Bezpečnost práce při používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Rubrika: Služby BOZP, PO A OŽP

Datum: 02.08.2023

Aktualizace: 02.08.2023

Mohlo by Vás zajímat

V tomto článku se podrobněji zaměříme na specifické požadavky Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pro různé typy zařízení, jako jsou zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, pojízdná zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. Představíme klíčové pojmy spojené s tímto nařízením a vysvětlíme, jaké jsou požadavky na bezpečný provoz a používání těchto zařízení.

Obsah článku:

 • Vysvětlení klíčových pojmů Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
 • Zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců
 • Zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen
 • Pojízdná zařízení - vysokozdvižné vozíky
 • Zařízení pro plynulou dopravu nákladů
 • Stabilní skladovací zařízení sypkých hmot
 • Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení

Vysvětlení klíčových pojmů Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Pro lepší pochopení nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je důležité se seznámit s několika klíčovými pojmy, které jsou v nařízení použity. Následující definice a vysvětlení těchto pojmů vám pomohou lépe porozumět specifikům tohoto nařízení a jeho aplikaci na provoz a používání různých typů zařízení.

 • Zařízení - používá se jako obecný termín pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, na které se nařízení vztahuje.
 • Používání zařízení - vztahuje se na jakoukoli činnost spojenou s provozem zařízení, včetně jeho ovládání, údržby, oprav a úprav.
 • Nebezpečný prostor - vztahuje se na prostor, ve kterém může dojít k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob v důsledku provozu zařízení.
 • Ochranné zařízení - vztahuje se na jakékoliv zařízení, které je navrženo a instalováno za účelem ochrany osob před riziky spojenými s provozem zařízení.
 • Obsluha - vztahuje se na jakoukoli osobu, která provádí činnosti spojené s provozem zařízení, včetně jeho ovládání, údržby, oprav a úprav.
 • Průvodní dokumentace - vztahuje se na dokumentaci, která je dodávána s zařízením a která obsahuje informace o bezpečném provozu a používání zařízení.
 • Provozní dokumentace - vztahuje se na dokumentaci, která je vytvořena pro konkrétní zařízení a která obsahuje informace o bezpečném provozu a používání tohoto zařízení.
 • Místní provozní bezpečnostní předpis - vztahuje se na předpis, který je vytvořen pro konkrétní pracoviště nebo provoz a který stanovuje požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení na tomto pracovišti nebo v tomto provozu.

Zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců

 • Pravidelné kontroly a údržba - zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců musí být pravidelně kontrolovány a udržovány, aby bylo zajištěno jejich bezpečné fungování.
 • Omezení zatížení - zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců nesmí být přetíženy. To znamená, že nesmí být zvedáno více hmotnosti, než je maximální povolené zatížení.
 • Označení zařízení - každé zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců musí být jasně označeno maximálním povoleným zatížením.
 • Školení zaměstnanců - zaměstnanci, kteří obsluhují zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců, musí být řádně proškoleni a musí mít potřebné kvalifikace. Například, obsluha jeřábu musí mít platný jeřábnický průkaz.
 • Bezpečnostní opatření - musí být dodržována všechna bezpečnostní opatření, včetně použití ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů. Například, při manipulaci s těžkými břemeny musí být použity bezpečnostní pásy a helmy.
 • Zákaz nebezpečných operací - jsou zakázány všechny operace, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo zařízení. Je zakázáno zvedat břemena nad hlavami lidí nebo provádět operace za nepříznivých podmínek, jako je silný vítr nebo bouřka.

Zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen

 • Kontrola před použitím - před každým použitím musí být zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen kontrolováno, aby se zjistilo, zda je v bezpečném stavu. Například, je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny součásti zařízení správně namontovány a zda nejsou poškozeny.
 • Použití podle návodu - zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen musí být používáno v souladu s návodem k použití. To znamená, že operátoři musí být řádně vyškoleni a musí dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní postupy.
 • Zajištění břemen - břemena musí být řádně zajištěna před a během přemisťování, aby se zabránilo jejich pádu nebo posunutí. To může zahrnovat použití vhodných závěsných zařízení a zajišťovacích prvků.
 • Omezení rychlosti - rychlost zdvihání a přemisťování břemen musí být omezena tak, aby se zabránilo nekontrolovanému pohybu břemen a možnému poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti pracovníků.
 • Ochrana proti pádu z výšky - pokud je zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen používáno ve výšce, musí být přijata opatření k ochraně proti pádu z výšky. To může zahrnovat použití bezpečnostních pásů, sítí nebo jiných ochranných zařízení.
 • Pravidelné kontroly a údržba - zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen musí být pravidelně kontrolováno a udržováno, aby se zajistilo jeho bezpečné a efektivní fungování. To může zahrnovat pravidelné kontroly součástí, výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů a pravidelné testování funkčnosti zařízení.

Pojízdná zařízení - vysokozdvižné vozíky

 • Použití pojízdných zařízení - pojízdná zařízení mohou být používána pouze na povolených místech, jako jsou chodníky, cyklostezky, pěší zóny nebo obytné zóny.
 • Rychlost - rychlost pojízdných zařízení by měla být přiměřená podmínkám a místu, kde se pohybují.
 • Osvětlení a reflexní prvky - pojízdná zařízení musí být vybavena osvětlením a reflexními prvky, pokud jsou používána za snížené viditelnosti nebo za tmy.
 • Dodržování pravidel silničního provozu - uživatelé pojízdných zařízení musí dodržovat pravidla silničního provozu a ohleduplně se chovat k ostatním účastníkům silničního provozu. To znamená, že byste měli respektovat přednostní pravidla, dodržovat dopravní značky a signály a být ohleduplní k chodcům a ostatním účastníkům silničního provozu.
 • Použití ochranných prvků - uživatelé pojízdných zařízení by měli používat ochranné prvky, jako jsou helmy, chrániče na kolena a lokty, pokud je to vhodné.
 • Zákaz použití pojízdných zařízení pod vlivem alkoholu nebo drog - je zakázáno používat pojízdná zařízení, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů

 • Zařízení musí být navrženo a umístěno tak, aby se minimalizovalo riziko nehod - například, dopravníky by měly být umístěny mimo oblasti s vysokým provozem lidí, aby se snížilo riziko nehod.
 • Zařízení musí být vybaveno bezpečnostními prvky - jako jsou nouzové zastavení, ochranné bariéry nebo bezpečnostní senzory, které detekují přítomnost člověka nebo překážky na dopravním páse.
 • Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno - aby bylo zajištěno jejich bezpečné a efektivní fungování. To může zahrnovat pravidelné kontroly mechanických a elektrických součástí a mazání pohyblivých částí.
 • Zařízení musí být bezpečně obsluhováno - osoby, které obsluhují zařízení pro plynulou dopravu nákladů, by měly být řádně proškoleny a měly by dodržovat všechny bezpečnostní postupy. To může zahrnovat používání ochranných pomůcek, jako jsou rukavice nebo helmy, a dodržování postupů pro nouzové situace.
 • Zařízení musí být označeno varovnými značkami - které upozorňují na potenciální rizika. To může zahrnovat značky upozorňující na pohybující se části, vysoké napětí nebo oblasti, kde je nutné používat ochranné pomůcky.

Stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

 • Zajištění bezpečnosti při manipulaci se sypkými hmotami - při práci se sypkými hmotami je nezbytné zajistit bezpečnost pracovníků. To zahrnuje použití vhodných ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, brýle a respirátory, pokud je to nutné.
 • Pravidelná kontrola a údržba zařízení - aby byla zajištěna jejich bezpečnost a efektivita. To může zahrnovat kontrolu mechanických částí zařízení, jako jsou pohyblivé díly, a kontrolu stavu materiálů, ze kterých jsou zařízení vyrobeny. Například, pokud je zařízení vyrobeno z kovu, mělo by být pravidelně kontrolováno kvůli případné korozi.
 • Opatření proti prachu - v místech, kde se manipuluje se sypkými hmotami, může dojít k výskytu prachu. Tento prach může představovat riziko pro zdraví pracovníků nebo může způsobit požár nebo výbuch. Proto by měla být přijata opatření k omezení výskytu prachu, jako je použití odsávání prachu nebo zvlhčování hmot při manipulaci.
 • Opatření proti pádům - při práci se sypkými hmotami může dojít k riziku pádu, ať už se jedná o pád pracovníků nebo pád hmot. Proto by měla být přijata opatření k zajištění bezpečnosti, jako je použití bezpečnostních pásů nebo sítí a zajištění, že pracovníci jsou řádně proškoleni v bezpečných pracovních postupech.
 • Opatření pro nouzové situace - v případě nouzových situací, jako jsou požáry nebo výbuchy, by měla být připravena nouzová opatření. To může zahrnovat přítomnost hasicích přístrojů, evakuačních plánů a první pomoci.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení

Kromě specifických požadavků na bezpečný provoz a používání různých typů zařízení, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. také stanovuje několik dalších důležitých požadavků a principů, které je třeba vzít v úvahu při provozu a používání jakéhokoli stroje, technického zařízení, přístroje nebo nářadí.

 • Bezpečnostní opatření - všechna zařízení musí být vybavena potřebnými bezpečnostními opatřeními, aby bylo zajištěno bezpečné používání. To může zahrnovat bezpečnostní zařízení, jako jsou nouzové vypínače, ochranné bariéry nebo bezpečnostní pásy.
 • Označení a pokyny - všechna zařízení musí být řádně označena a musí být doprovázena jasnými pokyny pro bezpečné používání.
 • Odpovědnost za bezpečnost - nařízení také zdůrazňuje, že odpovědnost za bezpečný provoz a používání zařízení leží na zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen zajistit, že všechna zařízení jsou bezpečná pro použití, že všechny osoby, které zařízení obsluhují, jsou řádně proškoleny a informovány o bezpečných postupech, a že jsou dodržovány všechny relevantní bezpečnostní předpisy a normy.
 • Pravidelné kontroly a revize - nařízení také stanoví, že všechna zařízení musí být pravidelně kontrolována a revidována, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání.

 

POŽÁDEJTE O ZASLÁNÍ

NABÍDKY JEŠTĚ DNES