Prohlášení o shodě a CE značka: Klíč k uvádění výrobků na trh EU a získání certifikace

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 20.09.2023

Aktualizace: 22.09.2023

Mohlo by Vás zajímat

Obsah článku:

 • Historický kontext značky CE
 • Co je a k čemu slouží “Prohlášení o shodě”
 • Cesta k získání certifikace CE značky
 • Role oznámených subjektů
 • Technická dokumentace - srdce procesu
 • Specifika různých sektorů
 • Výzvy a běžné chyby při získávání CE značky
 • Doporučení pro manažery ve výrobních firmách
 • Zdroje a důležité odkazy

Jedním z klíčových prvků, který otevírá dveře k evropskému trhu, je prohlášení o shodě a následné označení výrobku CE značkou. Prohlášení o shodě není jen formalitou. Je to závazné prohlášení výrobce, že výrobek splňuje všechny požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU. Toto prohlášení je základem pro označení výrobku CE značkou, což je v podstatě vstupenka na jednotný trh EU. Pro výrobní firmy je tedy získání této certifikované značky nejen otázkou souladu s právními předpisy, ale také otázkou konkurenceschopnosti. Výrobky bez tohoto označení mohou narazit na bariéry při vstupu na trhy členských států EU, což může mít značné ekonomické důsledky. V následujících kapitolách se podíváme na to, co přesně prohlášení o shodě a CE značka znamenají, jaký je jejich význam v kontextu Evropské Unie a proč by měly být prioritou každé výrobní firmy, která má v úmyslu expandovat na evropský trh.

Historický kontext značky CE

Evropská unie, jakožto komplexní a dynamický politický a ekonomický celek, se neustále vyvíjí, a stejně tak se mění i její právní předpisy týkající se výrobků. Abychom plně pochopili současný stav a význam prohlášení o shodě a CE značky, je důležité se podívat na historický vývoj těchto regulací.

 • Starý přístup: V počátcích Evropského hospodářského společenství byl přístup k regulaci výrobků založen na harmonizaci národních technických norem. Tento "starý přístup" byl časově náročný a často vedl ke zbytečným komplikacím, protože každý členský stát měl své vlastní normy a požadavky.
 • Nový přístup: V 80. letech 20. století byl zaveden "nový přístup", který přinesl zásadní změnu. Místo detailní harmonizace technických specifikací byly stanoveny základní bezpečnostní a funkční požadavky. Tyto požadavky byly definovány v harmonizovaných evropských normách. Pokud výrobek splňoval tyto normy, mohl být označen CE značkou a uveden na trh v celé EU.
 • Nástroje pro posuzování shody: V 90. letech byly zavedeny nové nástroje pro posuzování shody, které měly zajistit, že výrobky skutečně splňují požadavky EU. Tyto nástroje zahrnovaly různé postupy a metody pro ověření shody výrobků s harmonizovanými normami.
 • Nový právní rámec z roku 2008: Tento rámec přinesl další významné změny, zejména v oblasti povinností hospodářských subjektů, akreditace a dozoru nad trhem. Cílem bylo zjednodušení a zlepšení stávajících pravidel a zajištění jejich jednotného uplatňování v různých odvětvích a na celém jednotném trhu.

V dnešní době je prohlášení o shodě a CE značka výsledkem tohoto dlouhodobého vývoje a představují klíčové nástroje pro uvádění výrobků na trh EU.

Co je a k čemu slouží “Prohlášení o shodě”

V kontextu evropského trhu je prohlášení o shodě klíčovým dokumentem, který má zásadní význam pro výrobce i konečné spotřebitele. Ale co to vlastně znamená a jaký má význam pro uvádění výrobků na trh?

Definice a účel prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je dokument vytvořený a podepsaný jeho samotným výrobcem. Tímto dokumentem výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje všechny relevantní požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU. Je to v podstatě záruka, že výrobek je bezpečný, splňuje normy kvality a může být prodáván na trhu EU.

Prohlášení o shodě je často doprovázeno technickou dokumentací, která obsahuje podrobné informace o výrobku, včetně výsledků testů, návrhů a dalších relevantních údajů. Tato dokumentace může být vyžadována orgány dohledu nad trhem v případě, že mají pochybnosti o shodě výrobku.

Vliv prohlášení o shodě na uvádění výrobků na trh EU

Prohlášení o shodě je vstupenkou na evropský trh. Bez něj výrobek nemůže být legálně prodáván v EU. Pokud výrobce uvádí výrobek na trh s CE značkou, ale nemá platné prohlášení o shodě, může čelit sankcím, včetně pokut a stažení výrobku z trhu.

Prohlášení o shodě poskytuje spotřebitelům určitou důvěru. Informuje o tom, že výrobek byl testován a splňuje vysoké standardy kvality a bezpečnosti stanovené Evropskou Unií. V dnešní době, kdy je bezpečnost výrobků stále více v popředí zájmu spotřebitelů, je toto prohlášení neocenitelným nástrojem pro výrobce, který chce posílit svou pozici na trhu.

Rozdíl mezi "Prohlášením o shodě" a "CE značkou"

"Prohlášení o shodě" a "CE značka" jsou oba klíčové prvky procesu uvádění výrobků na trh v Evropské unii, ale mají různé významy a účely.

Prohlášení o shodě

 • Definice: Je to formální dokument, který vydává výrobce a kterým potvrzuje, že výrobek splňuje všechny relevantní požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU.
 • Obsah: Prohlášení o shodě obvykle obsahuje informace o výrobci, popis výrobku, odkaz na příslušné harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, které byly použity, a podpis osoby odpovědné za vydání prohlášení.
 • Účel: Prohlášení o shodě je důkazem toho, že výrobce provedl potřebné posouzení shody a že výrobek splňuje všechny požadavky EU.

CE značka

 • Definice: CE značka je značení, které musí být umístěno na určitých výrobcích, aby mohly být prodávány v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Symbolizuje, že výrobek splňuje všechny požadavky EU týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.
 • Umístění: CE značka musí být viditelně, čitelně a trvale umístěna na výrobku nebo na jeho štítku. V některých případech může být značka umístěna na obalu.
 • Účel: CE značka informuje orgány dohledu a zákazníky o tom, že výrobek splňuje všechny požadavky EU a může být volně prodáván nebo distribuován v EHP.

Rozdíl: Zatímco "Prohlášení o shodě" je formální dokument potvrzující shodu výrobku s požadavky EU, "CE značka" je vizuální značení na výrobku, které ukazuje, že výrobek splňuje tyto požadavky a může být prodáván v EHP. Prohlášení o shodě je často předpokladem pro umístění CE značky na výrobek.

Cesta k získání certifikace CE značky

Získání CE značky může na první pohled vypadat jako složitý proces, ale s jasným porozuměním jednotlivých kroků a požadavků se stává mnohem srozumitelnějším. Tato sekce vám poskytne přehledného průvodce tímto procesem, od prvního kroku až po finální certifikaci.

Krok za krokem od analýzy rizik k technické dokumentaci

 1. Analýza rizik: Vše začíná analýzou rizik spojených s vaším výrobkem. Je důležité identifikovat všechny potenciální nebezpečí a rizika, která by mohla vzniknout při normálním používání výrobku.
 2. Stanovení relevantních právních předpisů a norem: Na základě analýzy rizik stanovte, které právní předpisy EU a harmonizované normy se na váš výrobek vztahují.
 3. Návrh a vývoj výrobku: Při návrhu a vývoji výrobku je třeba zohlednit všechna identifikovaná rizika a zajistit, aby výrobek splňoval všechny požadavky stanovené v relevantních normách.
 4. Testování a ověřování: Proveďte nezbytné testy a ověřte, že výrobek splňuje všechny požadavky. V některých případech může být nutné zapojit oznámený subjekt.
 5. Technická dokumentace: Sestavte technickou dokumentaci, která obsahuje všechny informace o výrobku, včetně výsledků testů, návrhů, analýzy rizik a dalších relevantních údajů.

Role harmonizovaných norem a jejich význam

Harmonizované normy hrají klíčovou roli v procesu získání CE značky. Tyto normy poskytují technické specifikace a požadavky, které musí výrobek splňovat, aby byl v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

Výhodou harmonizovaných norem je, že pokud výrobek splňuje tyto normy, je automaticky považován za splňující základní požadavky stanovené v právních předpisech. To zjednodušuje proces získání CE značky a zároveň zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a kvality výrobků uváděných na trh Evropské Unie.

Konzultace s odborníky

Stojíte před výzvou získání CE značky pro váš výrobek? Cítíte se ztraceni v komplexním světě prohlášení o shodě? Nejste sami. Mnoho výrobců se potýká s tímto procesem a hledá spolehlivého partnera, který by je vedl tímto složitým labyrintem. Vy jste ho právě našli. A proč si vybrat pro konzultace právě naši firmu?

 • Odbornost na prvním místě: Naše firma je domovem pro řadu odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s procesem získávání CE značky a vytvářením prohlášení o shodě. Naši specialisté pravidelně sledují nejnovější změny v právních předpisech a normách, aby vám mohli poskytnout aktuální a přesné informace.
 • Individuální přístup: Každý výrobek je jedinečný a každý výrobce má své specifické potřeby. Naše konzultace jsou přizpůsobeny vašim konkrétním požadavkům a cílům.
 • Praktické zkušenosti: Teorie je důležitá, ale praxe je klíčová. Naši odborníci mají bohaté praktické zkušenosti s různými odvětvími a výrobky. Ať už jde o lékařská zařízení, stavební materiály nebo spotřební elektroniku, dáme vám toho správného specialistu.
 • Transparentnost a důvěra: Naše konzultace jsou založeny na otevřeném dialogu a důvěře. Jsme zde, abychom vám pomohli, a budeme s vámi komunikovat na každém kroku cesty.

Nečekejte, až se stane něco neočekávaného. Předejděte problémům ještě předtím, než nastanou. S naší pomocí si můžete být jisti, že váš výrobek splní všechny požadavky EU a že proces získání CE značky bude hladký a bez komplikací. Kontaktujte nás ještě dnes a objednejte si konzultaci s jedním z našich odborníků.

Role oznámených subjektů

V procesu získání CE značky se často setkáváme s termínem "oznámený subjekt". Co to znamená a jakou roli hrají v celém procesu certifikace?

Kdo jsou oznámení subjekti?

Oznámené subjekty jsou organizace, které byly oficiálně uznány a oznámeny členskými státy Evropské unie k provádění konkrétních úkolů v souvislosti s posuzováním shody. Tyto subjekty představují například testovací laboratoře, certifikační nebo inspekční orgány. Jejich hlavním úkolem je ověřit, zda výrobek splňuje všechny požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU.

Význam oznámených subjektů v procesu certifikace

Role oznámených subjektů je klíčová zejména v případech, kdy výrobce nemůže sám posoudit shodu svého výrobku. Oznámení subjekti poskytují nezávislé a objektivní posouzení shody, což zvyšuje důvěru v kvalitu a bezpečnost výrobku na trhu. Jejich zapojení do procesu také zajišťuje, že výrobek je otestován a ověřen podle nejnovějších a nejpřísnějších norem.

Kdy je třeba požádat o posouzení oznámený subjekt?

Zapojení oznámeného subjektu je vyžadováno v několika situacích:

 • Pokud právní předpisy EU výslovně stanoví, že posouzení shody musí provádět oznámený subjekt.
 • Pokud výrobce nemá potřebné zdroje nebo odborné znalosti k posouzení shody svého výrobku.
 • V případech, kdy je výrobek nový nebo inovativní a neexistují pro něj stanovené harmonizované normy.

Je důležité poznamenat, že volba oznámeného subjektu je na výrobci. Avšak je nezbytné, aby tento subjekt byl řádně oznámen a měl potřebné akreditace pro provádění konkrétních úkolů posuzování shody.

Technická dokumentace - srdce procesu

Technická dokumentace je základním kamenem procesu při získávání značky CE. Je to komplexní soubor informací, který detailně popisuje výrobek a dokazuje jeho shodu s příslušnými normami a požadavky. Ale co by měla tato dokumentace obsahovat a jaký má význam pro celý proces certifikace?

Obsah technické dokumentace ke značce CE

Technická dokumentace by měla být co nejpodrobnější a měla by zahrnovat následující klíčové informace:

 • Popis výrobku: Detailní specifikace výrobku, včetně jeho designu, komponent a funkčnosti.
 • Analýza rizik: Přehled všech identifikovaných rizik spojených s výrobkem a opatření přijatá k jejich eliminaci nebo minimalizaci.
 • Výsledky testů a ověření: Doklady o všech testech a ověřeních, které byly provedeny na výrobku, včetně výsledků a závěrů.
 • Harmonizované normy: Seznam všech harmonizovaných norem, které byly použity při vývoji a testování výrobku.
 • Návody a pokyny: Uživatelské manuály, pokyny k instalaci a údržbě a další relevantní informace pro konečné uživatele.
 • Prohlášení o shodě: Kopie prohlášení o shodě, které potvrzuje, že výrobek splňuje všechny požadavky EU.

Význam technické dokumentace pro prohlášení o shodě

Technická dokumentace je nejen důkazem o tom, že výrobek splňuje všechny požadavky EU, ale také klíčovým nástrojem pro výrobce v případě jakýchkoliv otázek nebo sporů týkajících se kvality nebo bezpečnosti výrobku. Pokud orgány dohledu nad trhem mají pochybnosti o shodě výrobku, mohou požádat o předložení technické dokumentace k ověření.

Dále technická dokumentace slouží jako referenční materiál pro výrobce pro budoucí vývoj a inovace výrobku. Umožňuje výrobci rychle reagovat na změny v právních předpisech nebo normách a zajistit, že výrobek je stále v souladu s nejnovějšími požadavky.

Specifika různých sektorů

Evropská unie je domovem mnoha odvětví, z nichž každé má své vlastní specifikace a požadavky týkající se výrobků. Ačkoli základní principy prohlášení o shodě a CE značky zůstávají stejné napříč různými sektory, konkrétní požadavky a postupy mohou být odlišné. Podívejme se na dva příklady: stavební výrobky a tlaková zařízení.

Stavební výrobky

Stavební výrobky jsou regulovány nařízením EU o stavebních výrobcích. Toto nařízení stanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a zajišťuje, aby byly tyto výrobky vhodné pro svůj účel, tj. aby byly bezpečné, trvanlivé a energeticky účinné.

 • Dokument o vlastnostech: Místo tradičního prohlášení o shodě výrobci stavebních výrobků vytvářejí "dokument o vlastnostech", který poskytuje informace o klíčových vlastnostech výrobku.
 • Označení CE: Stavební výrobky, které splňují požadavky, mohou být označeny CE značkou, což umožňuje jejich volný pohyb na trhu EU.

Tlaková zařízení

Tlaková zařízení, jako jsou kotle, tlakové nádoby a parní generátory, jsou regulována směrnicí o tlakových zařízeních. Tato směrnice stanovuje bezpečnostní požadavky, které musí tlaková zařízení splňovat, aby mohla být uváděna na trh EU.

 • Klasifikace rizika: Tlaková zařízení jsou klasifikována podle svého potenciálního rizika. Na základě této klasifikace se určuje, jaký postup posuzování shody je třeba uplatnit.
 • Oznámený subjekt: Pro většinu tlakových zařízení je zapojení oznámeného subjektu povinné, aby se ověřilo, že výrobek splňuje všechny bezpečnostní požadavky.

Jak se liší požadavky v různých odvětvích?

Ačkoli základní principy zůstávají stejné, konkrétní požadavky a postupy se mohou lišit v závislosti na specifikách daného odvětví. Například zatímco stavební výrobky mohou vyžadovat dokument o vlastnostech, tlaková zařízení mohou vyžadovat podrobnější testování a ověřování oznámeným subjektem. Je důležité, aby výrobci byli dobře informováni o specifikách svého odvětví a postupovali podle příslušných právních předpisů a norem.

Výzvy a běžné chyby při získávání CE značky

Získání CE značky je komplexní proces, který může být plný nástrah. I malá nepozornost nebo nedorozumění mohou vést k vážným komplikacím. V této sekci se podíváme na to, co může být špatně a jak se vyvarovat běžným chybám.

Co může být špatně?

 • Nesprávná identifikace relevantních norem a právních předpisů: Výrobci často podceňují význam správné identifikace všech relevantních norem a právních předpisů, což může vést k nesprávnému posouzení shody.
 • Nedostatečná analýza rizik: Nedokonalá nebo povrchní analýza rizik může vést k přehlédnutí klíčových aspektů, které by mohly ohrozit bezpečnost výrobku.
 • Nekompletní nebo chybná technická dokumentace: Chybějící nebo nepřesné informace v technické dokumentaci mohou způsobit, že výrobek nebude schválen.
 • Nesprávné použití CE značky: CE značka musí být umístěna správně a v souladu s pravidly. Nesprávné umístění nebo použití může vést k sankcím.

Jak se vyvarovat běžným chybám?

 • Důkladný výzkum: Před zahájením procesu získání CE značky je nezbytné provést důkladný výzkum všech relevantních norem a právních předpisů.
 • Konkrétní analýza rizik: Věnujte dostatečný čas a zdroje na analýzu rizik. V případě potřeby konzultujte s odborníky v daném odvětví.
 • Kompletní a přesná technická dokumentace: Ujistěte se, že vaše technická dokumentace je kompletní, přesná a v souladu se všemi požadavky.
 • Konzultace s oznámeným subjektem: Pokud máte pochybnosti nebo si nejste jisti, zda výrobek splňuje všechny požadavky, je dobré konzultovat to s oznámeným subjektem.

Jak zajistit, aby výrobek splnil všechny požadavky EU?

 • Plánování a příprava: Začněte proces včas a s dostatečným předstihem. Dobrá příprava je klíčová.
 • Externí konzultace: Využijte služeb odborných konzultantů nebo oznámených subjektů, kteří vám mohou poskytnout cenné rady a návody.
 • Revize a aktualizace: Pravidelně aktualizujte svou technickou dokumentaci a sledujte změny v právních předpisech a normách, aby váš výrobek byl vždy v souladu s aktuálními požadavky.

Doporučení pro manažery ve výrobních firmách

Získání CE značky je klíčovým krokem pro výrobce, kteří chtějí uvádět své výrobky na trh EU. Ačkoliv tento proces může být náročný a komplexní, správná příprava a strategie mohou výrazně usnadnit cestu k úspěchu.

Jak začít s procesem získávání certifikace CE značky?

 • Vzdělání a výzkum: Před zahájením procesu je důležité pochopit, co CE značka znamená, jaké jsou požadavky a jak probíhá celý proces. Věnujte čas výzkumu a vzdělávání se v této oblasti.
 • Identifikace relevantních norem a právních předpisů: Zjistěte, které normy a právní předpisy jsou relevantní pro váš výrobek. Toto je klíčový krok, který určuje další postup.
 • Začlenění interního týmu: Sestavte tým odborníků a zodpovědných osob ve vaší firmě, kteří budou mít na starosti celý proces získání CE značky.

Důležité kroky a doporučení pro úspěšný proces certifikace

 • Důkladná analýza rizik: Každý výrobek představuje určitá rizika. Identifikujte je a vytvořte strategii, jak je minimalizovat nebo eliminovat.
 • Konzultace s oznámeným subjektem: Pokud máte pochybnosti nebo si nejste jisti některými aspekty, konzultujte to s oznámeným subjektem. Mohou vám poskytnout cenné rady a návody.
 • Vytvoření ucelené technické dokumentace: Technická dokumentace je srdcem celého procesu. Ujistěte se, že je kompletní, přesná a v souladu se všemi požadavky.
 • Příprava na kontrolu a audit: Během procesu může dojít k auditu nebo kontrole vašeho výrobku nebo výrobního procesu. Připravte se na to a ujistěte se, že vše je v pořádku.
 • Neustálé sledování a aktualizace: Právní předpisy a normy se mohou měnit. Sledujte je a pravidelně aktualizujte svou technickou dokumentaci a výrobní procesy.

Zdroje a důležité odkazy

V procesu získávání CE značky je mnoho aspektů, které je třeba zvážit, a mnoho zdrojů, které mohou pomoci výrobcům lépe porozumět celé problematice. K tomu vám pomůže seznam užitečných zdrojů a odkazů, které mohou poskytnout další informace a podporu.

Seznam užitečných zdrojů a odkazů pro další čtení

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES