Etické hackování. Klíčové dovednosti, techniky a význam v kybernetické bezpečnosti

Rubrika: Kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací

Datum: 29.05.2023

Aktualizace: 29.05.2023

Mohlo by Vás zajímat

Etické hackování je nezbytnou součástí kybernetické bezpečnosti, která pomáhá organizacím identifikovat a odstraňovat zranitelná místa v jejich systémech. Článek se zaměřuje na klíčové dovednosti, techniky a význam etického hackování pro posílení kybernetické obrany. Zároveň zdůrazňuje význam vzdělávání a tréninku v oblasti etického hackování, jakož i etické aspekty a budoucí trendy v této oblasti. Přečtěte si tento článek a získejte ucelený přehled o etickém hackování a jeho roli v kybernetické bezpečnosti.

Obsah článku:

 • Co je etické hackování?
 • Etické hackování vs. penetrační testování
 • Nezbytné dovednosti a nástroje etického hackera
 • Vzdělávání a trénink v oblasti etického hackování
 • Kybernetická cvičení a rozvoj dovedností
 • Etické aspekty etického hackování
 • Budoucnost etického hackování
 • Souvislosti mezi etickým hackování a směrnicí NIS2
 • NIS2 audit - soulad s požadavky na kyberbezpečnost

Co je etické hackování?

Etické hackování je proces, který zahrnuje legální a autorizované pronikání do počítačových systémů a sítí s cílem identifikovat potenciální zranitelná místa, slabiny a rizika, která by mohla být zneužita kybernetickými útočníky (hackery). Etické hackování provádí odborníci (tzv. etičtí hackeři), kteří mají pro realizaci povolení od cílové organizace. Cílem je poskytnout organizacím důkladnou bezpečnostní analýzu jejich systémů a doporučení pro odstranění identifikovaných zranitelností a zlepšení celkového kybernetického zabezpečení.

Představte si etické hackování jako kontrolu bezpečnosti prováděnou zkušeným strážcem. Tento strážce má povolení majitele obchodu prozkoumat, jak snadné by bylo pro zloděje vniknout do obchodu, a to tím, že použije různé metody, které by mohl použít reálný zloděj. Jakmile strážce identifikuje slabá místa v zabezpečení, poskytne majiteli obchodu doporučení, jak zlepšit zabezpečení, aby byl lépe chráněn před potenciálními zloději.

Etické hackování funguje podobně, ale místo fyzického obchodu se soustředí na kybernetický svět. Etický hacker má povolení od organizace zkoumat, jak snadné by bylo pro kybernetického zločince proniknout do jejich počítačových systémů nebo sítí. Jakmile identifikují slabá místa, poskytnou organizaci doporučení, jak zlepšit kybernetické zabezpečení a chránit se před skutečnými kybernetickými útoky.

Etické hackování má významnou roli v kybernetickém zabezpečení, protože představuje klíčovou metodu pro identifikaci a řešení zranitelností v počítačových systémech a sítích. Některé z hlavních důvodů, proč je etické hackování tak důležité, jsou:

 • Proaktivní přístup k identifikaci a opravě zranitelností. Pomáhá organizacím odhalit slabá místa v jejich kybernetické obraně a navrhnout opatření k nápravě zjištěných zranitelností.
 • Lepší ochrana citlivých informací a infrastruktury. Přispívá k prevenci neoprávněného přístupu nebo škodlivých útoků a posiluje obranu organizace vůči různým útokům.
 • Zvýšení povědomí o kybernetických hrozbách. Pomáhá školit zaměstnance v oblasti kybernetického zabezpečení a podporuje bezpečnostní kulturu v organizaci.
 • Splnění regulatorních požadavků a norem kybernetického zabezpečení. Pomáhá organizacím dodržovat zákony a předpisy týkající se kybernetického zabezpečení, udržovat důvěru zákazníků a chránit reputaci společnosti.
 • Aktuální přehled o etickém hackování. Nabízí vysoce specializované kurzy a školení, které podporují praktické dovednosti v oblasti kybernetického zabezpečení a umožňují realistické simulace útoků a obranných scénářů včetně aktuálních informací.

Etické hackování vs. penetrační testování

Etické hackování a penetrační testování jsou často zaměňovány, ale mají odlišné cíle a způsoby provádění. Zde jsou hlavní rozdíly mezi etickým hackováním a penetračním testováním:

 • Etické hackování má za cíl identifikovat zranitelnosti a slabiny v systémech, aplikacích nebo sítích. Může zahrnovat široký rozsah aktivit. Etický hacker může používat různé techniky a nástroje, včetně sociálního inženýrství a fyzického zabezpečení, a snaží se proniknout do systému, aby získal neoprávněný přístup k datům a zdrojům, stejně jako by to udělal skutečný hacker. 
 • Penetrační testování je proces, při kterém se provádí řada útoků na systémy, aplikace nebo sítě s cílem zjistit, zda jsou zabezpečené proti neoprávněnému přístupu nebo útokům. Má obvykle užší rozsah než etické hackování. Obvykle se provádí podle předem stanoveného plánu a používají se standardizované metodiky a nástroje.

Zatímco etické hackování a penetrační testování se mohou překrývat, mají různé cíle, rozsahy a metodologie. Etické hackování je širší a průzkumnější povahy, zaměřuje se na celkové zabezpečení systémů a sítí, zatímco penetrační testování je více zaměřeno na identifikaci a řešení konkrétních zranitelností. Oba přístupy mají svou důležitost v rámci kybernetické bezpečnosti a mohou být použity komplementárně k posílení zabezpečení organizací.

Nezbytné dovednosti a nástroje etického hackera

Etický hacker musí ovládat širokou škálu technických dovedností, jako je programování, správa systémů, analýza sítí a znalost operačních systémů. Kromě toho jsou důležité i takzvané soft skills, například schopnost řešit problémy, komunikovat s týmem a prezentovat zjištění klientovi. Pro testování zabezpečení používají etičtí hackeři speciální nástroje, jako jsou skenery zranitelností, analyzátory provozu sítě a nástroje pro prolomení hesel. Neustálé vzdělávání a sledování aktuálních trendů v kybernetickém zabezpečení je klíčové pro úspěch etického hackera. Níže je výčet několika jeho nejdůležitějších dovedností a znalostí.

Technické dovednosti

 • Ovládání operačních systémů (Linux, Windows).
 • Znalost programovacích jazyků (Python, Ruby, C++).
 • Schopnost analýzy sítí a porozumění síťovému provozu.
 • Pochopení zabezpečení webových aplikací a databází.
 • Praktické zkušenosti s penetračními testy a analýzou zranitelností.

Soft skills

 • Analytické myšlení a řešení problémů.
 • Komunikace a zpracování informací.
 • Schopnost práce v týmu a spolupráce s ostatními odborníky.
 • Zodpovědnost a integrita.
 • Adaptabilita a schopnost učit se novým technologiím.

Etický hacker toolkit

 • Port skenery - Nmap, Masscan, identifikace otevřených portů a služeb.
 • Skenery zranitelností - Nessus, OpenVAS, automatické hledání zranitelností v systémech.
 • Exploit nástroje - Metasploit Framework, využití zranitelností pro získání přístupu do systémů.
 • Síťové sniffery - Wireshark, tcpdump, analýza síťového provozu a odposlech komunikace.
 • Nástroje pro Man-in-the-Middle útoky - Ettercap, Bettercap, ARP poisoning, SSL/TLS zneužití.
 • Testování bezdrátových sítí - Aircrack-ng, Reaver, identifikace slabých míst v bezdrátových sítích a odhalování hesel.

Vzdělávání a trénink v oblasti etického hackování

Vzdělávání a trénink v oblasti etického hackování zahrnují teoretické studium, praktické laboratorní cvičení a účast na různých kybernetických soutěžích či trénincích. Studium se zaměřuje na osvojení si široké škály dovedností, jako jsou analýza zranitelností, penetrační testování a obrana proti kybernetickým útokům. Praktické laboratorní cvičení zahrnuje práci se zranitelnými systémy a simulací útoků, aby se studenti naučili efektivně detekovat a odstraňovat hrozby. Účast na kybernetických soutěžích a trénincích umožňuje etickým hackerům aplikovat teoretické znalosti do praxe a zdokonalit své dovednosti v realistických scénářích.

Struktura tréninkového kurzu

 • Teoretická část - tréninkový kurz se obvykle skládá z teoretické části, která pokrývá základy kybernetického zabezpečení, principy etického hackování a právní aspekty, stejně jako typy útoků a obranné strategie.
 • Praktická část - zahrnuje laboratorní práce a cvičení, která studentům umožňují řešit reálné scénáře a testovat zabezpečení informačních systémů.

Praktická cvičení a laboratorní práce

 • Studenti se učí na zranitelných systémech, jako je Metasploitable 2 nebo Damn Vulnerable Web Application (DVWA), které jsou navrženy tak, aby poskytly praktické úkoly pro identifikaci zranitelností, vykonávání penetračních testů a navrhování bezpečnostních opatření.
 • Praktické úkoly zahrnují identifikaci zranitelností, vykonávání penetračních testů a navrhování bezpečnostních opatření, která pomáhají studentům rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v oblasti etického hackování.

Využití zranitelných systémů pro trénink

 • Zranitelné systémy (služby a aplikace) obsahují širokou škálu služeb a aplikací, jako jsou FTP server, Web server, Postgres, MySQL, IRC, VNC, s více než 200 zranitelnostmi, které studenti mohou prozkoumat a naučit se, jak je opravit.
 • Trénink na zranitelných systémech probíhá v izolované virtuální infrastruktuře s omezeným přístupem a kontrolou nad činnostmi, což poskytuje bezpečné prostředí pro studenty. Během tréninku mohou studenti experimentovat s nástroji a technikami etického hackování bez rizika poškození reálných systémů nebo porušení zákona.
 • Trénink na zranitelných systémech přináší řadu výhod pro studenty, včetně získání praktických dovedností, pochopení reálných útoků a obrany, zlepšení schopností identifikovat a řešit kybernetická rizika.
 • Studenti se naučí rozeznávat potenciální hrozby a rizika pro informační systémy a jak navrhnout a implementovat účinná bezpečnostní opatření.
 • Trénink na zranitelných systémech pomáhá studentům získat důvěru ve své schopnosti a připravit je na reálné úkoly.
 • Praktické zkušenosti získané během tréninku na zranitelných systémech zvyšují šance absolventů na nalezení kvalifikovaných pozic v oblasti kybernetického zabezpečení a etického hackování.

Kybernetická cvičení a rozvoj dovedností

Kybernetická cvičení a rozvoj dovedností jsou nezbytnou součástí výcviku, která umožňuje praktickou aplikaci teoretických znalostí a spolupráci s ostatními odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cvičení Locked Shields je pořádáno NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence a je zaměřeno na kybernetickou bezpečnost. Cvičení využívá virtuální infrastrukturu nazývanou Gamenet, která simuluje reálné systémy a prostředí. Cvičení je rozděleno do týmů, kde modrý tým (obránci) chrání své systémy, červený tým (útočníci) útočí na tyto systémy a bílý tým (organizátoři) řídí celé cvičení. Úkoly pro červený tým mohou zahrnovat změnu obsahu webové stránky nebo získání přístupu k e-mailům apod.

Účast na kybernetických cvičeních na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a v různých odvětvích, jako je bankovnictví nebo energetika, rozšiřuje zkušenosti a schopnosti odborníků v oblasti kybernetického zabezpečení. Pravidelný trénink, účast na konferencích či seminářích a sledování nejnovějších trendů a vývoje v této oblasti pomáhají odborníkům udržet své dovednosti a znalosti aktuální. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů s ostatními odborníky v oboru a budování sítě profesionálních kontaktů pro vzájemnou podporu jsou klíčové pro úspěšné působení v oblasti kybernetického zabezpečení.

Soutěže a hackathony nabízejí jedinečnou příležitost testovat dovednosti v rámci omezeného času a v konkurenčním prostředí. Sebevědomí a schopnost kriticky zhodnotit vlastní dovednosti a znalosti jsou důležité pro neustálý osobní a profesní rozvoj.

Etické aspekty etického hackování

Etické aspekty etického hackování zahrnují dodržování právního rámce a kodexu chování, aby bylo zajištěno, že jejich činnost je v souladu se zákony a morálními zásadami. Právní rámec zahrnuje národní a mezinárodní předpisy, které regulují kybernetickou bezpečnost, a smlouvy mezi etickými hackery a klienty, které stanovují rozsah povolených činností. Kodex chování pro etické hackery zdůrazňuje zásady, jako je získání povolení od cílové organizace, nepřekračování povoleného rozsahu testování a řádné zabezpečení citlivých dat. Etické hackování také podporuje spolupráci s organizacemi a vládními institucemi, aby se zlepšila kybernetická bezpečnost a povědomí veřejnosti o potenciálních hrozbách. Etický hacker tak zaujímá zodpovědnou roli v ochraně soukromí, dat a infrastruktury v kyberprostoru.

Právní rámec etického hackování

Etické hackování se řídí zákony a regulacemi, které se týkají kybernetického zabezpečení na národní i mezinárodní úrovni. Tyto zákony a předpisy neregulují přímo etické hackování, ale ukládají správcům chránit data před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo šířením. Proto etičtí hackeři uzavírají smlouvy a dohody se svými klienty, které určují povolený rozsah činností a zajišťují ochranu soukromí a utajení informací.

Kodex chování pro etické hackery

Etický hacker musí dodržovat zásady etického hackování, které zahrnují získání povolení od cílové organizace, nepřekračování povoleného rozsahu testování a řádné zabezpečení a destrukci citlivých dat. Dále je důležité udržovat profesionální integritu, což zahrnuje nezneužívání získaných informací nebo přístupu, informování klienta o zjištěných zranitelnostech a doporučení pro nápravu, stejně jako neustálé vzdělávání a aktualizace dovedností.

Spolupráce s organizacemi a vládními institucemi

Etický hacker by měl aktivně podporovat veřejné povědomí o kybernetické bezpečnosti, šířit informace o rizicích a zranitelnostech a pomáhat organizacím při zlepšování jejich zabezpečení. Důležitá je také vzájemná komunikace a koordinace s vládními institucemi, což zahrnuje podporu vývoje právního rámce a politik a spolupráci při řešení incidentů a vyšetřování nelegálních činností. Etický hacker by měl být také aktivním členem komunity odborníků na kybernetickou bezpečnost, sdílet znalosti a osvědčené postupy a budovat důvěru mezi kolegy, organizacemi i vládními institucemi.

Budoucnost etického hackování

Budoucnost etického hackování bude ovlivněna rozvojem nových technologií, jako jsou Internet věcí (IoT), umělá inteligence (AI) a blockchain, což přinese nové výzvy a příležitosti. Rychlý vývoj technologií a kybernetických hrozeb vyžaduje neustálé vzdělávání a adaptaci etických hackerů, aby si udrželi aktuální znalosti o nových útocích a zranitelnostech. Specializace v různých oblastech kybernetické bezpečnosti se stává klíčovou pro účinnější ochranu v různorodém kyberprostoru. Rostoucí poptávka po etických hackerech v průmyslu, včetně vládních a mezinárodních iniciativ, naznačuje, že jejich role bude čím dál větší. Etické hackování tak bude hrát stále důležitější roli při ochraně dat, soukromí a infrastruktury v digitálním světě.

Rozvoj nových technologií a jejich dopad na etické hackování

S rostoucím významem internetu věcí (IoT) a chytrých zařízení se zvyšuje riziko útoků na soukromí a bezpečnost, což přináší nové příležitosti pro etické hackery v testování zabezpečení IoT. Umělá inteligence (AI) a strojové učení se stávají stále důležitějšími nástroji v kybernetickém zabezpečení, včetně detekce hrozeb a zranitelností. Současně se musí etičtí hackeři připravit na boj proti řízeným kybernetickým útokům právě pomocí AI (umělé inteligence). Blockchain a kryptoměny nabízejí nové výzvy v zabezpečení decentralizovaných systémů a testování zranitelností v blockchain technologiích.

Potřeba neustálého vzdělávání a adaptace

Vzhledem k rychlému vývoji technologií a kybernetických hrozeb je pro etické hackery nezbytné celoživotní vzdělávání a udržování aktuálních znalostí o nových útocích a zranitelnostech. Specializace v různých oblastech kybernetického zabezpečení nabízí možnost získat hloubkové odborné znalosti v konkrétních oblastech a umožňuje spolupráci mezi odborníky s různými dovednostmi a zkušenostmi.

Rostoucí poptávka po etických hackerech v průmyslu

Narůstající počet kybernetických útoků a ztráty způsobené škodami vedou k tomu, že organizace investují do zlepšení svého kybernetického zabezpečení, což zvyšuje potřebu odborníků na etické hackování. Vládní a mezinárodní iniciativy v oblasti kybernetického zabezpečení, jako je spolupráce mezi státy a mezinárodními organizacemi, podporují vzdělávací a tréninkové programy. To vede k profesním příležitostem a růstu kariérních možností pro etické hackery v široké škále průmyslových odvětví a sektorů, což zdůrazňuje význam certifikací a odborných kvalifikací pro tyto odborníky.

Souvislosti mezi etickým hackování a směrnicí NIS2

Směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive 2) je evropská směrnice, která se zaměřuje na zvýšení kybernetické bezpečnosti v členských zemích Evropské unie. Tato směrnice stanovuje požadavky na bezpečnostní opatření a nahlášení incidentů pro povinné subjekty, jejichž seznam se násobně rozšíří (v ČR po přijetí nové verze zákona o kybernetické bezpečnosti (plánováno v druhé polovině roku 2024)).

Etické hackování má se směrnicí NIS2 následující souvislosti:

 • Zlepšení kybernetické bezpečnosti - směrnice NIS2 klade důraz na zlepšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury a služeb v EU. Etické hackování může pomoci organizacím identifikovat a odstraňovat zranitelnosti ve svých systémech, čímž se zvyšuje celková úroveň kybernetické bezpečnosti.
 • Prevence a detekce incidentů - směrnice vyžaduje, aby organizace přijaly preventivní opatření a byly schopny detekovat kybernetické incidenty. Etické hackování může pomoci odhalit slabiny v systémech, které by mohly vést k incidentům, a umožnit organizacím přijmout nápravná opatření.
 • Dodržování regulací - pro zajištění souladu se směrnicí NIS2 mohou organizace využít služeb etických hackerů, kteří provedou bezpečnostní testy a posoudí míru souladu s požadavky směrnice. Tímto způsobem může etické hackování přispět k nalezení a řešení problémů souvisejících s dodržováním regulací.
 • Podpora spolupráce - směrnice podporuje spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi členskými státy EU. Etické hackování může poskytnout platformu pro sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací o hrozbách mezi odborníky na kybernetickou bezpečnost, což napomáhá budování silnější kybernetické obrany na evropské úrovni.
 • Zvyšování povědomí - směrnice zdůrazňuje potřebu zvyšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti. Etické hackování přispívá k tomuto cíli tím, že upozorňuje na potenciální zranitelnosti a rizika, a tím pomáhá organizacím zlepšit své bezpečnostní opatření a povědomí o kybernetických hrozbách.
 • Vzdělávání a odborná příprava - NIS2 klade důraz na význam vzdělávání a odborné přípravy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Etické hackování představuje jednu z klíčových oblastí, ve kterých je třeba rozvíjet dovednosti a znalosti. V rámci tohoto úsilí mohou být etičtí hackeři zapojeni do výukových programů a tréninků, které pomáhají budovat silnější kybernetickou obranu.
 • Inovace a výzkum - NIS2 podporuje inovace a výzkum v oblasti kybernetického zabezpečení. Etické hackování může přispět k vývoji nových technologií, metod a postupů, které pomáhají organizacím lépe chránit své systémy a data před kybernetickými útoky.
 • Mezinárodní spolupráce - jelikož kybernetické hrozby jsou často globální povahy, směrnice NIS2 podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti kybernetického zabezpečení. Etické hackování, jako součást globální komunity odborníků na kybernetickou bezpečnost, může posílit mezinárodní spolupráci při řešení hrozeb a zajišťování bezpečnosti informačních systémů.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES