Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA (Environmental Impact Assessment)

Rubrika: Služby BOZP, PO A OŽP

Datum: 05.07.2023

Aktualizace: 05.07.2023

Mohlo by Vás zajímat

Vítejte v našem podrobném průvodci světem posuzování vlivů na životní prostředí, známého také pod zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment). Tento proces je klíčovým nástrojem v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, který nám pomáhá pochopit, jak mohou různé projekty ovlivnit naše okolí a jak můžeme minimalizovat potenciální negativní dopady. V této publikaci se dozvíte vše, co potřebujete o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vědět, včetně toho, jak probíhá celý proces a jak ho zahájit.

Obsah článku:

 • Co je EIA (Environmental Impact Assessment)?
 • Jak probíhá proces EIA pro posuzování vlivů na životní prostředí
 • Legislativa - právní rámec v ČR a EU
 • Význam EIA pro životní prostředí a společnost
 • Jak zahájit procesu EIA?

Co je EIA (Environmental Impact Assessment)?

Zkratka EIA znamená "Environmental Impact Assessment", což v češtině překládáme jako "Posuzování vlivů na životní prostředí". Jedná se o proces, který má za cíl identifikovat, popsat a zhodnotit potenciální dopady plánovaných aktivit (například stavebních projektů) na životní prostředí před jejich realizací.

Definice EIA a jeho důležitost

EIA lze definovat jako systematický proces, který identifikuje, hodnotí a interpretuje potenciální environmentální dopady plánovaných projektů před jejich realizací. Tento proces nám umožňuje předvídat a řídit dopady na životní prostředí, které mohou vyplývat z různých stavebních a vývojových projektů. EIA je tak nezbytnou součástí rozhodovacího procesu, který zajišťuje, že při plánování a provádění projektů budou řádně zohledněny environmentální aspekty.

Příklady projektů, které vyžadují EIA

Příklady projektů, které vyžadují EIA, mohou zahrnovat velké stavební projekty, jako jsou jaderné elektrárny, dálnice, železnice, velké přehrady, nebo zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů. Ale také méně nápadné projekty, jako je urbanistický rozvoj, turistické projekty, nebo projekty na regulaci vodních toků. V těchto případech je rozhodnutí o nutnosti EIA často na jednotlivých členských státech EU. Následující příklady ukazují, jak může EIA ovlivnit rozhodování o těchto projektech.

Stručný přehled historie EIA

Historie EIA sahá až do 60. let 20. století, kdy se začala formovat potřeba systematického hodnocení vlivů na životní prostředí. První zákony o EIA byly přijaty v USA v roce 1969 a od té doby se tento koncept rozšířil po celém světě. V Evropské unii je EIA upraveno směrnicemi, které byly poprvé přijaty v roce 1985 a od té doby byly několikrát revidovány a aktualizovány, aby lépe odpovídaly současným potřebám a výzvám.

Jak probíhá proces EIA pro posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí, neboli EIA, je proces, který je pečlivě strukturován do několika klíčových fází. Každá fáze má svůj význam a společně tvoří komplexní systém, který nám umožňuje posoudit potenciální dopady plánovaných projektů na životní prostředí. Proces EIA probíhá následovně:

 1. Oznámení záměru EIA
 2. Předběžné posouzení potřeby
 3. Projektová dokumentace EIA
 4. Veřejné projednání
 5. Posudek EIA

1. Oznámení záměru EIA

Oznámení záměru je prvním krokem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Toto oznámení je dokument, který předkládá investor (například developer nebo stavební firma) příslušnému orgánu státní správy, obvykle ministerstvu životního prostředí nebo krajskému úřadu.

2. Předběžné posouzení potřeby

Druhou fází procesu je posouzení či předběžné hodnocení. V této fázi se rozhoduje, zda je pro daný projekt EIA potřebné. Některé projekty mohou mít značný dopad na životní prostředí a budou proto vyžadovat EIA, zatímco jiné mohou být z tohoto procesu vyňaty.

3. Projektová dokumentace EIA

Pokud je EIA potřebné, následuje fáze projektové dokumentace, která definuje omezení rozsahu a obsahu posuzování. Cílem této fáze je identifikovat klíčové environmentální otázky, které je třeba v rámci EIA posoudit.

Dokumentace EIA je klíčový dokument, který poskytuje podrobné informace o plánovaném projektu a jeho potenciálních dopadech na životní prostředí. Tato dokumentace je obvykle vypracována autorizovanou osobou nebo týmem odborníků na základě podrobného průzkumu a analýzy.

Dokumentace EIA obvykle obsahuje následující informace:

 • Podrobný popis projektu, který zahrnuje informace o umístění, rozsahu, designu, technologiích a provozních postupech projektu, stejně jako o očekávané době trvání projektu.
 • Analýza dopadů na životní prostředí zahrnuje posouzení potenciálních dopadů projektu na různé aspekty životního prostředí, včetně kvality vody, vzduchu, půdy, biodiverzity, zdraví lidí, sociálních a ekonomických aspektů atd.
 • Popis navrhovaných opatření k minimalizaci dopadů popisuje, jaké opatření plánuje investor přijmout, aby minimalizoval potenciální negativní dopady na životní prostředí.
 • Hodnocení alternativ zahrnuje posouzení možných alternativ k plánovanému projektu, včetně "nulové alternativy" (tj. co by se stalo, kdyby se projekt neuskutečnil).
 • Návrh programu sledování popisuje, jak budou po realizaci projektu sledovány jeho skutečné dopady na životní prostředí.

Dokumentace EIA je předložena příslušnému orgánu státní správy, který ji posoudí a na jejím základě rozhodne o dalším postupu. Také veřejnost má právo se seznámit s dokumentací a vyjádřit své názory a připomínky.

4. Veřejné projednání

Veřejné projednání je důležitou součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Jeho cílem je poskytnout veřejnosti možnost seznámit se s plánovaným projektem a jeho potenciálními dopady na životní prostředí, a také vyjádřit své názory a připomínky.

Veřejné projednání obvykle probíhá následovně:

Oznámení o veřejném projednání - příslušný orgán státní správy (například ministerstvo životního prostředí nebo krajský úřad) oznámí datum, čas a místo veřejného projednání. Toto oznámení je obvykle zveřejněno na webových stránkách orgánu, v místním tisku nebo na veřejných místech v oblasti, kde se má projekt realizovat.

 • Předložení dokumentace - dokumentace musí být předložena veřejnosti k nahlédnutí ještě před veřejným projednáním. Veřejnost má tak možnost se seznámit s podrobnostmi projektu a jeho potenciálními dopady na životní prostředí.
 • Průběh veřejného projednání - během veřejného projednání má veřejnost možnost položit otázky, vyjádřit své názory a předložit připomínky k projektu a k dokumentaci. Tyto názory a připomínky jsou zaznamenány a musí být vzaty v úvahu při dalším rozhodování o projektu.
 • Závěry veřejného projednání - po skončení veřejného projednání příslušný orgán státní správy zpracuje závěry, které zahrnují shrnutí předložených názorů a připomínek a rozhodnutí o dalším postupu.

5. Posudek EIA

Posudek EIA je dokument, který obsahuje výsledky hodnocení plánovaného projektu a jeho potenciálních dopadů na životní prostředí. Tento posudek je obvykle vypracován příslušným orgánem státní správy (nebo jeho zástupcem) na základě předložené dokumentace a dalších informací získaných během procesu EIA. Posudek musí být nezávislý, takže ho musí zpracovat jiná akreditovaná osoba než zpracovává dokumentaci EIA.

Příslušný orgán státní správy má k dispozici tým odborníků z různých oblastí (například ekologie, hydrologie, sociologie atd.), kteří se podílejí na hodnocení a zpracování posudku. V některých případech může orgán také požádat externí odborníky nebo konzultanty, aby se podíleli na hodnocení.

6. Závazné stanovisko - rozhodnutí

Po dokončení hodnocení (posudku) následuje fáze závazného stanoviska. V této fázi se na základě výsledků EIA rozhoduje o tom, zda se projekt může realizovat, a pokud ano, za jakých podmínek.

Závazné stanovisko je konečným výstupem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Je vydáváno příslušným orgánem státní správy po dokončení celého procesu EIA, který zahrnuje přípravu a posouzení dokumentace, veřejné projednání a zpracování posudku. Obsahuje rozhodnutí o tom, zda může být plánovaný projekt realizován, a pokud ano, za jakých podmínek. Tyto podmínky mohou zahrnovat různá opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, která musí investor dodržovat.

Závazné stanovisko je právně závazné, což znamená, že investor je povinen dodržovat všechny stanovené podmínky. Pokud tyto podmínky nedodrží, může být vystaven sankcím, včetně pokut nebo zastavení projektu.

Je důležité poznamenat, že závazné stanovisko v procesu EIA je jedním z mnoha rozhodnutí, která musí být přijata před zahájením projektu. Investor musí také získat různá další povolení a schválení v souladu s jinými právními předpisy (například stavební povolení).

7. Sledování vlivů na životní prostředí

Sledování je poslední fází procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tato fáze má za cíl sledovat a ověřovat skutečné dopady realizovaného projektu na životní prostředí a porovnávat je s předpokládanými dopady, které byly uvedeny v dokumentaci.

Sledování obvykle probíhá následovně:

 • Příprava programu sledování - v rámci dokumentace EIA je připraven program sledování, který popisuje, jaké aspekty životního prostředí budou sledovány, jaké metody budou použity, jak často budou data sbírána a jak budou data analyzována.
 • Realizace sledování - po zahájení projektu se začne provádět sledování podle připraveného programu. To může zahrnovat sběr vzorků vody, vzduchu nebo půdy, měření hladin hluku, monitorování biodiverzity atd.
 • Analýza dat - získaná data musí být pravidelně analyzována a srovnávána s předpokládanými dopady na životní prostředí. Pokud jsou zjištěny jakékoliv nečekané nebo nepřijatelné dopady, může být nutné přijmout dodatečná opatření k jejich řešení.
 • Zpracování zpráv - výsledky sledování jsou pravidelně zpracovány do zpráv, které jsou předloženy příslušnému orgánu státní správy a mohou být také zveřejněny.

Legislativa - právní rámec v ČR a EU

Posuzování vlivů na životní prostředí je významným nástrojem environmentální politiky, a jako takový je pečlivě regulován právními předpisy. Na úrovni Evropské unie je klíčovým dokumentem, který upravuje EIA, směrnice 2011/92/EU, která byla později novelizována směrnicí 2014/52/EU. Tyto směrnice stanovují základní rámec pro EIA, včetně toho, které typy projektů vyžadují EIA a jak by měl tento proces probíhat.

V České republice je proces EIA upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento zákon implementuje směrnice EU do českého právního řádu a stanovuje konkrétní pravidla a postupy pro provádění EIA v ČR.

V posledních letech došlo k několika důležitým změnám v právním rámci EIA. Jednou z nejvýznamnějších byla revize směrnice EU o EIA v roce 2014. Tato revize měla za cíl zjednodušit a zefektivnit proces EIA, aniž by došlo ke snížení úrovně ochrany životního prostředí. Mezi klíčové změny patřilo například zavedení povinnosti zohlednit dopady na zdraví lidí a biologickou rozmanitost, posílení úlohy veřejnosti v procesu EIA, nebo zavedení povinnosti sledovat skutečné dopady realizovaných projektů.

Tyto změny odrážejí vývoj a nové výzvy v oblasti ochrany životního prostředí a ukazují, jak je proces EIA neustále zdokonalován a přizpůsobován aktuálním potřebám a poznatkům.

Význam EIA pro životní prostředí a společnost

EIA je nezbytným nástrojem pro ochranu životního prostředí. Díky tomuto procesu můžeme předem identifikovat a zhodnotit potenciální dopady plánovaných projektů na životní prostředí a přijmout opatření k jejich minimalizaci. EIA nám tak umožňuje řídit a omezovat negativní dopady našich aktivit na životní prostředí a přispívá k udržitelnému rozvoji.

Jak EIA přispívá k ochraně životního prostředí?

EIA také hraje klíčovou roli v demokratickém rozhodování. Proces je otevřený a transparentní a veřejnost má právo se na něm aktivně podílet. Veřejnost má právo být informována o plánovaných projektech, má právo předložit své názory a připomínky k projektem a jejich dopadům na životní prostředí, a má také právo být informována o výsledcích procesu EIA a rozhodnutích, která byla na jeho základě přijata.

Role veřejnosti v procesu EIA a její práva

Role veřejnosti v procesu EIA je důležitá nejen z hlediska demokratického rozhodování, ale také z hlediska ochrany životního prostředí. Veřejnost často disponuje cennými informacemi a poznatky o místním životním prostředí a může tak přispět k lepšímu hodnocení potenciálních dopadů projektů. Veřejnost také může vyvíjet tlak na projektanty a rozhodovací orgány, aby přijali opatření k ochraně životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů.

EIA tedy představuje důležitý nástroj, který nám umožňuje skloubit naše rozvojové cíle s potřebou ochrany životního prostředí, a zároveň posiluje demokratický charakter rozhodování o významných projektech.

Jak zahájit proces EIA?

Jste na prahu realizace projektu a potřebujete se vypořádat s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)? Nechte to na nás! Naše firma je připravena poskytnout vám komplexní služby v této oblasti od zpracování oznámení o záměru, přes přípravu detailní dokumentace autorizovanou fyzickou osobou, až po komunikaci s veřejností a příslušnými orgány státní správy - všechno to zvládneme za vás.

Naše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti EIA nám umožňují poskytnout vám nejlepší možnou službu a zajistit, že váš projekt bude splňovat všechny environmentální požadavky a normy. Neváhejte a kontaktujte nás ještě dnes. Společně můžeme přispět k ochraně našeho životního prostředí a k udržitelnému rozvoji naší společnosti.

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES