Ochrana životního prostředí (OŽP). Povinnosti, audity, prevence, rizika a posuzování vlivů

Rubrika: Služby BOZP, PO A OŽP

Datum: 07.02.2023

Aktualizace: 07.02.2023

Mohlo by Vás zajímat

Ochrana životního prostředí je důležitá pro udržení rovnováhy mezi ekonomickým rozvojem a přírodou, zajištění kvality života pro současné i budoucí generace a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Aby se zajistilo efektivní a udržitelné nakládání s životním prostředím, je nutné koordinovat aktivity různých sektorů, jako je průmysl, zemědělství, vodní hospodářství, doprava, ale také veřejnost. Tato publikace shrnuje nejdůležitější aspekty této problematiky.

Obsah článku:

 • Co je ochrana životního prostředí?
 • Audit plnění povinností v oblasti OŽP
 • Prevence závažných havárii
 • Hodnocení rizik ekologické újmy
 • Energetický audit
 • Nakládání s vodami
 • Ochrana ovzduší
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Nakládání s odpady
 • Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Co je ochrana životního prostředí?

Ochrana životního prostředí (zkráceně OŽP) je soubor opatření a procesů podporující její ochranu a udržení kvality pro současné a budoucí generace. Tyto procesy zahrnují řadu činností, jako je:

 • monitorování stavu,
 • regulace emisí,
 • ochrana přírody,
 • plánování rozvojů,
 • výzkum a vývoj nových technologií atd.

Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší, vody a půdy, a chránit biodiverzitu a ekosystémy před škodlivými vlivy lidské činnosti.

Firmy a jiné organizace mají povinnosti dodržovat předpisy týkající se OŽP, jako jsou například:

 • emisní limity,
 • požadavky na odpadové hospodářství,
 • požadavky na monitorování a reporting,
 • požadavky na posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) aj.

Firmy musí být schopny zajistit, aby jejich produkty a procesy nezpůsobovaly škody životnímu prostředí a aby jejich činnosti byly udržitelné. Celá řada firem a organizací se dobrovolně zapojuje do certifikačních programů (ISO 14001) a standardů udržitelnosti, které se snaží zlepšit jejich ekologické stopy. Některé organizace dokonce vytvářejí vlastní cíle a plány pro zlepšení své ekologické stopy a zvyšování odpovědnosti za životní prostředí.

Přečtěte si: ISO 14001 - implementace Systému environmentálního managementu (EMS)

Všechny podnikatelské subjekty v České republice musí dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Mezi hlavní povinnosti patří zejména:

Registrace a povolování provozu v odvětvích s vysokým dopadem na životní prostředí (např. průmyslové zařízení, skládky odpadů).

 • Plnění emisních limitů a sledování emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy.
 • Zpracování a předkládání ročních zpráv o OŽP.
 • Udržování a údržba technologických zařízení.
 • Dodržování předpisů týkajících se odpadů, včetně sběru, třídění, likvidace a nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Povinnosti související s ochranou přírody a krajiny.

Audit plnění povinností v oblasti OŽP

Audit plnění povinností v oblasti OŽP je proces, při kterém se ověřuje, zda podnikatel nebo firma splňují všechny právní předpisy a standardy týkající se ochrany životního prostředí. Audit se může provádět interním nebo externím auditorem.

Cílem auditu je identifikovat slabé stránky v oblasti ochrany životního prostředí a navrhnout opatření k jejich odstranění. Audit může zahrnovat následující kroky:

 • zhodnocení právních předpisů a standardů týkajících se OŽP;
 • inspekci provozu a technologických zařízení;
 • zkoumání dokumentace (např. povolení, roční zprávy o ochraně životního prostředí);
 • hloubkové pohovory s vedoucími i řadovými pracovníky.

Po ukončení auditu by měl být subjekt informován o nalezených nedostatcích a doporučeních pro jejich odstranění. Audit by měl být realizován v pravidelných intervalech, aby bylo možné sledovat pokrok a přijímat opatření k případnému dalšímu zlepšení.

Prevence závažných havárii

Prevence závažných havárií se týká identifikace a řešení rizik, která mohou vést k nebezpečným incidentům nebo dokonce katastrofám.

Hlavními cíli prevence závažných havárií jsou:

 • snížení rizika vzniku havárie;
 • omezení škod, které by havárie mohla způsobit;
 • zajištění rychlé a účinné reakce na havárii.

Mezi hlavní opatření prevence závažných havárií patří:

 • Identifikace rizik: Identifikace možných rizik, která mohou vést k havárii, například pomocí analýzy rizik nebo simulace havárie.
 • Analýza rizika: Vyhodnocení rizik z hlediska pravděpodobnosti vzniku havárie a jejich potenciálních důsledků.
 • Bezpečnostní plánování: Příprava plánů na řešení havárie, které zahrnují opatření k omezení škod a rychlou reakci na havárii.
 • Příprava a trénink: Příprava pracovníků na havárii, včetně tréninku pro řešení havárie a simulace havárie.
 • Kontinuální zlepšování: Pravidelné revize a zlepšování opatření prevence závažných havárií na základě zkušeností z minulosti.

Prevence závažných havárií je důležitá pro ochranu zdraví a bezpečí pracovníků, ochranu životního prostředí, ale i udržení stability a důvěryhodnosti podniku.

Hodnocení rizik ekologické újmy

Hodnocení rizik ekologické újmy zahrnuje proces posuzování možného dopadu na životní prostředí, který může mít jakákoliv činnost nebo projekt. Tento proces zahrnuje:

 • identifikaci možných rizik,
 • hodnocení pravděpodobnosti a závažnosti rizik,
 • a následně přijetí opatření k jejich minimalizaci nebo eliminaci.

Identifikace a hodnocení rizik je klíčový krok při plánování a provádění projektů, které mohou mít vliv na životní prostředí, a pomáhá zajistit, aby byly splněny zákonné požadavky na OŽP.

Energetický audit

Energetický audit je proces posouzení spotřeby energie v budově nebo průmyslovém zařízení. Cílem auditu je identifikovat zdroje spotřeby energie, zjistit úroveň jejich účinnosti a navrhnout opatření ke snížení spotřeby energie a nákladů na ni.

Energetický audit může být proveden na různých úrovních, od jednoduchého průzkumu až po složitý technický audit. V průběhu auditu se analyzují různé systémy v budově, jako jsou osvětlení, klimatizace, vytápění apod. Audit také zahrnuje zkoumání účinnosti a stavu technologií a zařízení.

Návrhy na zlepšení, které vyplývají z auditu, mohou zahrnovat úpravy v systémech a procesech, nákup nových zařízení nebo technologií, nebo změny v chování uživatelů. Energetické audity se obecně doporučuje periodicky opakovat, aby bylo zajištěno, že se spotřeba energie snižuje a že jsou splněny cíle úspory.

Související legislativa: Zákon č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií

Nakládání s vodami

Nakládání s vodami je soubor opatření a procesů, které se týkají zdrojů vody, jejich kvality, distribuce a ochrany. Cílem je zajistit, aby voda byla k dispozici v dostatečném množství a kvalitě pro různé účely (pitná voda, průmysl, zemědělství, rekreace a ochrana přírody).

Nakládání s vodami zahrnuje řadu činností, jako je:

 • monitorování stavu zdrojů vody;
 • plánování a regulace využívání vody;
 • kontrola znečištění vody;
 • ochrana před povodněmi;
 • úprava vody a její distribuce;
 • údržba a opravy vodních zdrojů a infrastruktury.

Nakládání s vodami je důležité pro zajištění dostupnosti vody pro různé účely a pro ochranu životního prostředí. Je nutné koordinovat aktivity různých sektorů, jako je např. průmysl a zemědělství, aby se zajistilo efektivní a udržitelné nakládání s vodami.

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší je soubor opatření a procesů, které slouží k ochraně kvality ovzduší pro lidské zdraví a životní prostředí. Cílem je snížit množství znečišťujících látek v ovzduší, jako jsou emise z automobilů, průmyslu a energetiky, kouř z hořícího odpadu, pesticidy a prach.

Ochrana ovzduší zahrnuje řadu činností, jako je:

 • monitorování kvality ovzduší;
 • regulace emisí;
 • kontrola zdrojů znečištění;
 • výzkum a vývoj nových technologií;
 • informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a případných rizicích.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

NCHLS (Nebezpečné chemické látky a směsi) zahrnuje širokou škálu látek, které mohou být při nesprávném zacházení nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Tato látky zahrnují chemikálie, které se používají v průmyslu, např. pesticidy, léky nebo různé odpady obsahující nebezpečné látky.

Nakládání s NCHLS zahrnuje řadu činností, jako je:

 • identifikace;
 • klasifikace;
 • shromažďování;
 • transport;
 • skladování;
 • zpracování;
 • a likvidace těchto látek.

Je důležité, aby byly tyto látky správně označeny a zabezpečeny, aby se zabránilo jejich úniku do životního prostředí nebo styku s lidmi. Existují různé předpisy a normy, které se týkají nakládání s NCHLS:

 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
 • Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) - Zákon č. 350/2011 Sb.
 • Klasifikace, balení a označování chemických látek a jejich směsí - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Podrobnější informace se dočtete v článku: BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je proces, který se týká zpracování, likvidace a odstraňování různých druhů odpadů, jako jsou komunální, průmyslové, nebezpečné a specifické druhy odpadů (např. elektronické odpady). To zahrnuje sběr, transport, třídění, zpracování a likvidaci odpadů.

Cílem těchto činností je minimalizovat množství odpadu, které skončí na skládkách nebo v ovzduší, a maximalizovat množství odpadu, které lze recyklovat nebo využít jiným způsobem.

Mezi nejdůležitější právní předpisy patří:

 • Zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Zákon č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, zkráceně EIA (Environmental Impact Assessment), je proces týkající se identifikace, hodnocení a zvažování potenciálních dopadů na životní prostředí, které by mohl mít plánovaný projekt nebo záměr. Cílem EIA je poskytnout informace o potenciálních dopadech na životní prostředí, aby se mohly přijmout opatření ke snížení nebo eliminaci negativních dopadů a zlepšit pozitivní dopady.

EIA zahrnuje řadu kroků, jako je:

 • identifikace potenciálních rizik a příležitostí projektu;
 • hodnocení dopadů na životní prostředí;
 • zvažování alternativních možností;
 • návrh opatření ke snížení nebo eliminaci negativních dopadů.

EIA také zahrnuje proces konzultace s veřejností a odborníky, aby se zohlednily jejich názory a zkušenosti. Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je povinný pro celou řadu projektů, jako například:

 • výstavba infrastruktury;
 • těžba;
 • energetické projekty;
 • průmyslové projekty,
 • a další, které by mohly mít vliv na životní prostředí.

EIA je klíčovým nástrojem pro plánování a realizaci náročných projektů s ohledem na ochranu životního prostředí.

Související legislativa:

 • Zákon č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

 

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES