Průvodce certifikací informačních systémů (IS) podle Zákona č. 412/2005 Sb.

Rubrika: Kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací

Datum: 04.04.2024

Aktualizace: 05.04.2024

Mohlo by Vás zajímat

Proč je certifikace informačních systémů podle Zákona č. 412/2005 Sb. tak důležitá? Tento článek vám nabídne hluboký pohled do světa bezpečnostních opatření a procesů, které zajišťují, že systémy manipulující s utajovanými informacemi jsou v plném souladu s přísnými požadavky české legislativy. Zjistěte, jak pečlivě navržené bezpečnostní protokoly a kontinuální monitoring formují základy pro spolehlivou ochranu dat. Získejte jasný náhled na to, co všechno certifikace obnáší a jak může pomoci ve vaší práci s citlivými daty.

Obsah:

  • Přehled Zákona č. 412/2005 Sb.
  • Co znamená certifikace IS - informačních systémů?
  • Jak dlouho trvá proces certifikace IS?
  • Kdo je odpovědný za certifikaci informačních systémů?
  • Jaké kroky obsahuje proces certifikace informačního systému?
  • Jaké jsou požadavky na fyzickou bezpečnost IS?
  • Jaké jsou požadavky na bezpečnostní provozní mód IS?
  • Jak se provádí audit bezpečnosti informačního systému?

Přehled Zákona č. 412/2005 Sb.

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, je klíčovým právním předpisem České republiky, který stanovuje pravidla pro zacházení s utajovanými informacemi a definuje systém zabezpečení pro jejich ochranu. Představuje komplexní právní rámec této problematiky a je základem pro vytváření bezpečného prostředí, které zajišťuje ochranu zájmů České republiky.

Upravuje zásady pro stanovení informací jako utajovaných, podmínky pro přístup k nim, a požadavky na jejich ochranu. Dále se věnuje zásadám pro určení citlivých činností a podmínkám pro jejich výkon.

Definuje klíčové pojmy, jako jsou utajovaná informace, zájem České republiky, porušení povinnosti při ochraně utajované informace, orgán státu, odpovědná osoba, původce utajované informace, cizí moc, neoprávněná osoba a další.

Určuje stupně utajení na přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené, v závislosti na potenciálním vlivu jejich vyzrazení pro zájmy České republiky.

Zajišťuje ochranu utajovaných informací, což zahrnuje personální bezpečnost, průmyslovou bezpečnost, administrativní bezpečnost, fyzickou bezpečnost, bezpečnost informačních a komunikačních systémů a kryptografickou ochranu.

Stanovuje podmínky, které musí osoby splnit pro získání přístupu k utajovaným informacím, včetně bezpečnostního prověření.

Zajišťuje získání bezpečnostní způsobilosti, která zahrnuje proces, v rámci kterého se prověřuje fyzická nebo právnická osoba, aby bylo možné určit její schopnost ochraňovat utajované informace, a tím ji oprávnit pro přístup k těmto informacím.

Určuje práva a povinnosti subjektů zúčastněných na ochraně utajovaných informací.

Určuje klíčový dohledový orgán, kterým je Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Ten dohlíží na ochranu utajovaných informací v České republice. Zákon stanoví jeho pravomoci a odpovědnosti.

Stanovuje sankce za porušení jeho ustanovení, včetně trestných činů spojených s nesprávným zacházením s utajovanými informacemi.

Co znamená certifikace IS - informačních systémů?

Certifikace informačních systémů podle Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, představuje proces, v rámci kterého se ověřuje a potvrzuje, zda daný informační systém splňuje stanovené bezpečnostní požadavky a normy pro zpracování, ukládání a přenos utajovaných informací. Tento proces je nezbytný pro zajištění, že systémy, které manipulují s utajovanými informacemi, jsou schopné ochránit tyto informace před neautorizovaným přístupem, únikem nebo zneužitím.

Certifikace se obvykle skládá z několika klíčových kroků:

Bezpečnostní analýza: Nejprve se provádí detailní analýza informačního systému s cílem identifikovat všechny bezpečnostní aspekty a potenciální rizika. Analyzují se technické specifikace, architektura systému, použité technologie a bezpečnostní opatření.

Stanovení bezpečnostních požadavků: Na základě analýzy se stanoví konkrétní bezpečnostní požadavky, které musí systém splnit. Tyto požadavky vycházejí z kategorizace utajovaných informací, se kterými systém pracuje, a odpovídajících stupňů utajení.

Testování a hodnocení: Informační systém je podroben sérii testů a hodnocení, aby se ověřilo, zda splňuje všechny stanovené bezpečnostní požadavky. Testování zahrnuje jak fyzické, tak logické aspekty bezpečnosti.

Vydání certifikátu: Pokud systém úspěšně prošel všemi testy a hodnoceními a splnil všechny bezpečnostní požadavky, vydá příslušný orgán, obvykle Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) v České republice, certifikát o bezpečnostní způsobilosti. Tento certifikát potvrzuje, že informační systém je schopen bezpečně zpracovávat utajované informace na požadovaném stupni utajení.

Certifikace je klíčovým nástrojem pro zajištění důvěry v schopnost informačních systémů chránit utajované informace a představuje základní kámen pro jejich bezpečné provozování v souladu s právními a regulačními požadavky České republiky.

Jak dlouho trvá proces certifikace IS?

Doba trvání procesu certifikace informačních systémů (IS) a s ním spojené náklady se mohou výrazně lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně složitosti informačního systému, úrovně požadované certifikace, specifických požadavků daného certifikačního orgánu a případných potřebných úprav nebo vylepšení systému pro splnění certifikačních kritérií. Přestože nejsou k dispozici přesné číselné údaje pro každou situaci, níže jsou uvedeny obecné směrnice.

Doba trvání procesu

Jednoduché systémy: Pro méně komplexní systémy nebo tam, kde už byla provedena většina potřebných bezpečnostních opatření, může proces certifikace trvat několik týdnů až měsíců.

Složité systémy: U složitějších systémů, zejména pokud vyžadují rozsáhlé změny nebo jsou předmětem vyšší úrovně certifikace, může celý proces trvat několik měsíců až rok nebo déle.

Náklady na certifikaci

Přímé náklady: Přímé náklady zahrnují poplatky za certifikaci vybírané certifikačním orgánem a náklady na externí konzultace nebo služby třetích stran. Tyto mohou činit od několika tisíc do několika desítek tisíc eur (nebo ekvivalentu v místní měně), v závislosti na komplexnosti a rozsahu certifikace.

Nepřímé náklady: Zahrnují interní náklady spojené s časem a zdroji věnovanými přípravě na certifikaci, jako jsou vnitřní bezpečnostní audit, tvorba nebo aktualizace bezpečnostní dokumentace, školení zaměstnanců a potenciální technická vylepšení nebo nákup nového hardwaru/software pro splnění bezpečnostních požadavků.

Je důležité poznamenat, že přínosy certifikace obvykle převažují nad náklady, jelikož certifikace zvyšuje důvěru zákazníků a partnerů v bezpečnostní stav informačního systému a může představovat konkurenční výhodu. Navíc, investice do bezpečnosti IS může pomoci předejít potenciálně mnohem vyšším nákladům spojeným s bezpečnostními incidenty, jako jsou úniky dat, pokuty za nesoulad s regulacemi a ztráta důvěry.

Pro konkrétní a aktuální informace ohledně časových a finančních nároků procesu certifikace je doporučeno obrátit se přímo na certifikační orgán nebo na odborné konzultanty v oblasti IT bezpečnosti.

Kdo je odpovědný za certifikaci informačních systémů?

V České republice je za certifikaci informačních systémů, které zpracovávají utajované informace, primárně odpovědný Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). NBÚ je státní instituce, která má v rámci svých kompetencí dohled nad ochranou utajovaných informací a zajišťuje, aby osoby, orgány, podnikatelé a další subjekty, které přicházejí do styku s utajovanými informacemi, splňovaly přísné bezpečnostní standardy a požadavky definované legislativou, včetně Zákona č. 412/2005 Sb.

NBÚ provádí proces certifikace, který zahrnuje hodnocení a ověřování bezpečnostních opatření a architektury informačních systémů, aby se zajistilo, že jsou schopny efektivně chránit utajované informace před neoprávněným přístupem, ztrátou, odcizením nebo jinými formami ohrožení. 

Certifikace je důležitým krokem k získání bezpečnostní způsobilosti pro práci s utajovanými informacemi.

V některých specifických případech, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, mohou mít certifikační pravomoci rovněž jiné instituce nebo orgány, které jsou odpovědné za specifické sektory národní bezpečnosti. To však vždy závisí na konkrétních předpisech a povaze informací, které mají být chráněny.

Jaké kroky obsahuje proces certifikace informačního systému?

Proces certifikace informačního systému, zejména v kontextu ochrany utajovaných informací podle Zákona č. 412/2005 Sb., je komplexní postup, který zahrnuje několik zásadních kroků. Cílem je zajistit, že informační systém splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro zpracování, ukládání a přenos utajovaných informací. Tyto kroky mohou zahrnovat:

1. Předběžná fáze

Identifikace potřeb a požadavků na informační systém, včetně stupně utajení informací, které systém bude zpracovávat.

Seznamování se s legislativou a bezpečnostními standardy, které se na systém vztahují.

2. Bezpečnostní analýza a návrh

Analýza rizik a hrozeb, kterým může systém čelit, a návrh bezpečnostních opatření pro jejich eliminaci nebo minimalizaci.

Vytvoření bezpečnostní dokumentace, která podrobně popisuje architekturu systému, použité bezpečnostní mechanismy a postupy pro zacházení s utajovanými informacemi.

3. Implementace a testování

Implementace navržených bezpečnostních opatření a kontrolních mechanismů.

Testování bezpečnostních funkcí systému, včetně penetračních testů a ověřování odolnosti proti známým bezpečnostním hrozbám.

4. Podání žádosti o certifikaci

Příprava a podání žádosti pro certifikaci k Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) nebo jinému příslušnému orgánu, včetně veškeré potřebné dokumentace.

5. Certifikační audit

Prověření informačního systému certifikačním orgánem, které může zahrnovat analýzu dodané dokumentace, inspekci místních prostor a praktické testování bezpečnostních funkcí systému.

6. Vydání certifikátu

Pokud informační systém úspěšně splní všechny požadavky, certifikační orgán vydá certifikát o bezpečnostní způsobilosti, který potvrzuje, že systém je schopen bezpečně zpracovávat utajované informace na požadovaném stupni utajení.

7. Po certifikaci

Průběžná revize a aktualizace bezpečnostních opatření a dokumentace v reakci na nově identifikované hrozby a zranitelnosti.

Dodržování povinnosti hlásit jakékoli incidenty týkající se bezpečnosti informačního systému certifikačnímu orgánu.

Jaké jsou požadavky na fyzickou bezpečnost IS?

Fyzická bezpečnost informačního systému je zásadní složkou celkové bezpečnostní strategie organizace, protože chrání hardware, software, data a infrastrukturu před fyzickými hrozbami a škodlivými vlivy. Fyzická bezpečnost zahrnuje řadu opatření a postupů, jejichž cílem je předejít neoprávněnému fyzickému přístupu, poškození a rušení provozu informačních systémů. Základní požadavky na fyzickou bezpečnost informačního systému zahrnují:

1. Kontrola přístupu

Zabezpečení vstupů a výstupů budov pomocí bezpečnostních dveří, turniketů, závor nebo jiných fyzických bariér.

Použití bezpečnostních systémů, jako jsou karty, klíče, biometrické systémy nebo kódy pro kontrolu přístupu.

Udržování seznamu autorizovaných osob a monitorování jejich přístupu do citlivých oblastí.

2. Monitorování a dohled

Instalace kamerových systémů a dalšího dohledového vybavení pro monitorování a záznam aktivit v kritických oblastech.

Zajištění nepřetržitého monitorování bezpečnostních systémů a pravidelná kontrola jejich funkčnosti.

3. Fyzická ochrana zařízení a infrastruktury

Uzamykatelné skříně nebo místnosti pro ukládání serverů, síťového hardwaru a dalších klíčových komponent informačních systémů.

Opatření proti poškození vybavení způsobenému vodou, požárem, extrémními teplotami nebo jinými environmentálními faktory.

4. Ochrana proti požáru

Instalace detektorů kouře, hasicích přístrojů a automatických hasicích systémů v technických místnostech a dalších klíčových prostorách.

Pravidelné kontroly a údržba hasicích systémů a zařízení.

5. Nouzová připravenost a plán obnovy

Vypracování a testování nouzových plánů a postupů pro obnovu po přírodních katastrofách, výpadcích proudu a jiných mimořádných událostech.

Zajištění alternativních zdrojů energie, jako jsou generátory nebo UPS systémy, pro základní infrastrukturu a kritické systémy.

6. Školení zaměstnanců a osvěta

Pravidelné školení zaměstnanců o zásadách fyzické bezpečnosti a správném zacházení s vybavením.

Vytvoření povědomí o bezpečnostních rizicích a postupech při bezpečnostních incidentech.

Zajištění fyzické bezpečnosti informačního systému je klíčové pro ochranu před fyzickými útoky, sabotáží, krádeží zařízení a dat, jakož i před environmentálními hrozbami. Bez efektivní fyzické bezpečnosti jsou ostatní bezpečnostní opatření, jako je šifrování dat a síťová bezpečnost, méně efektivní.

Jaké jsou požadavky na bezpečnostní provozní mód IS?

Bezpečnostní provozní mód informačního systému se týká souboru pravidel a postupů určených k zajištění jeho bezpečného a efektivního fungování, přičemž zohledňuje ochranu zpracovávaných dat, zejména utajovaných informací. Požadavky na bezpečnostní provozní mód se mohou lišit v závislosti na specifických potřebách a charakteru daného systému, ale existují obecné zásady a praxe, které by měly být dodržovány.

1. Identifikace a autentizace

Systém by měl vyžadovat spolehlivou identifikaci a autentizaci uživatelů před poskytnutím přístupu k jakýmkoliv funkcím nebo datům, a to prostřednictvím silných metod, jako jsou hesla, biometrické údaje nebo multifaktorová autentizace.

2. Řízení přístupu

Implementace politik a mechanismů řízení přístupu, které zajišťují, že uživatelé mají oprávnění přistupovat pouze k těm datům a funkcím, které jsou nezbytné pro jejich pracovní úkoly. To zahrnuje “zásady nejmenšího privilegia” a principy nutnosti znát”.

3. Protokolování a monitorování

Systém by měl zaznamenávat důležité události a aktivity uživatelů pro účely auditu a bezpečnostního monitorování, včetně přístupů k systému, pokusů o neautorizovaný přístup a změn v konfiguraci systému.

4. Šifrování dat

Použití šifrování pro ochranu citlivých dat při ukládání (data at rest) a při jejich přenosu (data in transit), aby byla minimalizována rizika spojená s jejich odposlechem nebo krádeží.

5. Zálohování a obnova dat

Pravidelné zálohování kritických dat a systémových konfigurací a testování plánů obnovy po havárii, aby bylo možné rychle obnovit systém a data v případě ztráty nebo poškození.

6. Ochrana před malwarem a útoky

Implementace antivirových řešení, firewallů, systémů detekce a prevence průniku a dalších bezpečnostních nástrojů pro detekci, blokování a mitigaci hrozeb spojených s malwarem a různými typy útoků.

7. Fyzická bezpečnost

Zabezpečení fyzických prostor, kde jsou systémy a datová úložiště umístěna, proti neoprávněnému přístupu, poškození nebo zničení.

8. Bezpečnostní školení a osvěta

Poskytování pravidelných školení a informací zaměstnancům o bezpečnostních hrozbách, správných postupech a jejich rolích v ochraně informačních systémů.

9. Revize a aktualizace

Pravidelné revize a aktualizace bezpečnostních politik, postupů a technologií v reakci na nové hrozby a zranitelnosti a na změny v provozním prostředí.

Dodržování těchto a dalších relevantních bezpečnostních pravidel a postupů je klíčové pro udržení bezpečnosti informačních systémů a ochranu utajovaných informací před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo poškozením.

Jak se provádí audit bezpečnosti informačního systému?

Audit bezpečnosti informačního systému je systematický proces, který se zaměřuje na hodnocení efektivity a souladu bezpečnostních opatření, politik a procedur s danými standardy, předpisy a nejlepšími praxemi v oblasti IT bezpečnosti. Cílem auditu je identifikovat slabiny a rizika v systému a doporučit zlepšení. Proces auditu obvykle zahrnuje následující kroky:

1. Přípravná fáze

Stanovení cílů auditu: Určení rozsahu a cílů auditu, včetně konkrétních systémů a procesů, které budou posuzovány.

Revize dokumentace: Přezkum stávající bezpečnostní politiky, postupů a dokumentace systému.

Výběr auditorovacího týmu: Výběr kvalifikovaných auditorů s potřebnými znalostmi a zkušenostmi.

2. Fáze hodnocení

Fyzická kontrola: Inspekce fyzických bezpečnostních opatření, jako je zabezpečení prostor, kontrola přístupu a ochrana před environmentálními riziky.

Technická analýza: Prověření technických aspektů bezpečnosti, včetně firewallů, antivirů, šifrování, bezpečnosti aplikací a síťové bezpečnosti.

Kontrola přístupových práv: Ověření, že systém přístupových práv odpovídá zásadám nejmenšího privilegia a že jsou pravidelně revidována.

Revize politik a procedur: Zhodnocení, zda jsou politiky a procedury aktuální, zda jsou efektivně implementovány a zda reflektují aktuální bezpečnostní rizika a standardy.

Testování penetrace: Simulované útoky na systém za účelem identifikace zranitelností, které by mohly být využity potenciálními útočníky.

3. Fáze reportování

Sestavení zprávy: Vypracování detailní zprávy, která shrnuje zjištění auditu, včetně identifikovaných slabých míst a rizik.

Doporučení pro zlepšení: Poskytnutí konkrétních doporučení pro odstranění zjištěných problémů a zlepšení bezpečnostního stavu informačního systému.

4. Následná fáze

Plán nápravných opatření: Vytvoření a implementace plánu nápravných opatření pro řešení identifikovaných slabých míst.

Dohled nad implementací: Monitorování provádění doporučených opatření a ověřování jejich efektivity.

Opakované audity: Pravidelné opakování auditů pro zajištění trvalého dodržování bezpečnostních standardů a postupů.

Audity by měly být prováděny pravidelně nebo při významných změnách v systému nebo organizačním prostředí, aby bylo zajištěno, že informační systémy zůstávají bezpečné a v souladu s požadavky na ochranu informací.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES