Veřejný rejstřík a role rejstříkového soudu podle Zákona č. 304/2013 Sb.

Rubrika: Právní poradenství pro firmy a podnikatele

Datum: 03.07.2023

Aktualizace: 03.07.2023

Mohlo by Vás zajímat

Obsah článku:

 • Veřejné rejstříky a Česká legislativa
 • Typy veřejných rejstříků
 • Role rejstříkového soudu
 • Principy formální a materiální publicity
 • Proces zápisu do veřejného rejstříku

Vítejte v publikaci, která vás provede světem veřejných rejstříků z hlediska české legislativy, konkrétně podle Zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dozvíte se, co jsou a jak fungují veřejné rejstříky, jaké existují typy, jaké jsou principy jejich publicity a jakou roli ve vztahu k nim hraje rejstříkový soud.

Veřejné rejstříky a Česká legislativa

Zákon č. 304/2013 Sb. je základním legislativním dokumentem, který upravuje veřejné rejstříky v České republice. Jeho hlavním účelem je zajistit transparentnost a dostupnost informací o právnických a fyzických osobách. Veřejné rejstříky jsou důležitým nástrojem pro zajištění právní jistoty a ochrany třetích osob.

Tento zákon nám poskytuje podrobnosti o tom, jaké informace se do veřejných rejstříků zapisují, kdo je může zapisovat a jakým způsobem. Dále nám ukazuje, jakým způsobem se tyto informace zveřejňují a jak je může veřejnost využívat.

Při čtení tohoto průvodce si uvědomte, že Zákon č. 304/2013 Sb. je nejen základním stavebním kamenem pro fungování veřejných rejstříků, ale také důležitým nástrojem pro zajištění transparentnosti a právní jistoty v naší společnosti.

Typy veřejných rejstříků

Pojďme se nyní podívat na samotné veřejné rejstříky, které jsou v České republice vedeny. Veřejné rejstříky jsou databáze, do kterých se zapisují informace o právnických a fyzických osobách. Tyto informace jsou veřejně dostupné a slouží k ochraně práv a zájmů třetích osob. Veřejné rejstříky jsou tak základním nástrojem pro zajištění právní jistoty a transparentnosti.

V České republice máme několik typů veřejných rejstříků, které se liší podle druhu informací, které se do nich zapisují.

 • Spolkový rejstřík - informace o spolcích, které jsou právnickými osobami. Zápis do spolkového rejstříku je podmínkou pro vznik spolku.
 • Nadační rejstřík - informace o nadacích a nadačních fondech. Zápis do nadačního rejstříku je podmínkou pro vznik nadace nebo nadačního fondu.
 • Rejstřík ústavů - informace o ústavech, které jsou právnickými osobami. Zápis do rejstříku ústavů je podmínkou pro vznik ústavu.
 • Rejstřík společenství vlastníků jednotek - informace o společenstvích vlastníků jednotek, které jsou právnickými osobami.
 • Obchodní rejstřík - informace o obchodních společnostech a podnikatelích. Zápis do obchodního rejstříku je podmínkou pro vznik obchodní společnosti.
 • Rejstřík obecně prospěšných společností - informace o obecně prospěšných společnostech. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností je podmínkou pro vznik obecně prospěšné společnosti.

Do veřejných rejstříků se zapisují různé informace, například název právnické osoby, sídlo, identifikační číslo, jména a bydliště členů statutárních orgánů, údaje o základním kapitálu apod. Tyto informace jsou klíčové pro zajištění transparentnosti a právní jistoty v obchodních a právních vztazích. Díky nim může každý jednoduše získat důležité údaje o právnických a fyzických osobách, což je nezbytné pro spravedlivé a efektivní fungování našeho právního systému.

Mohlo by vás zajímat: Potřebujete založit obchodní společnost nebo družstvo?

Role rejstříkového soudu

Rejstříkový soud hraje klíčovou roli v systému veřejných rejstříků. Je to právě on, kdo má na starosti jejich správu a vedení. Je zodpovědný za zápis, změnu a výmaz informací. Když právnická nebo fyzická osoba podá návrh na zápis, rejstříkový soud tento návrh posoudí. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, soud informace zapíše. Stejným způsobem posuzuje návrhy na změnu nebo výmaz informací.

Rejstříkový soud také zveřejňuje informace z rejstříků. To znamená, že jsou veřejně dostupné. Každý, kdo má zájem, může tyto informace vyhledat a použít. To může být například užitečné pro potenciální obchodní partnery, kteří chtějí zjistit informace o společnosti, se kterou se chystají uzavřít obchod.

Rejstříkový soud tedy hraje klíčovou roli v systému veřejných rejstříků. Jeho práce zajišťuje, že informace jsou aktuální a správné, a tím přispívá k právní jistotě a transparentnosti.

Principy formální a materiální publicity

Při procházení světem veřejných rejstříků se setkáváme se dvěma klíčovými principy - principem formální a materiální publicity. Tyto principy jsou základními pilíři fungování veřejných rejstříků a mají významné důsledky pro právnické a fyzické osoby.

 • Princip formální publicity spočívá v tom, že informace zapsané v rejstříku jsou veřejně dostupné. Každý, kdo má zájem, může tyto informace vyhledat a použít. To znamená, že pokud je například společnost zapsána v obchodním rejstříku, jakákoli osoba může zjistit základní informace o této společnosti, jako je název, sídlo, identifikační číslo, jména a bydliště členů statutárních orgánů, údaje o základním kapitálu a další.
 • Princip materiální publicity pak říká, že informace zapsané v rejstříku jsou závazné nejen pro osobu, která je do rejstříku zapsala, ale také pro třetí osoby. To znamená, že pokud je například v obchodním rejstříku zapsáno, že statutárním orgánem společnosti je pan Novák, pak je tato informace závazná pro všechny, kdo jednají se společností. Pokud by například pan Novák jednal jménem společnosti, nemůže třetí osoba namítat, že o tom nevěděla, protože tato informace byla veřejně dostupná v obchodním rejstříku.

Proces zápisu do veřejného rejstříku

Zápis do veřejného rejstříku je proces, který vyžaduje splnění určitých kroků a povinností. Pojďme se na ně podívat blíže.

Kdo může podat návrh na zápis a jaké jsou povinnosti navrhovatele?

Návrh na zápis může podat právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o zápis informací do veřejného rejstříku. Navrhovatel má povinnost zajistit, že informace, které chce do rejstříku zapsat, jsou pravdivé a úplné. Musí také dodržovat všechny zákonné podmínky pro zápis.

Jaké dokumenty je třeba přiložit k návrhu na zápis?

K návrhu na zápis je třeba přiložit dokumenty, které dokládají pravdivost a úplnost informací, jež mají být do rejstříku zapsány. To mohou být například zakládací dokumenty právnické osoby, rozhodnutí orgánů právnické osoby o změnách, které mají být do rejstříku zapsány, a další.

Formuláře pro návrh na zápis a jejich dostupnost

Formuláře pro návrh na zápis jsou dostupné na webových stránkách rejstříkového soudu. Tyto formuláře obsahují všechny potřebné údaje, které je třeba k návrhu na zápis uvést.

Podání návrhu na zápis v listinné nebo elektronické podobě

Návrh na zápis je možné podat buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Pro podání v listinné podobě je třeba návrh odevzdat přímo na rejstříkovém soudu. Pro podání v elektronické podobě je třeba návrh odeslat prostřednictvím datové schránky nebo elektronického formuláře na webových stránkách rejstříkového soudu.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES