem BOZP ve fázi přípravy stavby v rozsahu stanoveném § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.

Zpracování Plánu BOZP

Při naplnění § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. zpracujeme pro zadavatele stavby (stavebníka - investora) Plán BOZP, který musí být zpracován ve fázi přípravy stavby, jako nedílná součást projektové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu ke schválení. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 NV č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy musí být zpracováno a odesláno oznámení na místně příslušné OIP, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán BOZP musí být zpracován koordinátorem a to v rozsahu přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb.

Koordinátor ve fázi realizace stavby

Zajistíme pro zadavatele stavby (stavebníka - investora) při realizaci stavby plnění povinnosti stanovené §§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb. Plnění této povinnosti koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby v rozsahu stanoveném § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. V rámci této činnosti zpracujeme oznámení o zahájení stavby pro místně příslušné OIP a dále Plán BOZP.

Školení a online kurzy

Prezenční školení a/nebo kurzy online školení BOZP a PO řadových i vedoucích zaměstnanců.

Zajistíme další speciální školení v oblasti BOZP požadované platnými právními předpisy a technickými normami a další požadovaná školení v oblasti PO (odbornou přípravu preventistů PO a členů preventivní požární hlídky atd.).

Školení obsluhy zdvihacích zařízení a plošin

Zajistíme provedení základního a pravidelného ročního školení obsluhy zdvihacích zařízení - jeřábníků, pracovníků provádějících vázání břemen - vazačů, signalistů a dále pracovníků obsluhujících jiná zdvihací zařízení, zejména plošiny. Školení provede revizní technik zdvihacích zařízení.

Online školení BOZP a PO všech zaměstnanců

Zpracujeme pro zaměstnavatele dokumentovaný postup pro školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) řadových a vedoucích zaměstnanců dle požadavků zákoníku práce a zákona o požární ochraně. Zajistíme provedení těchto školení online způsobem (námi nabízené online školení BOZP a PO dle zpracovaného znaleckého posudku plně odpovídá platným legislativním požadavkům).

Školení obsluhy tlakových nádob stabilních

Zajistíme provedení školení obsluhy tlakových nádob stabilních (kompresorů atd.). Školení provede v četnosti 1x za 3 roky revizní technik tlakových zařízení.

Školení obsluhy plynových zařízení a topiče

Zajistíme provedení školení obsluhy plynových zařízení. Školení provede v četnosti 1x za 3 roky revizní technik plynových zařízení. Dále zajistíme školení topiče nízkotlakých plynových kotelen dle požadavku vyhlášky č. 91/1993 Sb.

Školení obsluhy manipulačních vozíků

Zajistíme provedení základního a pravidelného ročního školení obsluhy manipulačních vozíků a jiné skladovací techniky certifikovaným instruktorem.

Prezenční školení BOZP a PO všech zaměstnanců

Zpracujeme pro zaměstnavatele dokumentovaný postup pro školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) řadových a vedoucích zaměstnanců dle požadavků zákoníku práce a zákona o požární ochraně (vstupní, opakované, mimořádné). Zajistíme provedení těchto školení prezenčním způsobem u zaměstnavatele na jeho pracovišti nebo v jiných jím určených prostorách, a to odborně způsobilou osobou plnící úkoly v prevenci rizik a požární ochrany.

Online školení řidičů referentů, první pomoci a další speciální kurzy

Zpracujeme pro zaměstnavatele dokumentovaný postup pro další speciální školení zaměstnanců tak, aby byla zajištěna jejich způsobilost a dostatečná kvalifikace pro výkon jejich práce - školení řidičů - referentů, první pomoci, atd. Zajistíme provedení těchto školení online způsobem (námi nabízená online školení dle zpracovaného znaleckého posudku plně odpovídá platným legislativním požadavkům na ně stanoveným).

Školení první pomoci

Zajistíme provedení prezenčního školení vybraného počtu Vašich zaměstnanců pro poskytování první pomoci. Obsah školení musí být předem schválen zařízením poskytujícím Vaší firmě/společnosti pracovnělékařské služby. Školení první pomoci provede osoba znalá problematiky poskytování první pomoci (záchranář, červený kříž, osoba se zdravotnickým vzděláním s kurzem první pomoci atd.).

Školení pracovníků v elektrotechnice

Zajistíme provedení prezenčního školení pracovníků v elektrotechnice dle § 4 vyhlášky 50/1978 Sb. Pracovníci budou seznámeni se základy bezpečnosti práce na elektrických zařízeních. Školení je určeno pro ty, kteří mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení malého (do 50 V) a nízkého (do 1000 V) elektrického napětí a dále mohou obsluhovat jednoduchá zařízení vysokého napětí, pracovat na částech elektrického zařízení nízkého napětí, pokud je elektrické zařízení odpojeno od elektrického napětí, s dohledem pracovat na vypnutých elektrických zařízeních vysokého napětí a měřit zkoušecími měřícími přístroji.

Školení stavebních strojů - strojníka

Zajistíme provedení školení obsluhy stavebních strojů - základní, rozšiřující a opakované 1x za 2 roky dle zákoníku práce a přiměřeně dle vyhlášky č. 77/1965 Sb.

Kontroly a revize strojů a zařízení

Kontroly a revize vyhrazených technických zařízení, strojů, technických zařízení, přístrojů, prostředků a nářadí. Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.

Zajistíme pro Vás provedení právními a jinými požadavky předepsané kontroly a revize.

Kontroly provozuschopnosti PBZ a věcných prostředků PO

Zajistíme pravidelné roční kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární uzávěry, SHZ, EPS, hydrantových systémů atd.) a věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů) dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Kontroly dle NV č. 378/2001 Sb.

Zajistíme provedení pravidelných kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV č. 378/2001 Sb., a to v četnosti nejméně 1x za 12 kalendářních měsíců, pokud průvodní dokumentace, technická norma nebo Váš interní předpis nestanoví lhůtu kratší.

Kontroly žebříků

Zajistíme provedení pravidelné roční kontroly jednoduchých i dvojitých žebříků.

Elektrické spotřebiče a ruční nářadí

Zajistíme provedení kontrol a revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 oprávněnými osobami s vyšším elektrotechnickým vzděláním/revizními techniky elektrického zařízení.

Technické prohlídky manipulačních vozíků

Zajistíme provedení pravidelné roční technické prohlídky manipulačních vozíků (elektrických, motorových, na LPG) a jiné skladovací techniky.

Kontroly regálů

Zajistíme provedení pravidelné roční kontroly jednoduchých i systémových regálů.

Vyhrazená technická zařízení

Zajistíme předepsané revize a kontroly vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení revizními techniky s platným oprávněním. V oblasti zdvihacích zařízení dále provádíme revize a kontroly plošin, jiných než vyhrazených zdvihacích zařízení a vázacích prostředků.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES