Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů plynových zařízení dle Směrnice 2014/68/EU

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 02.08.2023

Aktualizace: 02.08.2023

Mohlo by Vás zajímat

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU hraje zásadní roli v regulaci tlakových zařízení v rámci Evropské unie. Stanovuje základní bezpečnostní požadavky, které musí tlaková zařízení splňovat, a ukládá řadu povinností výrobcům, dovozcům a distributorům, kteří musí zajistit, že tato zařízení jsou bezpečná a spolehlivá. Jaké jsou tedy jejich povinnosti?

Obsah článku:

  • Směrnice 2014/68/EU a její význam pro tlaková zařízení
  • Základní bezpečnostní požadavky na tlaková zařízení
  • Povinnosti výrobců tlakových zařízení
  • Povinnosti dovozců a distributorů tlakových zařízení

Směrnice 2014/68/EU a její význam pro tlaková zařízení

Bezpečnost tlakových zařízení je klíčovou prioritou pro všechny zúčastněné strany - od výrobců a distributorů až po konečné uživatele. A právě zde hraje zásadní roli Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU. Tato směrnice, často označovaná jako Směrnice o tlakových zařízeních, je základním právním předpisem, který stanovuje normy a požadavky pro návrh, výrobu a shodu tlakových zařízení a sestav v rámci Evropské unie.

Směrnice má za cíl zajišťovat volný pohyb těchto zařízení na jednotném trhu EU tím, že stanovuje harmonizované bezpečnostní normy, které musí výrobci dodržovat. Tímto způsobem směrnice přispívá k vysoké úrovni ochrany zdraví a bezpečnosti osob a zajišťuje, že tlaková zařízení, která jsou v provozu, jsou bezpečná a splňují požadavky EU.

Na co se směrnice vztahuje?

Směrnice o tlakových zařízeních se vztahuje na návrh, výrobu a shodu tlakových zařízení a sestav. Pokrývá širokou škálu zařízení, včetně nádob, potrubí, bezpečnostních zařízení a tlakových příslušenství. Směrnice také stanovuje požadavky na "notifikované orgány", které jsou nezávislé subjekty pověřené prováděním posuzování shody výrobků s požadavky směrnice. Tyto orgány mohou provádět různé úkony, včetně zkoušení výrobků, auditů systémů kvality výrobců a vydávání certifikátů o shodě (CE). Výrobci, kteří dodržují požadavky směrnice, mohou na své výrobky umístit značku CE, což je klíčový indikátor pro trhy EU, že výrobek splňuje všechny relevantní bezpečnostní a zdravotní požadavky.

Komu je směrnice určena?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU hraje klíčovou roli v zajišťování bezpečnosti a volného obchodu s tlakovými zařízeními v rámci Evropské unie. Jejími pokyny se musí řídit např.:

  • Výrobci tlakových zařízení - stanovuje normy a požadavky, které musí výrobci dodržovat při návrhu a výrobě tlakových zařízení.
  • Notifikované orgány - které jsou pověřeny prováděním posuzování shody výrobků s požadavky směrnice. To může zahrnovat zkoušení výrobků, audit systémů kvality výrobců a vydávání certifikátů o shodě.
  • Uživatelé a provozovatelé tlakových zařízení - poskytuje rámec pro zajištění, že zařízení, která jsou v provozu, jsou bezpečná a splňují požadavky EU.
  • Obchodníci a dovozci - musí dodržovat požadavky směrnice a zajistit, že výrobky, které prodávají, jsou v souladu se směrnicí.

Základní bezpečnostní požadavky na tlaková zařízení

Technické požadavky směrnice se vztahují na celý životní cyklus tlakového zařízení, od návrhu a výroby až po zkoušení a certifikaci. Zařízení musí být navržena a vyrobena tak, aby byla schopna odolávat tlakům, kterým budou vystavena během normálního provozu, a musí být vybavena bezpečnostními zařízeními, které zabrání přetlaku.

Odolnost

Výrobci musí také zajistit, že materiály použité v tlakových zařízeních jsou dostatečně odolné vůči tlaku, teplotě a chemickým vlastnostem tekutin, s nimiž budou v kontaktu. To zahrnuje požadavky na výběr materiálů, jejich zpracování a spojování, jako je svařování.

Zkoušení

Zkoušení je další klíčovou součástí procesu. Tlaková zařízení musí být podrobena řadě zkoušek, včetně zkoušek těsnosti a pevnosti, aby se ověřilo, že splňují bezpečnostní požadavky. V některých případech může být vyžadováno také zkoušení prototypů.

Certifikace

Konečně, certifikace je proces, kterým se potvrzuje, že tlakové zařízení splňuje všechny požadavky směrnice. Toto posouzení shody obvykle provádí notifikovaný orgán. Jakmile je posouzení shody úspěšně dokončeno, výrobce nebo jeho zástupce může na zařízení umístit značku CE, která signalizuje, že zařízení splňuje všechny relevantní požadavky EU.

Povinnosti výrobců tlakových zařízení

Výrobci tlakových zařízení hrají klíčovou roli v procesu zajišťování shody s požadavky Směrnice 2014/68/EU. Mají na starosti řadu povinností, které jsou nezbytné pro uvedení bezpečných a spolehlivých zařízení na trh v Evropské unii.

Posouzení shody
Jednou z nejdůležitějších povinností výrobců je provést posouzení shody. Tento proces zahrnuje ověření, že tlakové zařízení splňuje všechny technické a bezpečnostní požadavky směrnice. To může zahrnovat různé aktivity, včetně návrhu a výroby zařízení, zkoušení a inspekce zařízení, a auditů systémů kvality výrobců. V závislosti na třídě rizika zařízení může být posouzení shody provedeno výrobcem samotným nebo může vyžadovat zapojení notifikovaného orgánu.

Umístění značky CE

Po úspěšném dokončení posouzení shody musí výrobce na zařízení umístit značku CE. Tato značka signalizuje, že zařízení splňuje všechny relevantní požadavky EU a může být uvedeno na trh v Evropské unii.

Prohlášení o shodě

Výrobce musí také vypracovat prohlášení o shodě. Toto prohlášení je dokument, který potvrzuje, že zařízení splňuje všechny požadavky směrnice. Prohlášení o shodě musí být k dispozici pro příslušné orgány na vyžádání.

Technická dokumentace

Konečně, výrobci jsou povinni udržovat technickou dokumentaci pro svá zařízení. Tato dokumentace musí obsahovat podrobné informace o návrhu, výrobě a zkoušení zařízení, a musí být k dispozici pro příslušné orgány na vyžádání.

Povinnosti dovozců a distributorů tlakových zařízení

Dovozci a distributoři tlakových zařízení hrají také klíčovou roli v procesu zajišťování shody s požadavky Směrnice 2014/68/EU. Mají na starosti řadu povinností, které jsou nezbytné pro uvedení bezpečných a spolehlivých zařízení na trh v Evropské unii.

Ověření požadavků směrnice

Dovozci musí ověřit, že tlaková zařízení, která dovážejí do EU, splňují všechny technické a bezpečnostní požadavky směrnice. To zahrnuje ověření, že výrobce provedl posouzení shody, že na zařízení je umístěna značka CE a že je k dispozici prohlášení o shodě.

Archivace prohlášení o shodě

Dovozci, stejně jako distributoři, jsou povinni udržovat (archivovat) kopii prohlášení o shodě a pokud je to vhodné, tak i kopii technické dokumentace, která může zahrnovat důležité informace, jako jsou výkresy, specifikace, záznamy o zkouškách, certifikáty apod. Tyto dokumenty musí být k dispozici pro příslušné orgány na vyžádání.

Informování o neshodě

Pokud dovozce nebo distributor má důvod se domnívat, že tlakové zařízení, které dováží nebo distribuuje, není v souladu se směrnicí, musí podniknout kroky k nápravě. To může zahrnovat odstranění zařízení z trhu nebo informování výrobce, příslušných orgánů a, pokud je to vhodné, konečných uživatelů.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES