ČSN EN ISO 9712: Norma pro kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivního testování (NDT)

Rubrika: ISO a výrobková certifikace

Datum: 06.05.2024

Aktualizace: 06.05.2024

Mohlo by Vás zajímat

Norma ČSN EN ISO 9712 je mezinárodně uznávaný standard, který stanovuje požadavky na kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivního testování (NDT). Tento standard je nezbytný pro zajištění kvality a bezpečnosti v různých oblastech průmyslu, jako jsou letectví, stavebnictví, automobilový průmysl a další sektory, kde je důraz kladen na spolehlivost a integritu materiálů a konstrukcí. Přečtěte si souhrn nejdůležitějších informací o “ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT".

Obsah:

 • Co je nedestruktivní testování (NDT)?
 • Norma ČSN EN ISO 9712
 • Rozdělení úrovní kvalifikace a ertifikace
 • Přínosy certifikace dle ČSN EN ISO 9712
 • Doporučení pro efektivní implementaci
 • Mezinárodní kontext a srovnání s jinými normami
 • Budoucí vývoj a změny normy
 • Seznam zkratek a zdroje publikace

Co je nedestruktivní testování (NDT)?

Nedestruktivní testování (NDT) je soubor analytických technik používaných v průmyslu k vyhodnocení vlastností materiálu, komponenty nebo systému bez způsobení poškození. Protože testy nealterují permanentně objekt, může být následně použit v normálních operacích. NDT je klíčové pro zajištění, že části výrobního procesu, konstrukce nebo montáže jsou bez defektů a splňují bezpečnostní standardy.

NDT se běžně používá ve více oborech jako jsou stavebnictví, letectví, automobilový průmysl, ropný průmysl a další. Mezi hlavní metody NDT patří vizuální inspekce, ultrazvukové testování, rentgenové záření a magnetické testování. Každá z těchto metod má specifické využití v závislosti na typu materiálu a požadované hloubce testování.

Příklady použití NDT v průmyslu

Nedestruktivní testování (NDT) je klíčové pro zajišťování kvality a bezpečnosti v mnoha průmyslových oborech. Zde jsou příklady, jak se NDT používá ve stavebnictví, letectví a automobilovém průmyslu.

Ultrazvukové testování betonu ve stavebnictví

Ultrazvukové testování se využívá k měření kvality a hustoty betonu. Speciální zařízení vysílá ultrazvukové vlny skrze betonové struktury, a na základě doby, jak dlouho trvá, než se vlny vrátí zpět k senzoru, lze určit přítomnost trhlin nebo dutin v betonu. Tato metoda umožňuje rychlé a efektivní hodnocení integrity betonových konstrukcí, jako jsou mosty a budovy, bez potřeby jejich porušení nebo invazivního zásahu.

Rentgenové záření pro kontrolu svarů v letectví

Rentgenové testování je běžně používáno k detekci trhlin nebo defektů ve svarech na kritických komponentech letadel, jako jsou motorové části a křídla. Technici používají rentgenové záření, které prochází materiálem a na filmu nebo detektoru zanechává obraz, jenž odhaluje jakékoli vnitřní nedostatky. Rentgenové testování poskytuje velmi přesný obraz vnitřní struktury testovaného materiálu a je zásadní pro zajištění bezpečnosti letového provozu.

Magnetické částicové testování pro kontrolu ocelových komponent v automotive

Tato technika se využívá k vyhledání povrchových a podpovrchových trhlin ve feromagnetických materiálech, typicky oceli, která se používá v mnoha automobilových dílech. Postup zahrnuje aplikaci feromagnetického prášku na povrch čistého kovu a následnou magnetizaci. Prášek se shromažďuje kolem jakýchkoli trhlin, což je vizuálně zřetelné. Metoda je rychlá a relativně jednoduchá na provedení, což umožňuje rychlé vyhledání defektů, jež by mohly ohrozit bezpečnost nebo funkčnost vozidla.

Každý z těchto příkladů ukazuje, jak může NDT pomoci identifikovat potenciální problémy nebo nedostatky předtím, než by mohly vést k vážnějším problémům, čímž se významně přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti v daném průmyslu.

Norma ČSN EN ISO 9712

Norma ČSN EN ISO 9712 hraje klíčovou roli v průmyslových procesech, kde je požadována vysoká úroveň přesnosti a bezpečnosti. Certifikace dle této normy poskytuje ujištění, že pracovníci provádějící nedestruktivní testy jsou řádně vyškoleni a kvalifikováni, což přispívá k prevenci chyb, úrazů a katastrof způsobených materiálovým selháním.

Aplikace normy ČSN EN ISO 9712 v průmyslu je široká a variabilní. Norma specifikuje různé úrovně certifikace, od základních po pokročilé, závislé na složitosti a riziku spojeném s testovanými materiály a strukturami. To umožňuje organizacím implementovat konkrétní protokoly pro školení a certifikaci zaměstnanců v souladu s potřebami specifického průmyslového sektoru.

Historický kontext a přehled vývoje normy

S prvními verzemi se setkáváme již ve druhé polovině 20. století, kdy se začaly vytvářet jednotné postupy pro školení a certifikaci pracovníků v rámci různých zemí. Norma ISO 9712 byla oficiálně publikována Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a postupně se adaptovala na různé národní normy, včetně české verze ČSN EN ISO 9712.

V průběhu let norma prošla několika revizemi, které reflektují technologický pokrok a měnící se požadavky průmyslu. Klíčové změny zahrnovaly zpřísnění kritérií pro výcvik a zkoušky, aktualizaci seznamu testovacích metod a začlenění nových technologií a materiálů do certifikačních procesů. Tyto změny měly za cíl nejen udržet krok s moderními průmyslovými standardy, ale také zvýšit celkovou bezpečnost a efektivitu výrobních a konstrukčních procesů.

Jedním z nejvýznamnějších dopadů těchto změn bylo zlepšení důvěry ve výsledky NDT testování, což je zásadní pro odvětví, kde jsou materiálové chyby potenciálně katastrofální, jako je letecký průmysl nebo jaderné zařízení. Standardizace certifikace napříč zeměmi také pomohla zjednodušit mezinárodní obchod a spolupráci v oblasti průmyslové výroby.

Rozdělení úrovní kvalifikace a certifikace

Norma specifikuje tři hlavní úrovně kvalifikace a certifikace pro personál pracující v oblasti nedestruktivního testování (NDT):

 • Úroveň 1 (Level 1): Tato úroveň je určena pro osoby, které provádějí NDT pod přímým dohledem vyšších úrovní. Úkolem osob na této úrovni je provádět specifikované testy a zaznamenávat výsledky podle přesných instrukcí.
 • Úroveň 2 (Level 2): Osoby certifikované na této úrovni jsou schopné provádět testy samostatně a interpretovat výsledky podle předepsaných norem. Mají také schopnost navrhovat a adaptovat testovací metody a postupy, pokud to situace vyžaduje. Jsou také zodpovědní za školení a supervizi personálu Úrovně 1.
 • Úroveň 3 (Level 3): Tato nejvyšší úroveň certifikace umožňuje osobě plné řízení NDT operací a programů, včetně vývoje technik, metod a norem pro konkrétní aplikace. Osoby na této úrovni také mohou provádět a supervizovat školení a hodnocení celého personálu.

Specifické požadavky a postupy zkoušení dle normy

Pro získání a udržení certifikace dle ČSN EN ISO 9712 musí kandidáti splnit následující kroky:

 • Teoretické vzdělání: Kandidáti musí projít příslušným školením, které pokrývá všechny teoretické aspekty NDT metod relevantních pro jejich úroveň certifikace.
 • Praktická zkouška: Po úspěšném absolvování teoretické části musí kandidáti absolvovat praktické zkoušky, které demonstrují jejich schopnost efektivně používat NDT metody a interpretovat výsledky v souladu s průmyslovými standardy.
 • Praxe v oboru: Prokázání dostatečné praktické zkušenosti je nezbytné před absolvováním zkoušek. Požadovaná délka praxe se liší v závislosti na úrovni certifikace.
 • Periodická recertifikace: Aby osoby certifikované v rámci ČSN EN ISO 9712 mohly udržet svou certifikaci, musí se pravidelně recertifikovat, aby byla zajištěna jejich aktuální znalost nejnovějších postupů a technologií.

Tato pečlivě strukturovaná úroveň kvalifikace a systém certifikace zajišťuje, že všechny osoby pracující v NDT mají potřebné kvalifikace pro provádění svých úkolů na nejvyšší možné úrovni. Tento proces nejenže zvyšuje bezpečnost a spolehlivost průmyslových operací, ale také podporuje profesní rozvoj jednotlivců v oboru.

Přínosy certifikace dle ČSN EN ISO 9712

Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9712 hraje klíčovou roli v zajišťování kvality a bezpečnosti v různých průmyslových odvětvích tím, že zavádí standardizované postupy pro kvalifikaci a certifikaci personálu provádějícího nedestruktivní testování (NDT). Tento proces pomáhá zabezpečit, že operace jsou prováděny kompetentními odborníky, což minimalizuje riziko chyb způsobených lidským faktorem.

 • Zvýšení důvěryhodnosti: Certifikovaní profesionálové jsou považováni za spolehlivější a jsou schopni lépe garantovat kvalitu a integritu testovaných materiálů a komponent.
 • Prevence selhání a nehod: Díky přesným a spolehlivým testovacím metodám, které norma vyžaduje, je možné efektivně identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než dojde k vážným materiálovým selháním nebo nehodám.
 • Snižování nákladů: Přestože počáteční investice do školení a certifikace může být významná, dlouhodobě se vyplatí tím, že sníží náklady na opravy, údržbu a neplánované odstávky.

Certifikace přináší specifické výhody pro různé průmyslové sektory, což umožňuje firmám zlepšit své operace a zvýšit konkurenceschopnost na trhu.

 • Letecký průmysl: V tomto sektoru, kde jsou požadavky na bezpečnost extrémně vysoké, certifikace zajišťuje, že všechny komponenty letadel jsou pečlivě testovány a bezpečné k použití.
 • Stavebnictví: Certifikovaní technici mohou provádět hodnocení a kontroly stavebních materiálů a konstrukcí, čímž zajišťují jejich trvanlivost a bezpečnost.
 • Automobilový průmysl: V automobilovém průmyslu certifikace zvyšuje důvěru v kvalitu a odolnost automobilových dílů a součástek, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti vozidel.
 • Energetika a jaderný průmysl: V těchto odvětvích, kde jsou důsledky materiálového selhání mimořádně vážné, certifikace umožňuje důkladné a pravidelné testování materiálů a komponent, čímž se zajišťuje jejich bezpečnost a spolehlivost.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9712 tak představuje základní stavební kámen pro zajištění vysoké úrovně kvality a bezpečnosti v různých průmyslových procesech, což přináší firmám a jejich zákazníkům nejen klid, ale i finanční úspory a lepší tržní pozici.

Doporučení pro efektivní implementaci

Implementace normy ČSN EN ISO 9712 v praxi by měla být kontinuální proces, nikoliv jednorázová akce. Přijetím osvědčených postupů můžete zajistit, že vaše firma bude splňovat mezinárodní standardy, ale také zvyšovat svou konkurenceschopnost a bezpečnost na trhu.

 • Začlenění školení a vzdělávání: Jedním z klíčů k úspěšné implementaci normy ČSN EN ISO 9712 je systematické školení a certifikace všech relevantních zaměstnanců. Investice do vzdělávání zvyšuje kompetence personálu a zajišťuje, že všechny operace jsou prováděny podle nejnovějších standardů.
 • Využití technologického pokroku: Přijetí nejnovějších technologií v oblasti NDT, jako jsou digitální radiografie nebo pokročilé ultrazvukové systémy, může významně zlepšit schopnost detekce a analýzy defektů. Technologické inovace by měly být integrální součástí implementačního procesu.
 • Nepřetržité monitorování a hodnocení: Pravidelné revize a hodnocení efektivity NDT procesů jsu nezbytné pro udržení souladu s normou. Tento přístup umožňuje rychle identifikovat a řešit potenciální nedostatky ve standardizovaných procedurách.
 • Zapojení všech úrovní managementu: Úspěšná implementace normy vyžaduje angažovanost a podporu na všech úrovních organizace, od výkonného managementu po operativní techniky. Vedení by mělo jasně komunikovat význam a přínosy normy pro celou firmu a podporovat kulturu neustálého zlepšování.

Takto nastavená implementace a dodržování normy ČSN EN ISO 9712 poskytne firmě nejen splnění legislativních a regulačních požadavků, ale také podporu v budování důvěry mezi klienty a partnery díky závazku k neustálému zlepšování kvality a bezpečnosti svých procesů a produktů.

Mezinárodní kontext a srovnání s jinými normami

Norma ČSN EN ISO 9712 je jednou z mnoha mezinárodních norem, které se věnují nedestruktivnímu testování (NDT) a kvalifikaci techniků v tomto oboru. Pro porozumění jejího postavení v globálním kontextu je užitečné porovnat ji s jinými podobnými standardy, jako jsou například americké normy ASNT a německé normy DIN.

Srovnání s ASNT (American Society for Nondestructive Testing)

 • Rozsah a přístup: Zatímco ČSN EN ISO 9712 je založena na mezinárodně uznávaných ISO standardech a aplikuje se v mnoha zemích po celém světě, normy ASNT jsou specificky navrženy pro použití ve Spojených státech. ASNT SNT-TC-1A poskytuje doporučení spíše než striktní požadavky, což dává firmám větší flexibilitu v nastavení vlastních programů certifikace.
 • Certifikační proces: ASNT často klade větší důraz na praktické zkušenosti a méně formalizované zkoušky oproti ČSN EN ISO 9712, která vyžaduje specifické zkoušky a kvalifikace pro různé úrovně certifikace.

Srovnání s DIN (Deutsches Institut für Normung)

 • Standardizace: DIN normy, jako je DIN EN ISO 9712 (německá verze ISO 9712), jsou velmi podobné ČSN EN ISO 9712, protože obě sledují stejný mezinárodní standard ISO. Hlavní rozdíly mohou být v jemných nuancích a aplikacích specifických pro německý průmysl.
 • Implementace a uplatnění: Německo, jako významný průmyslový hráč, může mít specifické předpisy pro implementaci a dodržování těchto norem v různých průmyslových odvětvích, které mohou ovlivnit, jak se normy používají ve srovnání s Českou republikou.

Spolupráce mezinárodních norem

I přes rozdíly mezi jednotlivými normami je zřejmé, že všechny směřují k podpoře bezpečnosti, kvality a spolehlivosti v průmyslových aplikacích. Spolupráce a harmonizace mezi normami jako ČSN EN ISO 9712, ASNT, a DIN zvyšují jejich užitečnost a umožňují lepší interoperabilitu na mezinárodním trhu. Toto přispívá k bezproblémovému mezinárodnímu obchodu a uznávání kvalifikací NDT techniků po celém světě.

Implementace a dodržování mezinárodních norem je zásadní pro zajištění, že průmyslové operace jsou bezpečné a produkty vysoce kvalitní, což je klíčové pro ochranu nejen koncových uživatelů, ale i samotných pracovníků a životního prostředí.

Budoucí vývoj a změny normy

Norma ČSN EN ISO 9712, jakožto živý dokument, podléhá pravidelné revizi, aby byla v souladu s technologickým pokrokem a měnícími se požadavky průmyslu. Aktualizace této normy jsou řízeny Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), která neustále sleduje vývoj v technologiích a metodikách nedestruktivního testování (NDT).

 • Integrace nových technologií: Jedním z hlavních důvodů pro aktualizaci normy je začlenění nových technologických postupů a zařízení, které se stávají standardní součástí průmyslu. To zahrnuje digitalizaci procesů NDT, použití pokročilých obrazových a automatizačních technik, které mohou zlepšit přesnost a efektivitu testování.
 • Zvýšení bezpečnostních standardů: S rostoucím důrazem na bezpečnost v průmyslu je pravděpodobné, že budoucí revize normy se budou zaměřovat na posílení bezpečnostních aspektů nedestruktivního testování, což zahrnuje zpřísňování kontrolních protokolů a certifikačních požadavků.
 • Mezinárodní harmonizace: Vzhledem ke globalizaci průmyslových operací existuje rostoucí potřeba harmonizace mezinárodních norem. Budoucí změny v normě ČSN EN ISO 9712 mohou směřovat k lepší kompatibilitě s jinými mezinárodními standardy, což usnadní mezinárodní obchod a spolupráci.

Možný vliv na průmysl

Aktualizace normy ČSN EN ISO 9712 mohou mít významný dopad na průmyslové sektory, které jsou závislé na nedestruktivním testování.

 • Zvýšení konkurenceschopnosti: Firmy, které rychle adoptují nové standardy, mohou zlepšit svou konkurenceschopnost tím, že nabídnou vyšší kvalitu a bezpečnostní standardy, což je atraktivní pro zákazníky a může vést k získání nových trhů.
 • Potřeba školení a přeškolení: S každou aktualizací normy se zvyšují požadavky na školení a přeškolení personálu. Firmy budou muset investovat do vzdělávání svých techniků, aby si udržely certifikace a zůstaly v souladu s novými pravidly.
 • Technologické investice: Adopce nových technologií může vyžadovat značné investice do nového vybavení a softwaru, což může být finančně náročné, ale z dlouhodobého hlediska přináší výhody v podobě efektivity a přesnosti.

Budoucí aktualizace normy ČSN EN ISO 9712 tak přinášejí jak výzvy, tak příležitosti pro průmysl. Firmy, které se proaktivně přizpůsobí těmto změnám, budou lépe vybaveny k zajištění nejvyšší možné úrovně kvality a bezpečnosti ve svých operacích.

Seznam zkratek a zdroje publikace

 • NDT (Nedestruktivní testování): Metody testování materiálů nebo součástí, které nezpůsobují jejich poškození. Používají se pro zjišťování defektů a zajištění kvality bez ovlivnění budoucího použití testovaného objektu.
 • ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci): Nezávislá, nevládní mezinárodní organizace, která vyvíjí normy, jež zajišťují kvalitu, bezpečnost a efektivitu produktů, služeb a systémů.
 • Certifikace: Proces, při kterém třetí strana dává písemné ujištění, že produkt, proces nebo služba odpovídá specifikovaným požadavkům.
 • ASNT (American Society for Nondestructive Testing): Americká profesní organizace, která podporuje vědu a praxi nedestruktivního testování pro zajištění bezpečného a efektivního provozu zařízení a infrastruktury.
 • DIN (Deutsches Institut für Normung): Německý institut pro standardizaci, který přispívá k vytváření norem, které podporují globální trh a inovace.

Při tvorbě této publikace byly využity následující zdroje:

 • Norma ČSN EN ISO 9712
 • ISO.org: Oficiální webové stránky Mezinárodní organizace pro normalizaci, kde jsou publikovány detaily a úpravy související s normami ISO.
 • ASNT.org: Webové stránky Americké společnosti pro nedestruktivní testování, které poskytují informace o standardních praxích a certifikacích v oblasti NDT.
 • DIN.de: Oficiální stránky Německého institutu pro standardizaci, které obsahují informace o normách DIN a jejich aplikacích v průmyslu.
 • Akademické publikace a studie: Různé akademické články a studie publikované v odborných časopisech, které zkoumají aplikaci a dopady normy ČSN EN ISO 9712 v průmyslových procesech.

 

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES