Význam auditu kybernetické bezpečnosti v podnikání

Rubrika: Kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací

Datum: 30.03.2023

Aktualizace: 30.03.2023

Mohlo by Vás zajímat

Kybernetický audit je proces, který se zaměřuje na hodnocení a analýzu bezpečnostních opatření, politik a postupů organizace v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti ve vztahu k definovaným požadavkům. Cílem auditu je identifikovat slabiny, rizika a potenciální hrozby v systémech a sítích organizace, aby bylo možné navrhnout a implementovat účinná opatření pro zlepšení celkové kybernetické ochrany. Jaký význam má kybernetický audit pro vaše podnikání, ať už jste velká organizace nebo malý podnikatelský subjekt?

Obsah článku:

 • Kybernetická bezpečnost ve 21. století
 • Potenciální rizika a následky nedostatečné kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetický audit, bezpečnostní prvek číslo 1
 • Klíčové prvky úspěšného auditu kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost ve 21. století

Představte si, že jste kapitánem lodi plující na otevřeném moři. Vaše posádka se spolehlivě stará o všechny úkoly a vy se můžete soustředit na navigaci a rozhodování o směru plavby. Jednoho dne ale zjistíte, že vaše loď má trhlinu v trupu a začíná nabírat vodu. Co uděláte? Opravíte trhlinu a zajistíte bezpečnost lodi, nebo budete pokračovat v plavbě a doufat, že se nic nestane?

Tato metafora přesně ilustruje význam kybernetické bezpečnosti v dnešním světě. Vaše firma je jako loď plující na moři digitálního prostoru, kde hrozby číhají na každém rohu. Kybernetická bezpečnost je klíčová pro ochranu vaší firmy před útoky, které by mohly ohrozit její stabilitu a prosperitu.

V dnešní době je téměř nemožné najít firmu, která by nevyužívala technologie a internet pro svůj provoz. Ať už jde o komunikaci s klienty, správu dat nebo provozování e-shopu, digitální prostředky jsou nedílnou součástí každodenního fungování podniků. S tím ale přichází i zvýšené riziko kybernetických útoků a hrozeb, které mohou mít fatální následky pro vaši firmu.

Představme si například malý obchod s květinami. Majitelka tohoto obchodu pravděpodobně nepovažuje svůj podnik za potenciální cíl kybernetických útoků. Přesto i její firma zpracovává citlivé informace, jako jsou platební údaje zákazníků nebo osobní údaje zaměstnanců. Pokud by došlo k úniku těchto informací, mohla by firma utrpět finanční ztráty, ztrátu důvěry zákazníků a dokonce i právní problémy.

Kybernetická bezpečnost je v dnešním světě nesmírně důležitá z několika důvodů:

Digitalizace a propojenost

S rostoucím počtem zařízení připojených k internetu a s narůstajícím významem digitálních technologií ve všech oblastech života se zvyšuje i potenciální riziko kybernetických útoků. Kybernetická bezpečnost chrání naše soukromí, data a digitální infrastrukturu.

Ekonomický dopad

Kybernetické útoky mohou mít značné ekonomické následky pro jednotlivce, podniky i celé státy. Náklady na obnovu po útocích, ztráta důvěry zákazníků a narušení obchodních operací mohou vést k finančním ztrátám a negativnímu dopadu na ekonomiku.

Národní bezpečnost

Státy jsou často cílem kybernetických útoků, které mohou ohrozit kritickou infrastrukturu, vojenské tajemství nebo jiné citlivé informace. Kybernetická bezpečnost je klíčovou součástí národní obrany a ochrany státu.

Ochrana soukromí

Kybernetické útoky mohou vést ke krádeži osobních údajů, jako jsou hesla, finanční informace nebo citlivé fotografie. Kybernetická bezpečnost pomáhá chránit naše soukromí a zabránit zneužití našich osobních informací.

Boj proti kyberkriminalitě

Kyberkriminalita je rychle rostoucím problémem, který zahrnuje různé formy trestné činnosti, jako je ransomware, phishing nebo krádeže identity. Kybernetická bezpečnost hraje klíčovou roli v boji proti těmto hrozbám a v prosazování práva v digitálním prostoru.

Důvěra v digitální technologie

Aby lidé a organizace mohli plně využít potenciál digitálních technologií, musí mít důvěru v jejich bezpečnost. Kybernetická bezpečnost je nezbytná pro budování této důvěry a pro udržení stability a růstu digitální ekonomiky.

Zajištění konkurenceschopnosti

Společnosti, které investují do kybernetické bezpečnosti a chrání svá aktiva a zákazníky před kybernetickými hrozbami, si udržují konkurenční výhodu na trhu a posilují svou pověst.

Vzhledem k těmto důvodům je kybernetická bezpečnost klíčovým prvkem pro udržení stability, prosperity a ochrany v dnešním digitálním světě.

Potenciální rizika a následky nedostatečné kybernetické bezpečnosti

Vraťme se k našemu příkladu, kdy jste kapitánem velké lodi plující na otevřeném moři. Vaše posádka spoléhá na vaše vedení a schopnost udržet loď v bezpečí před bouřemi, piráty a dalšími hrozbami. Kybernetická bezpečnost je podobná tomuto příběhu - vaše firma je loď a vy jste kapitánem, který musí chránit svou posádku (zaměstnance) a náklad (citlivá data) před nebezpečím. V této části se zaměříme na potenciální rizika a následky nedostatečné kybernetické bezpečnosti ve vaší firmě.

Finanční ztráty

Jedním z největších rizik spojených s nedostatečnou kybernetickou bezpečností jsou finanční ztráty. Útoky, jako je např. ransomware, mohou způsobit značné škody tím, že šifrují data a žádají výkupné za jejich obnovení.

Ztráta důvěry zákazníků

Představte si, že jste zákazníkem firmy, která právě zažila masivní únik dat. Jak byste se cítili? Pravděpodobně byste ztratili důvěru v tuto firmu a jejich schopnost chránit vaše osobní informace. Ztráta důvěry zákazníků může vést k poklesu prodeje a poškození reputace firmy.

Právní problémy

Pokud vaše firma nedodržuje předpisy týkající se kybernetické bezpečnosti, může čelit právním problémům, pokutám a soudním sporům. Například v Evropské unii musí firmy dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které stanovuje pravidla pro ochranu osobních údajů občanů EU.

Ztráta duševního vlastnictví (Know-how)

Útočníci mohou cílit na vaše duševní vlastnictví, jako jsou obchodní tajemství, patenty nebo autorská práva. Ztráta těchto cenných informací může váš podnik zásadně oslabit a umožnit konkurenci zkopírovat vaše produkty nebo služby.

Narušení provozu

Kybernetický útok může narušit provoz vaší firmy tím, že poškodí systémy nebo infrastrukturu potřebnou k provozu. Odstávka provozu může vést ke ztrátě produktivity, zpoždění ve službách nebo dokonce k ukončení podnikání.

Ať už jste kapitánem malého člunu nebo velké lodi, kybernetická bezpečnost by měla být jednou z vašich hlavních priorit. Potenciální rizika a následky nedostatečné kybernetické bezpečnosti jsou reálné a mohou váš podnik vážně ohrozit. Proto je důležité provést audit kybernetické bezpečnosti ve vaší firmě a zajistit, že máte správné opatření na ochranu své posádky a nákladu před nebezpečím na otevřeném moři kyberprostoru.

Kybernetický audit, bezpečnostní prvek číslo 1

V dnešní digitální době je kybernetická bezpečnost zásadním prvkem pro úspěch a stabilitu každé firmy. Představte si, že vaše firma je pevností, která chrání své cennosti - data, informace a důvěru zákazníků. Kybernetická bezpečnost je pak hradbou, která tuto pevnost obklopuje a brání vstupu nežádoucím návštěvníkům. Audit kybernetické bezpečnosti je pak pravidelným kontrolním procesem, který zajišťuje, že vaše hradby jsou stále pevné a schopné odolat útokům.

Audit kybernetické bezpečnosti lze definovat jako systematické hodnocení bezpečnostních opatření a postupů organizace s cílem identifikovat potenciální rizika a zranitelnosti v jejím systému řízení bezpečnosti informací. Tento proces zahrnuje analýzu fyzických, technických a organizačních opatření, která organizace používá k ochraně svých dat a systémů.

Účelem auditu kybernetické bezpečnosti je zajistit, že organizace má dostatečnou ochranu proti hrozbám, jako jsou hackeři, škodlivý software, ztráta dat nebo nedovolený přístup k citlivým informacím. Audit také pomáhá organizaci splnit legislativní povinnosti a požadavky na shodu s předpisy a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V této části vás provedeme základními faktory auditu kybernetické bezpečnosti pro vaši firmu. Ponořte se do tohoto procesu krok za krokem a objevte, jak můžete posílit své obranné linie.

Stanovení kritérií a cílů auditu

Prvním krokem v procesu auditu kybernetické bezpečnosti je stanovení kritérií auditu, neboli určení zdroje požadavků na zajištění bezpečnosti informací oproti kterým budeme náš systém ověřovat. Může se jednat o požadavky mezinárodní normy (např. EN ISO/IEC 27001:2013), nařízení (GDPR) nebo zákona (181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti). Důležité je si stanovit cíle auditu - čeho chceme auditem dosáhnout.

Stanovení rozsahu auditu

Druhým krokem je stanovení rozsahu auditu. To zahrnuje identifikaci klíčových systémů, aplikací a infrastruktury, které potřebují být zkontrolovány. Je důležité zohlednit všechny aspekty vaší firmy, od interních sítí až po cloudové služby a mobilní zařízení.

Vytvoření týmu auditorů

Dalším krokem je vytvoření týmu odborníků na kybernetickou bezpečnost, kteří budou provádět audit. Tento tým by měl být složen z interních i externích specialistů s různými dovednostmi a zkušenostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jejich znalosti a zkušenosti by měly pokrývat potřeby definované v prvním kroku - Stanovení kritérií a cílů auditu.

Sestavení kontrolního seznamu

Před zahájením auditu je důležité sestavit kontrolní seznam, který bude obsahovat všechny klíčové oblasti, které je třeba zkontrolovat. Tento seznam vychází z definovaných kritérií a rozsahu auditu a by měl zahrnovat mimo jiné:

 • Fyzickou bezpečnost (zabezpečení prostor, přístupová práva);
 • Správu přístupových práv (autentizace, autorizace);
 • Šifrování dat (jak při ukládání, tak při přenosu);
 • Zabezpečení sítě (firewall, detekce průniku);
 • Zabezpečení aplikací (zranitelnosti, aktualizace);
 • Ochrana proti malwaru (antivirové programy, sandboxing);
 • Řízení incidentů (plány reakce na incidenty, školení zaměstnanců).

Provádění auditu

S kontrolním seznamem v ruce je čas provést samotný audit. Tým auditorů by měl pečlivě prozkoumat každou oblast na seznamu a zhodnotit úroveň zabezpečení ve vaší firmě. Během tohoto procesu by měli identifikovat jakékoli slabiny nebo nedostatky v ochraně.

Analýza výsledků

Po dokončení auditu je třeba pečlivě analyzovat výsledky a určit priority pro zlepšení kybernetické bezpečnosti ve vaší firmě. Je důležité nejen identifikovat slabiny, ale také určit jejich potenciální dopad na vaši firmu a jejich pravděpodobnost využití útočníky.

Implementace opatření

Na základě analýzy výsledků auditu je čas implementovat opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti ve vaší firmě. To může zahrnovat opravy zranitelností, aktualizace softwaru nebo změny ve správě přístupových práv.

Kontrola a sledování

Posledním krokem v procesu auditu kybernetické bezpečnosti je pravidelná kontrola a sledování stavu kybernetické bezpečnosti ve vaší firmě. To pomáhá zajistit, že opatření jsou účinná a že nové hrozby jsou identifikovány co nejdříve.

Závěrem lze říci, že audit kybernetické bezpečnosti je nezbytným nástrojem pro udržení pevnosti vaší firmy chráněné před neustálými hrozbami digitálního světa. Pravidelným prováděním tohoto procesu zajistíte, že vaše hradby budou stát pevně a ochrání vaše cennosti i důvěru zákazníků.

Klíčové prvky úspěšného auditu kybernetické bezpečnosti

Představte si, že audit kybernetické bezpečnosti je jako důkladná lékařská prohlídka vaší IT infrastruktury. Stejně jako by lékař pečlivě zkoumal vaše tělo, aby odhalil případné neduhy a rizika, tak i auditor kybernetické bezpečnosti se zaměřuje na identifikaci slabých míst a potenciálních hrozeb ve vašem digitálním prostředí. A stejně jako bychom chtěli, aby váš lékař byl důkladný a kompetentní, tak i v případě auditu kybernetické bezpečnosti je důležité zajistit, aby byl proveden správně a efektivně.

V této části se podíváme na další klíčové prvky úspěšného auditu kybernetické bezpečnosti, které nám pomohou zajistit, že vaše IT infrastruktura je co nejvíce chráněna před potenciálními hrozbami.

Kvalifikovaný a zkušený auditor

Úspěch auditu kybernetické bezpečnosti závisí do značné míry na schopnostech a zkušenostech auditora. Je důležité zajistit, aby osoba provádějící audit měla potřebné certifikace a zkušenosti v oblasti kyberbezpečnosti. Auditor by měl být schopen identifikovat slabiny v systému, analyzovat rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich řešení.

Kontrola politik a postupů

Audit by měl také zahrnovat kontrolu stávajících politik a postupů organizace týkajících se kyberbezpečnosti. Auditor by měl ověřit, zda jsou tyto politiky a postupy dostatečné pro ochranu organizace před hrozbami a zda jsou správně implementovány a dokumentovány - důležitá součást auditu je sběr důkazů o fungování systému, ne jen jeho nastavení.

Testování zabezpečení

Dalším z důležitých aspektů auditu je testování zabezpečení. To může zahrnovat širokou škálu činností, jako je penetrační testování, testování zranitelností nebo sociální inženýrství. Cílem těchto testů je ověřit, jak dobře jsou systémy organizace chráněny před různými typy útoků.

Vytvoření plánu nápravy

Po identifikaci slabých míst a rizik by měl vzniknout plán zvládání rizik, který obsahuje konkrétní kroky k řešení identifikovaných problémů. Tento plán by měl být prioritizován na základě úrovně rizika a dopadu na organizaci.

Sledování a revize

Úspěšný audit kybernetické bezpečnosti nekončí s vytvořením plánu zvládání rizik. Je důležité zajistit pravidelné sledování a revizi plánu zvládání rizik, aby bylo možné ověřit účinnost implementovaných opatření a provést potřebné aktualizace.

Závěrem lze říci, že klíčovými složkami úspěšného auditu kybernetické bezpečnosti jsou kvalifikovaný auditor, kontrola politik a postupů, testování zabezpečení, vytvoření plánu zvládání rizika pravidelné sledování a revize tohoto plánu. Tyto prvky společně tvoří silný základ pro ochranu vaší IT infrastruktury před potenciálními hrozbami a minimalizaci rizik spojených s kybernetickou bezpečností.

V dalším díle o auditu kybernetické bezpečnosti se podíváme na jeho kompletní přípravu, která zahrnuje stanovení cílů a rozsahu auditu, identifikaci klíčových aktiv a zdrojů, stanovení priorit a rizikových faktorů, výběr týmu auditorů, plánování časového rozvrhu a rozpočtu celého auditu.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES