ISO 45001 - implementace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 15.02.2023

Aktualizace: 15.02.2023

Mohlo by Vás zajímat

Obsah:

 • Co je norma ISO 45001?
 • Jaké jsou výhody úspěšné certifikace podle normy ISO 45001?
 • Jak implementovat ISO 45001?

Co je norma ISO 45001?

ISO 45001 je mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Poskytuje organizacím rámec pro identifikaci a řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP s cílem podporovat a chránit zdraví a pohodu pracovníků a dalších osob, které mohou být jejich činnostmi ovlivněny, například jako jsou subdodavatelé a zákazníci.

Standard byl vyvinut Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) v reakci na potřebu konzistentního přístupu k řízení BOZP, který by mohl být aplikován napříč průmyslovými odvětvími a zeměmi. ISO 45001 byla vydána v roce 2018 a nahradila předchozí normu OHSAS 18001.

ISO 45001 stanoví řadu požadavků na systémy řízení BOZP, jako je:

 • stanovení politiky a cílů BOZP
 • identifikace a hodnocení nebezpečí a rizik BOZP
 • zavádění kontrol pro řízení rizik a příležitostí BOZP
 • zajištění souladu s právními a regulačními předpisy
 • poskytování zdrojů a podpory systému řízení BOZP
 • stanovení postupů pro konzultace a účast pracovníků a dalších zainteresovaných stran
 • sledování a měření výkonu BOZP
 • revize a neustálé zlepšování systému řízení BOZP.

Organizace, které zavádějí normu ISO 45001, mohou těžit ze zlepšeného výkonu v oblasti bezpečnosti, snížení počtu incidentů a nehod na pracovišti a zvýšené důvěry zúčastněných stran v jejich závazek vůči zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Jaké jsou výhody úspěšné certifikace podle normy ISO 45001?

Lepší výkon systému v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Zavedení účinného BOZP může pomoci snížit výskyt pracovních úrazů a nemocí a podpořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance. Certifikace podle ISO 45001 potvrzuje, že se organizace zavázala zlepšovat svůj systém pro ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovištích a snižovat rizika jejich vzniku.

Zvýšená shoda s právními a regulačními požadavky

ISO 45001 vyžaduje, aby organizace identifikovaly a dodržovaly příslušnou legislativu a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikace podle normy zvyšuje pravděpodobnost, že organizace dodržuje právní a regulační požadavky, a tím může snížit riziko sankcí a pokut.

Vyšší efektivita a produktivita

Implementace efektivního systému BOZP může pomoci snížit výskyt pracovních úrazů a nemocí, což může vést ke snížení nákladů spojených s nehodami a absencemi. Může také zlepšit morálku a produktivitu zaměstnanců, protože zaměstnanci se cítí bezpečněji.

Lepší pověst a důvěra zainteresovaných stran

Certifikace podle ISO 45001 může prokázat závazek organizace k ochraně zdraví a bezpečnosti a může zlepšit její pověst u zákazníků, zaměstnanců, investorů a dalších zainteresovaných stran, včetně státní správy a regulačních orgánů.

Vylepšené řízení rizik

Efektivní OHSMS může pomoci identifikovat a řídit rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což může snížit pravděpodobnost nehod, zranění a nemocí. Certifikace podle ISO 45001 může poskytnout nezávislé ověření, že organizace má zavedený účinný systém řízení rizik.

Jak implementovat ISO 45001?

Implementace požadavků normy zahrnuje několik dále uvedených kroků. Pokud se rozhodnete pro implementaci BOZP podle normy ISO 45001, můžeme vám vše zajistit na klíč nebo jen poradit s vlastní implmentací.

Krok 1.  Závazek a vedení

Vrcholový management organizace musí prokázat svou zainteresovanost v BOZP a vyčlenit potřebné zdroje k jeho implementaci. Jeho role spočívá zjeména v následujících krocích:

 • Stanovení politiky BOZP, kde prohlásí závazek organizace chránit zdraví a bezpečnost svých pracovníků a dalších relevantních stran.
 • Přidělení potřebných zdrojů na financování, personálu a vybavení, implementaci a údržbu BOZP.
 • Vytvoření odpovědnosti za BOZP a zajištění integrace do celkové obchodní strategie a hodnot organizace.
 • Zapojení zaměstnanců do vývoje, implementace OHSMS a účasti v bezpečnostních komisích, hodnocení rizik a školení.
 • Stanovení měřitelných cílů pro BOZP, které jsou v souladu s celkovými cíli organizace a jsou v souladu s platnými právními požadavky a dalšími relevantními normami.
 • Monitorovaní a kontrola  výkonu BOZP, aby bylo zajištěno, že dosahuje svých cílů a záměrů a že se neustále zlepšuje.
 • Komunikace a propagace BOZP se všemi relevantními stranami.

Krok 2.  Vytvoření týmu odpovědného za vývoj, implementaci a údržbu BOZP

Vytvoření týmu pro implementaci ISO 45001 je důležitým krokem při zavádění efektivního systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci organizace. Tým by měl být složen z jednotlivců z různých oddělení a úrovní organizace, aby bylo zajištěno, že BOZP je komplexní a pokrývá všechny aspekty činností organizace. Níže jsou uvedeny některé obecné pokyny pro vytvoření týmu pro implementaci požadavů ISO 45001:

 • Identifikujte klíčové zainteresované strany včetně pracovníků, managementu, zákazníků, dodavatelů a dalších relevantních stran.
 • Přidělte role a odpovědnosti každému členovi týmu, abyste zajistili, že všichni rozumějí svým rolím a povinnostem a mohou efektivně spolupracovat.
 • Identifikujte vedoucího týmu, který bude odpovědný za koordinaci činností týmu a zajištění efektivního zavádění BOZP.
 • Zajistěte, aby byl tým různorodý a měl zastoupení z různých úrovní a oddělení v rámci organizace. To pomůže zajistit, že BOZP je komplexní a řeší všechny relevantní problémy.
 • Poskytněte členům týmu nezbytné školení a zdroje.
 • Vytvořte efektivní komunikační kanály v rámci týmu a s dalšími relevantními stranami.
 • Vypracujte plán projektu, který stanoví časové harmonogramy pro implementaci BOZP. 

Vytvořením týmu s různorodým zastoupením a jasnými rolemi a odpovědnostmi může organizace zajistit, že implementace normy ISO 45001 bude úspěšná a že výsledný BOZP bude účinný při ochraně zdraví a bezpečnosti jejích pracovníků a dalších relevantních stran.

Krok 3.  Přezkoumání legislativní požadavků

Pravidelná revize legislativy je důležitá pro zajištění toho, že systém BOZP organizace zůstane aktuální a v souladu s nejnovějšími právními požadavky. Zde jsou klíčové prvky revize legislativy podle ISO 45001, které by měla organizace provést:

 • Identifikovat a přezkoumat všechny relevantní legislativu, předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují na její provoz. To by mohlo zahrnovat místní, regionální a národní zákony, stejně jako normy v oblasti podnikání organizace.
 • Posoudit shodu s identifikovanou legislativou, aby zajistila, že její OHSMS splňuje všechny zákonné požadavky a identifikovat jakékoli oblasti nesouladu nebo potenciálního rizika.
 • Zdokumentovat všechny příslušné právní požadavky ve svém systému BOZP a upravit svou dokumentaci tak, aby odpovídala aktuálním právním požadavkům.
 • Průběžně sledovat a přezkoumávat své dodržování zákonných požadavků, aby zajistila, že její BOZP zůstane aktuální a v souladu s nejnovějšími právními požadavky.

Celkově lze říci, že pravidelný přezkoumání příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nezbytný pro zajištění toho, aby byl systém BOZP organizace účinný a v souladu s právními požadavky.

Krok 4.  Idnetifikace rizik

Identifikace rizik je důležitou součástí implementace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Proces identifikace je nezbytný pro rozpoznání a posouzení rizik na pracovišti a zajištění jejich odstranění nebo kontroly. Následující kroky mohou organizaci pomoci identifikovat rizika:

 • Určit oblasti a procesy, které by měly být zahrnuty do identifikace rizik.
 • Identifikovat potenciální nebezpečí na pracovišti, včetně těch, která by mohla vést k nehodám, onemocněním nebo jiným zdravotním problémům.
 • Vyhodnotit rizika spojená s identifikovanými nebezpečími, tedy určení pravděpodobnosti výskytu rizika a závažnosti jeho dopadů.
 • Stanovit prioritu u rizik za účelem jejich eliminacie nebo sledování na základě jejich závažnosti a pravděpodobnosti výskytu.
 • Zavést opatření ke snížení nebo odstranění rizik. Může se jednat o změny pracovních postupů, používání osobních ochranných pracovních prostředků, školení zaměstnanců nebo jiná opatření.
 • Monitorovat a přezkoumávat účinnost implementovaných opatření a přezkoumávat identifikaci rizik, aby se ujistila, že jsou účinná a přiměřená.

Identifikace rizik je nepřetržitý proces, který by měl být prováděn pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci.

Krok 5.  Rozsah a cíle BOZP

Cílem ISO 45001 je pomoci organizacím předcházet pracovním úrazům, nemocem a smrtelným úrazům a také zlepšit jejich celkovou výkonnost v oblasti BOZP. Toho je dosaženo implementací systému BOZP, který je v souladu se strategickým směřováním organizace a zajišťuje soulad s příslušnými právními a jinými požadavky. Rozsah a cíle BOZP by měla organizace zohlednit v následujících krocích:

 • Identifikovat a kontrolovat jejich zdravotní a bezpečnostní rizika a příležitosti.
 • Neustále zlepšovat jejich výkon BOZP.
 • Zajistit soulad s příslušnými právními a jinými požadavky.
 • Zajistit bezpečné a zdravé pracoviště pro zaměstnance a další relevantní zainteresované strany.
 • Zvýšit účast zaměstnanců v záležitostech BOZP.
 • Prokázat svůj závazek k BOZP zúčastněným a zainteresovaným stranám.

Zavedením normy ISO 45001 mohou organizace také těžit ze snížení absencí, zlepšené morálky a produktivity zaměstnanců a snížení nákladů spojených s pracovními úrazy a špatným zdravím. Kromě toho pomáhá organizacím být společensky odpovědnými a zlepšovat jejich celkovou výkonnost v oblasti udržitelnosti.

Krok 6.  Monitorování a měření výkonnosti BOZP

Monitorování a kontroly jsou důležitou součástí systému BOZP, protože pomáhají organizacím zjistit, jak efektivně řídí svá rizika BOZP a plní své cíle. Zde jsou některé z klíčových požadavků na monitorování a kontroly BOZP, které by měla organizace zajistit:

 • Identifikovat, posoudit a upřednostnit svá rizika BOZP a přijmout opatření k jejich kontrole nebo odstranění. To vyžaduje průběžné sledování a přezkoumávání rizik a nebezpečí BOZP.
 • Zavést procesy pro identifikaci, monitorování a dodržování všech příslušných právních a regulačních požadavků BOZP.
 • Stanovit a monitorovat měřitelné cíle BOZP, které jsou v souladu s její politikou BOZP, a pravidelně vyhodnocovat pokrok směrem k jejich dosahování.
 • Zavést procesy pro hlášení, vyšetřování a analýzu incidentů, včetně téměř neshod, nehod a dalších událostí souvisejících s BOZP, a přijmout vhodná nápravná a preventivní opatření.
 • Zajistit mechanismy pro účast zaměstnanců v záležitostech BOZP, jako jsou bezpečnostní výbory nebo jiná fóra pro zpětnou vazbu a komunikaci.
 • Stanovit a monitorovat ukazatele výkonnosti, aby vyhodnotila účinnost svého BOZP a stupeň dosažení svých cílů.
 • Provádět pravidelné interní audity, aby posoudila efektivitu svého BOZP a identifikovala příležitosti ke zlepšení.

Krok 7. Havarijní připravenost

ISO 45001 vyžaduje, aby organizace měly zavedené procesy pro identifikaci, prevenci a reakci na nouzové situace. Zde jsou některé z klíčových prvků havarijní připravenosti, které jsou vyžadovány podle ISO 45001 a oraganizace by měla provést následující optření:

 • Identifikovat a posoudit potenciální nebezpečí a rizika, která by mohla vést k mimořádným situacím. To může zahrnovat přírodní katastrofy, nehody a další neočekávané události, které by mohly mít dopad na zdraví a bezpečnost zaměstnanců.
 • Vypracovat plán reakce na mimořádné události, který nastiňuje opatření, která je třeba provést v případě nouze. Plán by měl zahrnovat postupy pro evakuaci zaměstnanců, kontaktování záchranné služby a poskytnutí první pomoci nebo lékařské pomoci.
 • Zavést komunikační postupy pro informování zaměstnanců a dalších zúčastněných stran o mimořádných situacích. To může zahrnovat nouzová oznámení, výstrahy a aktualizace, které poskytují informace o situaci a jakýchkoli akcích, které je třeba provést.
 • Poskytovat školicí a osvětové programy pro zaměstnance, aby zajistila, že chápou své role a odpovědnosti v mimořádných situacích. To by mohlo zahrnovat školení první pomoci, požární cvičení a další školicí programy, které připravují zaměstnance na potenciální mimořádné události.
 • Provádět pravidelné testy a hodnocení svého plánu reakce na mimořádné události, aby se ujistila, že je účinný a aktuální. To by mohlo zahrnovat provádění simulací, cvičení a dalších testů, které pomáhají identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Neustále přezkoumávat a zlepšovat své procesy připravenosti na mimořádné události, aby zajistila, že zůstanou účinné a budou v souladu s nejnovějšími osvědčenými postupy a průmyslovými standardy.

Celkově lze říci, že účinný program havarijní připravenosti je nezbytný pro ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a pro minimalizaci dopadu mimořádných událostí na provoz podniku.

Krok 8.  Přezkoumání a hodnocení systému

Přezkoumání systému BOZP organizace je nezbytnou součástí požadavků normy ISO 45001, protože umožňuje organizaci vyhodnotit účinnost systému BOZP a identifikovat oblasti pro zlepšení. Zde jsou klíčové prvky  přezkoumání a hodnocení podle ISO 45001, které musí organizace provést:

 • Pravidelně přezkoumávat účinnost systému BOZP, aby se ujistila, že funguje tak, jak bylo zamýšleno, a dosahuje svých cílů. Přezkum by měl posoudit, do jaké míry organizace plní svou politiku BOZP, cíle a záměry.
 • Identifikovat jakékoli neshody nebo oblasti pro zlepšení v systému BOZP Ty mohou zahrnovat nedostatky v zásadách, postupech nebo praktikách BOZP, stejně jako příležitosti ke zlepšení výkonu BOZP.
 • Vyhodnotit soulad organizace s příslušnými právními a regulačními požadavky BOZP. Organizace by měla zajistit, aby její systém BOZP byl aktuální a v souladu se současnými právními a regulačními požadavky.
 • Přezkumání by mělo vyhodnotit rozsah, v jakém organizace poskytuje příležitosti pro účast zaměstnanců v záležitostech BOZP. Organizace by se měla snažit zapojit zaměstnance do procesu kontroly, aby zajistila, že budou zahrnuty jejich pohledy a postřehy.
 • Přezkoumání by mělo zahrnovat přezkoumání vrcholovým vedením za účelem posouzení celkové účinnosti OHSMS a určení, zda jsou nutné nějaké změny nebo zlepšení. Toto přezkoumání by mělo být založeno na výsledcích procesu přezkoumání a také na jakékoli relevantní zpětné vazbě od zaměstnanců, zainteresovaných stran a dalších zainteresovaných stran včetně regulačních orgánů.
 • Zavést nápravná opatření k řešení jakýchkoli neshod nebo oblastí pro zlepšení zjištěných při kontrole. Nápravná opatření by měla být zdokumentována, implementována a ověřena, aby byla zajištěna jejich účinnost.

Krok 9.  Neustálé zlepšování

Norma ISO 45001 zdůrazňuje, že je důležité, aby organizace neustále zlepšovaly své BOZP, aby zajistily, že bude účinný při prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a při podpoře zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zajistit následující:

 • Zavést kulturu neustálého zlepšování podporou účasti zaměstnanců, poskytováním školení a programů pro zvyšování povědomí o BOZP a podporou zpětné vazby a návrhů na zlepšení.
 • Stanovit konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle a cíle pro zlepšení svého BOZP. Tyto cíle a cíle by měly být založeny na výsledcích auditů, přezkumů a hodnocení BOZP.
 • Monitorovat a měřit svůj výkon BOZP pomocí vhodných indikátorů a metrik, jako je četnost incidentů, míra účasti zaměstnanců a míra dodržování předpisů. Shromážděná data by měla být analyzována, aby se identifikovaly trendy, příležitosti ke zlepšení a oblasti neshody.
 • Identifikovat a implementovat nápravná opatření k řešení jakýchkoli neshod nebo oblastí pro zlepšení zjištěných během procesu monitorování a měření. Nápravná opatření by měla být zdokumentována, implementována a ověřena, aby byla zajištěna jejich účinnost.
 • Pravidelně přezkoumávat a hodnotit svůj výkon v oblasti BOZP, aby se ujistila, že dosahuje svých cílů a cílů. Výsledky těchto hodnocení by měly být použity k identifikaci příležitostí ke zlepšení a odpovídající aktualizaci BOZP.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES