Veřejné zakázky: Principy, legislativa, práva a povinnosti zadavatelů a dodavatelů

Rubrika: Právní poradenství pro firmy a podnikatele

Datum: 21.02.2024

Aktualizace: 21.02.2024

Mohlo by Vás zajímat

Obsah článku:

 • Základní principy veřejných zakázek
 • Právní rámec veřejných zakázek v ČR a EU
 • Zadavatel veřejných zakázek
 • Dodavatel veřejných zakázek

Témata pro zadavatele:

 • Práva a povinnosti zadavatelů
 • Proces výběru dodavatele veřejné zakázky
 • Jak zvýšit efektivitu výběrového řízení?

Témata pro dodavatele:

 • Práva a povinnosti dodavatelů
 • Příprava nabídky pro zadavatele veřejné zakázky
 • Nejčastější chyby a preventivní opatření

Veřejné zakázky představují klíčový mechanismus, prostřednictvím kterého veřejný sektor (vládní instituce, města, regiony a další veřejnoprávní subjekty) nakupuje zboží, služby a stavební práce od soukromého sektoru. Tento proces je nezbytný pro zajištění fungování veřejných služeb, od vzdělávání přes zdravotnictví až po infrastrukturu. Hlavním cílem veřejných zakázek je zajistit, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně, transparentně a s maximálním přínosem pro společnost. Objevte prostřednictvím této publikace klíčové informace o právech a povinnostech v procesu veřejných zakázek a jak tyto poznatky efektivně využít pro úspěch vaší firmy.

Základní principy veřejných zakázek

Tyto principy jsou zakotveny v právních předpisech na národní úrovni i v rámci Evropské unie, které stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek s cílem zvýšit jejich efektivitu, transparentnost a spravedlnost. Porozumění těmto základním principům je zásadní pro všechny, kdo se veřejných zakázek účastní, ať už jako zadavatelé, nebo jako dodavatelé.

 1. Transparentnost a otevřenost: Informace o zakázkách by měly být veřejně dostupné, aby všichni potenciální dodavatelé měli stejnou šanci se o zakázce dozvědět a zúčastnit se soutěže.
 2. Rovný přístup a nediskriminace: Proces zadávání veřejných zakázek by měl být navržen tak, aby zaručoval rovný přístup pro všechny uchazeče a zabránil jakékoli formě diskriminace.
 3. Efektivní využití veřejných prostředků: Veřejné zakázky by měly být vypsány a realizovány tak, aby bylo dosaženo nejlepšího možného poměru mezi kvalitou a cenou. To znamená hledání nejvýhodnější nabídky, která splňuje všechny požadavky a kritéria, přičemž by o výběru neměla rozhodovat jen nejnižší cena.
 4. Soutěživost: Podporuje se soutěž mezi dodavateli, což vede k lepším službám a produktům za nižší ceny. Omezení soutěže, například prostřednictvím kartelových dohod, je v rozporu s pravidly veřejných zakázek.
 5. Objektivita a nezávislost rozhodování: Rozhodování v procesu veřejných zakázek by mělo být objektivní a nesmí být ovlivněno neopodstatněnými zájmy nebo osobními vazbami (střet zájmu). To zahrnuje pečlivý výběr a hodnocení nabídek na základě předem stanovených kritérií.
 6. Zodpovědnost a kontrola: Veřejní zadavatelé jsou zodpovědni za správné využívání veřejných prostředků a musí být schopni obhájit svá rozhodnutí. Proces zadávání veřejných zakázek je proto předmětem kontrolních mechanismů, včetně auditů a možnosti odvolání nebo přezkumu.

Právní rámec veřejných zakázek v ČR a EU

Právní rámec veřejných zakázek je v České republice a v rámci Evropské unie definován souborem pravidel a směrnic, které mají zajistit transparentnost, spravedlnost a efektivitu při zadávání veřejných zakázek. Ačkoli jsou české zákony o veřejných zakázkách v souladu s předpisy EU, existují určité specifika a rozdíly vyplývající z konkrétních potřeb a právní tradice ČR.

Právní rámec v Evropské unii

V EU je právní rámec pro veřejné zakázky stanoven především prostřednictvím směrnic EU, které členské státy musí implementovat do svého vnitrostátního práva. Tyto směrnice zahrnují:

 • Směrnice 2014/24/EU o veřejných zakázkách, která se týká zadávání zakázek orgány veřejné moci.
 • Směrnice 2014/25/EU o zadávání zakázek entitami působícími v oblastech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
 • Směrnice 2014/23/EU o udělování koncesí, která se týká koncesí na stavební práce a služby.

Tyto směrnice stanovují základní principy, jako je transparentnost, nediskriminace a rovný přístup, a určují pravidla pro zadávací řízení, včetně povinnosti zveřejňovat oznámení o zakázce v celoevropském věstníku.

Právní rámec v České republice

V ČR se právní rámec veřejných zakázek řídí zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon transponuje evropské směrnice do českého právního řádu a upravuje proces zadávání veřejných zakázek tak, aby byl v souladu s pravidly EU. Kromě toho zákon stanovuje:

 • Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které nejsou pokryty směrnicemi EU.
 • Podrobné předpisy pro elektronické zadávací řízení.
 • Mechanismy pro kontrolu a přezkum rozhodnutí v procesu zadávání veřejných zakázek.

Hlavní rozdíly

Přizpůsobení a implementace evropských směrnic do českého právního řádu zajišťuje, že proces veřejných zakázek v ČR reflektuje jak potřeby českého veřejného sektoru, tak požadavky a principy stanovené EU. To vytváří komplexní a funkční systém, který má zajistit spravedlivé a efektivní zadávání veřejných zakázek.

 • Implementace a detailní regulace: Ačkoli jsou základní principy stanoveny na úrovni EU, ČR má prostor pro specifickou implementaci a detailnější regulaci některých aspektů veřejných zakázek, jako jsou například prahové hodnoty pro zveřejnění zakázek nebo specifika elektronického zadávacího řízení.
 • Prahové hodnoty: EU stanovuje prahové hodnoty pro povinnost zveřejnění zakázek v EU věstníku. ČR může stanovit nižší prahové hodnoty pro vnitrostátní zveřejnění, což znamená, že některé zakázky, které by na úrovni EU nevyžadovaly zveřejnění, jsou v ČR povinně zveřejňovány.
 • Kontrolní mechanismy: České právo může zavádět specifické kontrolní mechanismy a instituce pro dohled nad veřejnými zakázkami, které doplňují evropské normy.

Zadavatel veřejných zakázek

Práva a povinnosti zadavatelů

Práva a povinnosti zadavatelů ve veřejných zakázkách jsou definována s cílem zajistit transparentní, efektivní a spravedlivý proces zadávání zakázek, který je v souladu s právními předpisy na národní úrovni i předpisy Evropské unie. Tato pravidla jsou klíčová pro ochranu veřejných zájmů, podporu hospodářské soutěže a zajištění nejlepší hodnoty za veřejné peníze. Jsou základem pro spravedlivý a účinný systém veřejných zakázek, který podporuje inovace, konkurenceschopnost a poskytuje nejlepší možnou hodnotu pro veřejné prostředky.

Zadavatelé veřejných zakázek mají právo na:

 • Stanovení kritérií výběru a hodnocení: právo stanovit specifická kritéria pro výběr a hodnocení nabídek na základě svých konkrétních potřeb a cílů zakázky, včetně kvality, ceny, technických schopností, a udržitelnosti.
 • Vyžádání dodatečných informací: požadovat od uchazečů dodatečné informace nebo upřesnění týkající se jejich nabídek, pokud to je nezbytné pro správné vyhodnocení nabídek.
 • Zrušení nebo změna zadávacího řízení: kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení nebo změnit jeho podmínky, pokud jsou dodrženy příslušné právní požadavky a je to odůvodněno.
 • Odmítnutí všech nabídek: pokud to považují za odůvodněné, například pokud nabídky přesahují stanovené rozpočtové limity nebo neodpovídají technickým požadavkům.

Zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost:

 • Zveřejnit informace: o zadávacích řízeních a zakázkách, včetně oznámení o zakázce, zadávací dokumentace, a informace o výsledcích výběrových řízení.
 • Zajištit rovné zacházení a nediskriminaci: všechny procesy veřejných zakázek jsou prováděny transparentně a bez diskriminace a poskytují rovné příležitosti pro všechny uchazeče.
 • Dodržovat právní předpisy: veškeré relevantní národní a evropské právní předpisy týkající se veřejných zakázek, včetně pravidel pro zadávání, hodnocení nabídek a uzavírání smluv.
 • Chránit důvěrné informace: získané od uchazečů během zadávacího řízení a nesmí je neoprávněně zveřejňovat nebo využívat.
 • Zajistit objektivitu a transparentnost hodnocení: hodnocení nabídek je prováděno objektivně, transparentně a na základě předem stanovených kritérií.

Proces výběru dodavatele veřejné zakázky

Proces výběru dodavatelů ve veřejných zakázkách je klíčovým krokem, který musí zadavatelé vést s vysokou mírou odbornosti, objektivity a transparentnosti. Tento proces zahrnuje několik základních kroků:

 • Příprava a definice potřeb: Zadavatel musí jasně specifikovat, co je předmětem zakázky, včetně technických specifikací, kvalitativních kritérií a požadovaných termínů.
 • Oznámení o zakázce: Zakázka musí být oznámena veřejně prostřednictvím předem stanovených kanálů, aby byla zajištěna maximální možná konkurence. V případě zakázek přesahujících určité finanční prahy je nutné oznámení publikovat v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Příjem a hodnocení nabídek: Zadavatel přijímá nabídky od uchazečů a hodnotí je na základě předem definovaných kritérií, která musí být objektivní, měřitelná a nesmí diskriminovat žádného uchazeče.
 • Výběr dodavatele: Na základě hodnocení je vybrán dodavatel, který nejlépe splňuje kritéria zakázky. Rozhodnutí o výběru musí být řádně zdokumentováno a komunikováno všem účastníkům.
 • Uzavření smlouvy: S vybraným dodavatelem je uzavřena smlouva, která detailně specifikuje podmínky spolupráce, rozsah prací, finanční podmínky a sankce za nedodržení smlouvy.

Jak zvýšit efektivitu výběrového řízení?

 • Jasné a přesné zadávací dokumenty: Zadavatelé by měli poskytnout uchazečům kompletní a jednoznačné informace o svých požadavcích a kritériích hodnocení.
 • Efektivní komunikace: Zřízení komunikačního kanálu pro odpovídání na dotazy uchazečů může pomoci předejít nedorozuměním a zlepšit kvalitu nabídek.
 • Používání elektronických zadávacích systémů: Digitalizace procesu výběru může značně zvýšit jeho efektivitu a transparentnost.
 • Průběžné vzdělávání a školení: Zadavatelé by měli investovat do školení svých týmů na aktuální právní rámec a nejlepší postupy ve veřejných zaázkách.

Dodržováním těchto doporučení mohou dodavatelé zvýšit své šance na úspěch v tendrech, zatímco zadavatelé mohou zefektivnit proces výběru a zajistit lepší výsledky pro veřejné prostředky.

Dodavatel veřejných zakázek

Práva a povinnosti dodavatelů

Práva a povinnosti dodavatelů ve veřejných zakázkách jsou klíčovými aspekty, které ovlivňují nejen jejich schopnost úspěšně se ucházet o zakázky, ale také zajišťují férovou soutěž a transparentnost celého procesu. Vyplývají z právních předpisů na národní i evropské úrovni a jsou zásadní pro spravedlivý a konkurenční trh veřejných zakázek.

Dodavatelé veřejných zakázek mají právo na:

 • Přístup k informacím: O vypsaných veřejných zakázkách, včetně zadávacích dokumentací, kritérií pro výběr a hodnocení nabídek.
 • Rovný přístup a nediskriminaci: Právo na rovné zacházení bez ohledu na jejich národnost, velikost nebo další charakteristiky. To znamená, že proces výběru musí být spravedlivý a transparentní pro všechny uchazeče.
 • Ochranu při odvolání: V případě, že dodavatelé cítí, že došlo k porušení pravidel veřejných zakázek během výběrového řízení, mají právo podat námitky nebo se odvolat proti rozhodnutí zadavatele.
 • Důvěrné zacházení: Tzn. právo na ochranu svých obchodních tajemství a jiných důvěrných informací, které poskytnou v rámci nabídkového řízení.

Dodavatelé veřejných zakázek mají povinnost zajistit:

 • Dodržování zadávací dokumentace: Dodržovat všechny požadavky a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, včetně termínů, technických specifikací a administrativních požadavků.
 • Pravdivost a úplnost poskytnutých informací: Všechny informace a dokumenty poskytnuté v rámci nabídkového řízení musí být pravdivé, přesné a úplné.
 • Zachování soutěžního prostředí: Dodavatelé nesmějí podnikat žádné akce, které by mohly narušit soutěž, jako jsou kartelové dohody nebo jiné formy nekalé soutěže.
 • Dodržování právních a etických standardů: V rámci celého procesu veřejných zakázek musí dodavatelé dodržovat platné právní předpisy a etické normy, včetně zásad transparentnosti a poctivosti.

Pro úspěšnou účast v procesu veřejných zakázek je nezbytné, aby dodavatelé plně rozuměli svým právům a povinnostem a aktivně se snažili tyto standardy dodržovat. To zahrnuje nejen přípravu kvalitních a konkurenceschopných nabídek, ale také etické chování a ochotu spolupracovat s zadavateli pro zajištění transparentního a spravedlivého zadávacího procesu.

Příprava nabídky pro zadavatele veřejné zakázky

 • Důkladně si prostudujte zadávací dokumentaci: Prvním a základním krokem je pečlivé prostudování veškerých materiálů a požadavků zadavatele. Zajistěte, že plně rozumíte rozsahu práce, technickým specifikacím a požadovaným kritériím.
 • Odpovězte na všechny požadavky: Ujistěte se, že vaše nabídka řádně a jasně odpovídá na všechny požadavky a otázky uvedené v zadávací dokumentaci. Jakákoliv nejasnost nebo vynechání může vést k ztrátě bodů při hodnocení.
 • Důraz na kvalitu a hodnotu: Přestože cena hraje v procesu výběru důležitou roli, zadavatelé často hodnotí nabídky na základě nejlepšího poměru ceny a kvality. Ukažte, jak vaše řešení přináší přidanou hodnotu, inovace nebo efektivitu.
 • Přiložte všechny požadované dokumenty: Zkontrolujte, že vaše nabídka zahrnuje všechny požadované certifikáty, povolení, finanční záruky nebo jiné dokumenty. Chybějící dokumentace může vést k vašemu vyloučení z tendru.
 • Přezkoumejte a zkontrolujte nabídku: Před odesláním nabídky si vyhraďte čas na její pečlivou revizi a kontrolu. Chyby v kalkulaci nebo překlepy mohou oslabit vaši pozici.

Nejčastější chyby a preventivní opatření

 • Nedostatečná příprava a špatné pochopení zadání: Zajistěte, že máte kompletní přehled o tom, co zadavatel požaduje, a že vaše nabídka tyto požadavky řádně reflektuje.
 • Přehlédnutí důležitých detailů v zadávací dokumentaci: Věnujte pozornost detailům a ujistěte se, že nevynecháte žádné klíčové požadavky.
 • Podcenění důležitosti dodržování termínů: Dodržujte všechny stanovené termíny, včetně termínů pro podání otázek a odevzdání nabídek. Pozdní podání je často příčinou okamžitého vyloučení.
 • Nerealistická nabídka: Ať už jde o cenu nebo schopnost splnit technické specifikace, zajistěte, že vaše nabídka je realistická a odráží vaše skutečné schopnosti.
 • Nedostatečné odůvodnění nabídky: Vysvětlete, proč je vaše řešení nejlepší volbou pro zadavatele, a podložte to relevantními daty a příklady.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES